Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

26.IX 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych

  13:00

  P 2/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Pytanie prawne czy przepis art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie w jakim odnosi się do okresów, o których mowa w przepisie art. 7 pkt 5 tejże ustawy, przebytych przez ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: Z. Jędrzejewski - przewodniczący L. Kieres - sprawozdawca M. Pyziak-Szafnicka S. Rymar P. Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

27.IX 2017

03.X 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Tytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności

  13:00

  SK 31/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: A. Z.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z:
  1) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia sądowi nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w tym przeciwko osobie, której przysługiwał status byłego wspólnika już w chwili powstania stanu zawisłości sprawy, w której wydany został tytuł wykonawczy,
  2) art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia sądowi nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w tym przeciwko osobie, której przysługiwał status byłego wspólnika już w chwili powstania stanu zawisłości sprawy, w której wydany został tytuł wykonawczy i jednocześnie w zakresie, w jakim nie przewiduje trybu, w jakim były wspólnik spółki mógłby podnosić zarzuty wobec roszczenia objętego tytułem egzekucyjnym. Trybunał Konstytucyjny  ogłosi orzeczenie w składzie: Z. Jędrzejewski - przewodniczący P. Tuleja - sprawozdawca M. Pyziak-Szafnicka S. Rymar S. Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

05.X 2017

 • Rozprawy

  Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny

  09:00

  Kp 4/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Mariusz Muszyński, a Prezes TK Julia Przyłębska będzie sędzią-sprawozdawcą.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

18.X 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Postępowanie egzekucyjne w administracji; egzekucja z nieruchomości

  12:00

  K 27/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 144 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  w zakresie, w jakim przepis ten uprawnia egzekutora, prowadzącego egzekucję z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, do usunięcia zobowiązanego i jego domowników w sytuacji, gdy zobowiązanemu nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, a zobowiązany nie jest w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych z art. 30, art. 71 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: A. Zielonacki - przewodniczący Z. Jędrzejewski - sprawozdawca P. Pszczółkowski M. Pyziak-Szafnicka M. Warciński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

24.X 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

  11:00

  K 1/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, w jakim pracodawca nie później niż do 30 września 2017 roku powiadamia na piśmie pracownika Biura Trybunału o terminie wygaśnięcia stosunku pracy z art. 24 i art. 60 Konstytucji RP;
  2) art. 19 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z art. 10, art. 173, art. 190 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Konstytucji RP;
  3) art. 18 pkt 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z art. 190 ust. 1 i art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  4) art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji RP;
  5) art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie, w jakim pomija postępowania zainicjowane w inny sposób niż skargą konstytucyjną z art. 5, art. 30, art. 32 ust. 1, art. 191 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 188 pkt 1-3 Konstytucji RP, art. 193, art. 208 ust. 1 w związku z art. 80 Konstytucji RP oraz w związku z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: M. Muszyński - przewodniczący Z. Jędrzejewski - sprawozdawca H. Cioch L. Kieres A. Zielonacki

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?