Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

19.XII 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zasady ustalania wysokości stawki minimalnej za czynności adwokackie

  10:30

  U 1/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie, w jakim uzależnia wysokość stawki minimalnej za czynności adwokackie od wartości przedmiotu sprawy oraz wartości egzekwowanego roszczenia, a także § 6 tego rozporządzenia z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
  2) § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu w zakresie, w jakim uzależnia wysokość stawki minimalnej za czynności radców prawnych od wartości przedmiotu sprawy oraz od wartości egzekwowanego roszczenia, a także § 6 tego rozporządzenia z art. 223 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: M. Warciński - przewodniczący, J. Przyłębska - sprawozdawca, G. Jędrejek

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Uprawnienie do uzyskania paczki żywnościowej przez osoby pozbawione wolności

  12:30

  SK 10/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. T.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: J. Przyłębska - przewodnicząca, H. Cioch - sprawozdawca, Z. Jędrzejewski, M. Muszyński, J. Piskorski

  Dokumenty w sprawie (IPO)

20.XII 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Swoboda działalności gospodarczej

  10:00

  SK 37/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: C S.A.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie artykuł 84 c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie w jakim na postanowienie rozstrzygające sprzeciw przedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności wydane w oparciu o ustęp 9 i 10 zaskarżonego przepisu nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego w oparciu o artykuł 3 § 2 punkt 2 i punkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – z artykułem 20 i 22 w związku z artykułem 45 ustęp 1 i artykułem 77 ustęp 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: G. Jędrejek - przewodniczący, A. Zielonacki - sprawozdawca, M. Muszyński, J. Piskorski, P. Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

10.I 2018

 • Rozprawy

  Prawo budowlane - ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

  09:00

  K 39/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  Sprawa połączona z U 7/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 39/15) Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
  I. art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  II. § 10-15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; § 10, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane; § 13 ust. 6-9 i § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz załączników nr 2 i nr 3 do tego rozporządzenia z art. 14 ust. 1 pkt 3c oraz art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. TK rozpozna sprawę w składzie: S. Rymar - przewodniczący, L. Kieres - sprawozdawca, P. Pszczółkowski, P. Tuleja, S. Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)