Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 Data opublikowania 01-03-2017

MAJĄTEK

TRYBUNAŁU  KONSTYTUCYJNEGO

 

Majątek, którym w działalności bieżącej dysponuje Trybunał Konstytucyjny

(stan na 31 grudnia 2016 r.)

 

Składniki majątku

Wartość   w tys. złotych

Nieruchomości w Warszawie

Al. J. Ch. Szucha 12A

Budynek siedziby Trybunału

Działka

 

 

19 800

3 810

Środki trwałe ruchome

1 080

Pozostałe środki trwałe

o niskiej wartości

2 724

Zbiory biblioteczne

968

Wartości niematerialne i prawne

67

 

BUDŻET

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

(kwoty w tysiącach złotych)

 

 

Wykonanie za rok 2016 i plan na rok 2017 

 

Dział

klasyfikacji

Treść działu

Wykonanie

za rok 2016

Plan

na rok 2017

DOCHODY  BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

91

30

WYDATKI BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   - w tym:

 

23 819

26 300

 

Podstawowa działalność

23 579

25 760

 

Wydatki majątkowe

240

540

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

6 522

7 200

Część 06 budżetu państwa:

Trybunał Konstytucyjny

30 341

33 500

 

 

 

 

 

Informacje uzupełniające:

 

I.  Za rok 2016

 

1.     Wydatki na podstawową działalność Trybunału Konstytucyjnego obejmowały:

 

Wynagrodzenia                                         17 732,6 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń             2 091,4 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             3 192,9 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         307,3 tys. złotych,

Pozostałe wydatki bieżące1/                            254,8 tys. złotych.

 

2.     Przeciętne zatrudnienie:                                          134 etaty2/

 

3.   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

      podstawowe3/ pracowników Biura

      Trybunału Konstytucyjnego:                                  7 217 złotych.

 

 

 

II. Plan na rok 2017

 

1.     Planowane wydatki na podstawową działalność Trybunału

Konstytucyjnego obejmują:

 

Wynagrodzenia                                         18 726 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń            2 435 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             3 947 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         370 tys. złotych,

    Pozostałe wydatki bieżące1/                            282 tys. złotych.

 

 

  2.   Planowane przeciętne zatrudnienie:                     140 etatów2/

 

 3.   Planowane miesięczne wynagrodzenie

       podstawowe3/ pracowników Biura

       Trybunału Konstytucyjnego:                              7 177 złotych.

 

 

 

______________________________________

1/  Obejmują m. in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania przed Trybunałem.

2/  W tym: 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

3/  Bez wypłat o charakterze okazjonalnym, np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

    dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród uznaniowych w Biurze oraz wynagrodzenia za

    pracę w godzinach nadliczbowych.