Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kto może wystąpić z wnioskiem do Trybunału?

stan prawny: ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.)

 

Krąg podmiotów upoważnionych do występowania z wnioskiem do Trybunału określony został w Konstytucji. Z wnioskiem w sprawach określonych w art. 188 Konstytucji wystąpić mogą jedynie podmioty prawa publicznego, wskazane w art. 191 Konstytucji.

 

Każdy, czyje wolności lub prawa wynikające z Konstytucji zostały naruszone może natomiast w trybie art. 79 Konstytucji wystąpić do Trybunału ze specjalnym wnioskiem o zbadanie dopuszczalności takiego naruszenia (skarga konstytucyjna). Skarga konstytucyjna nie może być złożona na każdy akt normatywny, lecz jedynie na taki, na podstawie którego wydane zostało ostateczne orzeczenie sądu lub organu administracji publicznej, naruszające prawa lub wolności skarżącego. Ze skargą konstytucyjną można więc wystąpić jedynie w swojej sprawie.

 

Artykuł 188 Konstytucji RP

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

 

Artykuł 191 Konstytucji RP

1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,
3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
5) kościoły i inne związki wyznaniowe,
6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

 

Artykuł 79 Konstytucji RP

1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483, sprost.: z 2001 r. Nr 28, poz. 319 z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946)