Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

24.X 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

  11:00

  K 1/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, w jakim pracodawca nie później niż do 30 września 2017 roku powiadamia na piśmie pracownika Biura Trybunału o terminie wygaśnięcia stosunku pracy z art. 24 i art. 60 Konstytucji RP;
  2) art. 19 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z art. 10, art. 173, art. 190 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Konstytucji RP;
  3) art. 18 pkt 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z art. 190 ust. 1 i art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  4) art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji RP;
  5) art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie, w jakim pomija postępowania zainicjowane w inny sposób niż skargą konstytucyjną z art. 5, art. 30, art. 32 ust. 1, art. 191 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 188 pkt 1-3 Konstytucji RP, art. 193, art. 208 ust. 1 w związku z art. 80 Konstytucji RP oraz w związku z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: M. Muszyński - przewodniczący Z. Jędrzejewski - sprawozdawca H. Cioch L. Kieres A. Zielonacki

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dot. regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa SN

  12:30

  K 3/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa Posłów na Sejm VIII Kadencji

  Wniosek o zbadanie czy: 1) art. 16 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w zakresie dotyczącym regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP; 2) art. 16 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym w zakresie, w jakim nie przewiduje wydania uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP; 3) uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (niepubl.):   - w zakresie, w jakim nie określa w § 8 obowiązku wydania uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prezydentowi RP jest niezgodna z art. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP; - jest niezgodna z art. 2 i art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że wkracza w materię ustawową; 4) § 8 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (niepubl.) jest niezgodny z art. 2, art. 7 oraz art. 183 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: J. Przyłębska - przewodniczący M. Muszyński - sprawozdawca L. Kieres J. Piskorski Z. Zielonacki

  Dokumenty w sprawie (IPO)

12.XII 2017

 • Rozprawy

  Wywłaszczenie nieruchomości - zasady jej zwrotu

  09:00

  SK 39/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: A. i D. M.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 136 w związku z art 114, 115, 137, 140 i 216 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 64 ust. 1 i ust. 2, art. 32, art. 21 ust. 2, Konstytucji RP w związku z art. 7 i 2 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie: P. Tuleja - przewodniczący P. Pszczółkowski - sprawozdawca G. Jędrejek S. Rymar S. Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

13.XII 2017

 • Rozprawy

  Podatki i opłaty lokalne - zasady ustalania podatku od nieruchomości

  09:00

  SK 48/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: S. A.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 84 oraz 217 Konstytucji RP, z uwagi na to, że wskazane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, interpretowane jednolicie przez sądy administracyjne, w taki sposób, że obiekt budowlany spełniający wszystkie cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest uznawany za budowlę w oparciu o dodatkowe, niewskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych kryteria (takie jak np. jego przeznaczenie, funkcje, wyposażenie, oraz sposób i możliwość wykorzystania budynku), w nieuprawniony sposób ograniczają chronione konstytucyjnie prawo własności do środków pieniężnych poprzez nieuzasadnione zawyżenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.
  Jest to następstwem zastosowania do obiektów wyczerpujących definicję budynku zasad określania wysokości zobowiązania podatkowego w sposób właściwy dla obiektów stanowiących budowle, w wyniku czego dochodzi do bezpodstawnego zwielokrotnienia kwoty zobowiązania w podatku od nieruchomości. TK rozpozna sprawę w składzie: G. Jędrejek - przewodniczący S. Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca P. Pszczółkowski S. Rymar P. Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)