Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego P 64/07

5 maja 2009 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wysokości kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ustalającego podstawę naliczania wymiaru kary, o której mowa w tym przepisie, z art. 2 konstytucji w zakresie, w jakim narusza zasadę sprawiedliwości społecznej i art. 32 ust. 1 konstytucji;
- art. 57 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane w zakresie, w jakim przewiduje stawkę kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 i 55 stanowiącą dziesięciokrotność kary, o której mowa w art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego, z art. 2 konstytucji w zakresie, w jakim narusza zasadę sprawiedliwości społecznej i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego przewiduje karę, której wysokość ustalona na podstawie tego przepisu stanowi następnie podstawę do obciążenia podmiotu, który popełnił samowolę budowlaną. Zastrzeżenia, co do konstytucyjności kwestionowanego przepisu odnoszą się do opłaty legalizacyjnej, która w tym kontekście stanowi wybitnie surową sankcję za niezastosowanie się przez inwestora przed podjęciem robót budowlanych do wymogów prawa.

Art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego odsyła do odpowiedniego zastosowania art. 59f ust. 1 w zakresie ustalania wysokości kary, jednak stawka określona w tym przepisie podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu w razie samowoli użytkowej. Zdaniem pytającego sądu nie jest zrozumiałe, z jakich przyczyn ustawodawca uznał, że samowola użytkowa powinna być dziesięciokrotnie ostrzej traktowana od innego rodzaju naruszeń w procesie inwestycji budowlanych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.