Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

27.II 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Sprawy o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego - opłaty za czynności adwokackie

  10:00

  SK 25/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: T. M.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
  I. § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w zakresie w jakim przepis ten przewiduje w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego stawkę minimalną opłaty za czynności adwokackie w wysokości 60 zł, nie gwarantując stronie wygrywającej proces zwrot kosztów faktycznie poniesionych – przez co ogranicza prawo do sądu, jak również narusza prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności oraz zasadę równorzędności stron, obciążając przeciwnika Skarbu Państwa – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niemal w całości ciężarem kosztów zastępstwa prawnego, nawet w przypadku wygrania sporu z art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP i art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  II. § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w zakresie w jakim przepis ten przewiduje w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego stawkę minimalną opłaty za czynności adwokackie w wysokości 60 zł, nie odpowiadającą niezbędnemu nakładowi czasu pracy oraz stopniu skomplikowania sprawy pod względem faktycznym i prawnym i w związku z tym, nieadekwatną do wysokości rzeczywiście obowiązujących na rynku prawniczym stawek wynagrodzenia, przez co przerzucono obowiązek ponoszenia faktycznych kosztów świadczenia pomocy prawnej przez profesjonalnego pełnomocnika ustanowionego z wyboru, ze Skarbu Państwa – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (strony przegrywającej proces) na stronę, która proces wygrała z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP i art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze. TK rozpozna sprawę w składzie: Stanisław Rymar - przewodniczący, Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

07.III 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Prawo ochrony środowiska

  11:00

  K 2/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie czy: art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Ochrony środowiska jest niezgodny z: 1) art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, 2) art. 2 Konstytucji RP, 3) art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4) art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca, Michał Warciński - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Piotr Pszczółkowski, Piotr Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

14.III 2018

 • Rozprawy

  Spółdzielnie mieszkaniowe - bezczynność spółdzielni

  13:00

  P 7/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny

  Pytanie prawne czy art. 491 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych rozumiany w ten sposób, że:
  - użyte w nim sformułowanie „w razie bezczynności spółdzielni" obejmuje każdą postać bezczynności, czyli nie podjęcia przez organ wykonawczy spółdzielni czynności niezbędnych do wyodrębnienia lokalu i przeniesienia jego własności na uprawnionego, zatem także czynności, o których mowa w art. 41 i 42 ustawy,
  - deroguje  art. 49 tej ustawy,
  jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz czy jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie: Piotr Tuleja - przewodniczący, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca, Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski

  Dokumenty w sprawie (IPO)

21.III 2018

 • Rozprawy

  Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

  09:00

  SK 19/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: G.T.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że § 13 ust. 2 pkt 9 w zw. z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 51 ust 1, 2 i 5 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie: Piotr Pszczółkowski - przewodniczący, Piotr Tuleja - sprawozdawca, Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Dokumenty w sprawie (IPO)