Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Data opublikowania 09-04-2018

MAJĄTEK

TRYBUNAŁU  KONSTYTUCYJNEGO

 

Majątek, którym w działalności bieżącej dysponuje Trybunał Konstytucyjny

(stan na 31 grudnia 2017 r.)

 

Składniki majątku

Wartość   w tys. złotych

Nieruchomości w Warszawie

Al. J. Ch. Szucha 12A

Budynek siedziby Trybunału

Działka

 

 

19 091

3 810

Środki trwałe ruchome

883

Pozostałe środki trwałe

o niskiej wartości

2 887

Zbiory biblioteczne

1 041

Wartości niematerialne i prawne

23

 

BUDŻET

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

(kwoty w tysiącach złotych)

 

 

Wykonanie za rok 2017 i plan na rok 2018 

 

Dział

klasyfikacji

Treść działu

Wykonanie

za rok 2017

Plan

na rok 2018

DOCHODY  BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

63

30

WYDATKI BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   - w tym:

 

24 212

27 950

 

Podstawowa działalność

23 783

27 650

 

Wydatki majątkowe

429

300

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

7 192

7 930

Część 06 budżetu państwa:

Trybunał Konstytucyjny

31 404

35 880

 

 

 

 

 

Informacje uzupełniające:

 

I.  Za rok 2017

 

1.     Wydatki na podstawową działalność Trybunału Konstytucyjnego obejmowały:

 

Wynagrodzenia                                         18 209,0 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń             2 122,5 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             3 064,0 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         135,5 tys. złotych,

Pozostałe wydatki bieżące1/                            252,0 tys. złotych.

 

2.     Przeciętne zatrudnienie:                                          126 etatów2/

 

3.   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

      podstawowe3/ pracowników Biura

      Trybunału Konstytucyjnego:                                                7 020 złotych.

 

 

 

II. Plan na rok 2018

 

1.     Planowane wydatki na podstawową działalność Trybunału

Konstytucyjnego obejmują:

 

Wynagrodzenia                                         18 560 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń            2 439 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             6 068 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         300 tys. złotych,

    Pozostałe wydatki bieżące1/                            283 tys. złotych.

 

 

  2.   Planowane przeciętne zatrudnienie:                     140 etatów2/

 

 3.   Planowane miesięczne wynagrodzenie

       podstawowe3/ pracowników Kancelarii

       i Biura Obsługi Prawnej Trybunału Konstytucyjnego:       7 177 złotych.

 

 

 

______________________________________

1/  Obejmują m. in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania przed Trybunałem.

2/  W tym: 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

3/  Bez wypłat o charakterze okazjonalnym, np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

    dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród uznaniowych w Biurze oraz wynagrodzenia za

    pracę w godzinach nadliczbowych.