Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Gry hazardowe; odpowiedzialność karna za czyn, który nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia SK 20/15

POSTANOWIENIE
z dnia 7 lutego 2018 r.
Sygn. akt SK 20/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2018 r., połączonych skarg konstytucyjnych:

1) A.P.F. z 20 stycznia 2015 r. o zbadanie zgodności:

a) art. 14 ust. 1 oraz, w zakresie, w jakim dotyczy on urządzania gier na automatach poza kasynami gry, art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3-5 oraz z art. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.), a także, w zakresie, w jakim sankcjonuje on urządzanie gier na automatach z naruszeniem powyższych przepisów, art. 107 § 1 w związku z art. 6 § 2 oraz art. 53 § 35 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, ze zm.), z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji, a także z art. 22, art. 30 oraz art. 31 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7, art. 9, art. 20, art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze, art. 88 ust. 1 i 2, art. 90 ust. 1 oraz art. 91 ust. 3 Konstytucji, w związku z § 2 pkt 5 lit. d, § 4 ust. 1, § 8 ust. 1-3, § 9, § 10 ust. 1 oraz § 13a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, ze zm.) oraz w związku z art. 1 pkt 11 i art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, s. 37, ze zm.),

b) art. 30 § 5 zdanie pierwsze w związku z art. 53 § 35 i 35a ustawy z 10 września 1999 r. powołanej w punkcie 1 lit. a z art. 42 ust. 1, art. 46 oraz art. 64 ust. 1-3 w związku z art. 2 Konstytucji;

2) C.A.P. z 27 grudnia 2014 r. o zbadanie zgodności:

a) art. 14 ust. 1 oraz, w zakresie, w jakim dotyczy on urządzania gier na automatach poza kasynami gry, art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 3 ustawy z 19 listopada 2009 r. powołanej w punkcie 1 lit. a, a także, w zakresie, w jakim sankcjonuje on urządzanie gier na automatach z naruszeniem powyższych przepisów, art. 107 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. powołanej w punkcie 1 lit. a, z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji, a także z art. 22, art. 30, art. 31 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji w związku z art. 2, art. 7, art. 9, art. 20, art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze, art. 88 ust. 1 i 2, art. 90 ust. 1 oraz art. 91 ust. 3 Konstytucji, w związku z § 2 pkt 5 lit. d, § 4 ust. 1, § 8 ust. 1-3, § 9, § 10 ust. 1 oraz § 13a rozporządzenia z 23 grudnia 2002 r. powołanego w punkcie 1 lit. a oraz w związku z art. 1 pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE powołanej w punkcie 1 lit. a,

b) art. 196 § 1 i 3 w związku z art. 40 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 193 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) w związku z art. 113 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. powołanej w punkcie 1 lit. a „w zakresie, w jakim nie wyłączają od wydania opinii instytucji będącej jednostką organizacyjną organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, który prowadził postępowanie przygotowawcze, oraz osób będących pracownikami tego organu nadrzędnego lub pełniących w nim służbę”, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji;

3) A.P.F. z 8 marca 2015 r. o zbadanie zgodności:

a) art. 14 ust. 1 oraz, w zakresie, w jakim dotyczy on urządzania gier na automatach poza kasynami gry, art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 3-5 oraz art. 3 ustawy z 19 listopada 2009 r. powołanej w punkcie 1 lit. a, a także, w zakresie, w jakim sankcjonuje on urządzanie gier na automatach z naruszeniem powyższych przepisów, art. 107 § 1 w związku z art. 53 § 35 ustawy z 10 września 1999 r. powołanej w punkcie 1 lit. a, z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji, a także z art. 22, art. 30 oraz art. 31 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7, art. 9, art. 20, art. 31 ust. 3 zdanie pierwsze, art. 88 ust. 1 i 2, art. 90 ust. 1 oraz art. 91 ust. 3 Konstytucji, w związku z § 2 pkt 5 lit. d, § 4 ust. 1, § 8 ust. 1-3, § 9, § 10 ust. 1 oraz § 13a rozporządzenia z 23 grudnia 2002 r. powołanego w punkcie 1 lit. a oraz w związku z art. 1 pkt 11 oraz art. 8 ust. 1 dyrektywy 98/34/WE powołanej w punkcie 1 lit. a,

b) art. 196 § 1 i 3 w związku z art. 40 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 193 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. powołanej w punkcie 2 lit. b oraz z art. 113 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. powołanej w punkcie 1 lit. a „w zakresie, w jakim nie wyłączają od wydania opinii instytucji będącej jednostką organizacyjną organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, który prowadził postępowanie przygotowawcze, oraz osób będących pracownikami tego organu nadrzędnego lub pełniących w nim służbę”, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji;

c) art. 30 § 5 zdanie pierwsze w związku z art. 53 § 35 i 35a ustawy z 10 września 1999 r. powołanej w punkcie 1 lit. a z art. 42 ust. 1, art. 46 oraz art. 64 ust. 1-3 w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja