Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

06.VI 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych

  11:30

  K 53/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1. art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie, w jakim pomija wprowadzenie adekwatnego środka zaskarżenia czynności ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 13 w związku z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku;
  2. art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  3. § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący, Leon Kieres - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

19.VI 2018

 • Rozprawy

  Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; zasady wypłaty przez spółdzielnię wartości rynkowej tego lokalu osobie uprawnionej

  09:00

  SK 34/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: spółdzielnia mieszkaniowa

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
  a) art. 11 ust.24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych dodanego ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku z mocą obowiązującą od 31 lipca 2007 roku z art. 64 ust. 2, art. 58, art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

  b) art. 11 ust.21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku z mocą obowiązującą od 31 lipca 2007 roku z art. 64 ust. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący, Stanisław Rymar - sprawozdawca, Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Piotr Tuleja.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

  13:00

  SK 19/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: G.T.

  Rozprawa odroczona 21 marca 2018 roku.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że § 13 ust. 2 pkt 9 w zw. z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 51 ust 1, 2 i 5 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

  TK rozpozna sprawę w składzie:
  Piotr Pszczółkowski - przewodniczący,
  Piotr Tuleja - sprawozdawca,
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Dokumenty w sprawie (IPO)

20.VI 2018

 • Rozprawy

  Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.

  10:00

  SK 3/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Spółdzielnia mieszkaniowa

  O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji RP; Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący, Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

26.VI 2018

 • Rozprawy

  ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

  13:00

  SK 32/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: B. S.-M.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że: art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący,   
  Piotr Tuleja - sprawozdawca,
  Leon Kieres,
  Piotr Pszczółkowski,   
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

27.VI 2018