Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

28.II 2017

 • Rozprawy

  Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny

  09:00

  Kp 4/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Julia Przyłębska, która będzie także sędzią-sprawozdawcą.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego; nowe zadania gminy

  13:00

  K 24/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejskiej w Kożuchowie, Rada Gminy Kolsko, Rada Miejska w Nowej Soli, Rada Powiatu Nowosolskiego, Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim, Rada Gminy Siedlisko

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności:
  1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku – w zakresie, w jakim nie uwzględnia mechanizmów kompensujących utracone dochody i koszty dodatkowych zadań jednostek samorządu terytorialnego;
  2) art. 17 ust. 1, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1 w związku z art. 10, art. 176 pkt 4 i 5 i art. 247 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku – w zakresie, w jakim nakładają na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację;
  3) art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku – w zakresie, w jakim nakładają na gminę nowe zadania bez zapewnienia środków na ich realizację;
  4) art. 16 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku – w zakresie, w jakim zwiększa obciążenia finansowe gmin bez zapewnienia środków kompensujących powstały w ten sposób uszczerbek;
  5) art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w brzmieniu nadanym przez art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku – w zakresie, w jakim rozszerza zakres zadań własnych gmin bez zapewnienia środków kompensujących wynikające stąd dodatkowe wydatki;
  6) art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 9 ust. 2 i 4 w związku z art. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku – w zakresie, w jakim przewidują udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie nieadekwatnym do zakresu nałożonych na nią zadań. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
  Piotr Pszczółkowski - przewodniczący
  Leon Kieres - sprawozdawca
  Zbigniew Jędrzejewski
  Julia Przyłębska
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

09.III 2017

 • Rozprawy

  Waloryzacja odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

  09:00

  P 13/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne czy art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  jest zgodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

  Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

  M. Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca

  P. Pszczółkowski- sprawozdawca

  Z. Jędrzejewski

  L. Kieres

  S. Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

22.III 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Prawo do sądu; pozbawienie skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zapobiegawczego - umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym

  10:00

  SK 13/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. W.

  Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 22 par. 1 w związku z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy w zakresie w jakim przepis ten pozbawia skarżącego prawa udziału w postępowaniu sądowym w przedmiocie wykonywania środka zapobiegawczego z art. 94 par. 1 k.k., w postaci umieszczenia w zamkniętym oddziale psychiatrycznym z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, tj. zasadą prawa do sądu, z tym składającym się na jej treść uprawnieniem do korzystania z rzetelnej procedury sądowej, zgodnej z wymogami sprawiedliwości i jawności poprzez zapewnienie skarżącemu wysłuchania i osobistego udziału w czynnościach sądowego postępowania wykonawczego. Trybunał ogłosi orzeczenie w składzie: L. Kieres - przewodniczący P. Pszczółkowski - sprawozdawca J. Przyłębska M. Pyziak-Szafnicka M. Warciński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

24.III 2017

 • Rozprawy

  Prawo o zgromadzeniach

  09:00

  Kp 1/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, w zakresie, w jakim dodając do ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach rozdział 3a ,,Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie” (art.26a-26e) – różnicuje status zgromadzeń publicznych przy zastosowaniu elementu konstrukcyjnego nieprzewidzianego na gruncie konstytucyjnym – z art. 32 ust. 1 i art. 57 Konstytucji RP;
  2) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim dodając do ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach art. 26b ust. 4 – wyłącza możliwość zaskarżenia przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia – z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 57 Konstytucji RP;
  3) art. 2 ustawy powołanej w punkcie pierwszym, w zakresie, w jakim wprowadza zakaz odbycia zgromadzeń nakazując stosowanie nowoustanowionych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie - z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczyć będzie Prezes TK Julia Przyłębska, a Sędzia TK Mariusz Muszyński będzie sprawozdawcą.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?