Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawa o Sądzie Najwyższym K 7/17

POSTANOWIENIE
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Sygn. akt K 7/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia 2018 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 390 § 1 i 2 oraz art. 39817 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.) z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności prawa,

2) art. 390 § 1 i 2 oraz art. 39817 § 2 i 3 w związku z art. 39817 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 178 ust. 1 Konstytucji,

3) art. 3989 § 1 pkt 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności prawa oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

4) art. 441 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm.) z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności prawa,

5) art. 441 § 3 i 5 w związku z art. 441 § 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 4 z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 178 ust. 1 Konstytucji,

6) art. 59 w związku z art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254, ze zm.) z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności prawa,

7) art. 15 § 1 pkt 3 oraz art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) w związku art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066, ze zm.) z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności prawa,

8) art. 187 § 2 i 3 w związku z art. 187 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 178 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Mariusz Muszyński
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska