Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody samorządów terytorialnych a zakres zadań K 47/07

19 maja 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miasta Legionowo dotyczący wypłaty przez gminę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji; 
- par. 36 ust. 5 w związku z ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego z art. 2 i art. 92 ust. 1 konstytucji, art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, zdaniem wnioskodawcy, narusza konstytucyjną gwarancję mówiącą, że dochody jednostek samorządu terytorialnego będą skorelowane z zakresem nałożonych na nie zadań. Narzuca bowiem gminom wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne. Zróżnicowanie sytuacji prawnej jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli poprzez fakt, że za grunty zajęte pod drogi powiatowe i wojewódzkie koszty odszkodowań ponosi Skarb Państwa, zaś za grunty pod drogi gminne - gminy, narusza zasadę równości wobec prawa. W ocenie wnioskodawcy koszty odszkodowań niezależnie od kategoryzacji dróg powinien ponieść Skarb Państwa, ewentualnie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jednak przy zapewnieniu im źródeł sfinansowania tego dodatkowego zadania.

Kwestionowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego określają sposób ustalania wartości nieruchomości dla określenia odszkodowań, o których mowa w ustawie o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, zostały jednak wydane bez upoważnienia ustawowego, co narusza przepisy konstytucji. Są one przy tym wadliwe. Nakazują bowiem przy wycenie odniesienie się do cen transakcyjnych uzyskiwanych przy sprzedaży gruntów zajętych pod drogi publiczne w sytuacji, gdy grunty takie faktycznie nie mogą być przedmiotem sprzedaży, zaś w braku tych cen nakazują odnosić się do cen gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych. Może spowodować znaczne zawyżenie realnej wartości tych gruntów.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Zbigniew Cieślak.