Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Janina Zakrzewska

Urodziła się 12 grudnia 1928 r. w Warszawie. Zmarła 27 maja 1995 r.

W 1950 r. ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 1959 r., a w 1964 r. doktora habilitowanego. Do 1968 r. pracowała naukowo w Uniwersytecie Warszawskim, który opuściła z powodów politycznych. Była pracownikiem Archiwum Akt Nowych, a od 1989 r. Zakładu Naukowo-Badawczego Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Od 1989 r. była zatrudniona w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 1989 r. była uczestnikiem rozmów w ramach "Okrągłego Stołu”. Była także doradcą Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, kierowała pracami Zespołu Doradców OKP.

Była członkiem PEN-Clubu i Komitetu Helsińskiego.

Była autorem licznych prac naukowych, w tym 7 monografii z zakresu prawa konstytucyjnego, systemów polityczno-prawnych państw współczesnych.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1989-1995.

(zmarła w 1995 roku)