Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

22.XI 2018

28.XI 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zasady opodatkowania gier hazardowych

  11:30

  SK 3/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z art. 2 w związku z art. 20, art. 21, art. 22, art. 31, art. 64 ust. 1 i 3, art. 84 oraz z art. 217 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie: Justyn Piskorski - przewodniczący, Jarosław Wyrembak - sprawozdawca, Grzegorz Jedrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Michał Warciński.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

04.XII 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Prawo o notariacie

  12:30

  SK 10/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: J.Z. i L.Z.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie niekonstytucyjności: 1. art. 47 § 1 w związku z art. 23 w związku z art. 40 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz art. 23 i art. 40 § 1 pkt 8 tejże ustawy z art. 8 ust. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wyłączają możliwość poddania incydentalnej kontroli zgodności z prawem (Konstytucją lub ustawą), uchwały Krajowej Rady Notarialnej lub izby notarialnej wydanych na podstawie art. 23 i art. 40 § 1 pkt 8 ustawy Prawo o notariacie, przez sąd powszechny lub sąd administracyjny w toku postepowania innego niż wywołanego wnioskiem (skargą) Ministra Sprawiedliwości o uchylenia sprzecznych z prawem uchwał organu samorządu notarialnego, a także przez to, że dozwalają na wydanie orzeczenia o prawach i obowiązkach obywatela na podstawie przepisu podustawowego w sytuacji, w której podstawą takiego rozstrzygnięcia może być wyłącznie przepis ustawy, 2. art. 23 i art. 40 § 1 pkt 8 ustawy powołanej w pkt 1 z art. 47, art. 51 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim stanowią podstawę dla Krajowej Rady Notarialnej do wydania uchwały, mocą której organy izb notarialnych gromadzą informacje prywatne o konkretnym notariuszu stanowiące jednocześnie jego dane osobowe, tj. dane o wysokości przychodu i dochodu osiągniętego w danym miesiącu, bez wyraźnego upoważnienia ustawowego, a także w zakresie, w jakim stanowi podstawę do wydania przez Krajową Radę Notarialną uchwały naruszającej zasadę proporcjonalności w ograniczeniu praw i wolności poprzez ustalenie wysokości składki miesięcznej na potrzeby samorządu notarialnego powiązanej z wysokością przychodu notariusza, 3. art. 23 oraz art. 40 § 1 pkt 8 ustawy powołanej w pkt 1 z art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a to poprzez brak upoważnienia określającego kompletnie zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytycznych co do treści uchwały Krajowej Rady Notarialnej określającej wysokość składek miesięcznych na potrzeby samorządu terytorialnego, 4. art. 23 oraz art. 40 § 1 pkt 8 ustawy powołanej w pkt 1 za niezgodne z art. 7, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 93 ust. 2 w związku z art. 7 Konstytucji RP: a) w przypadku, w którym uchwałę Krajowej Rady Notarialnej należy uznać za źródło prawa wewnętrznie obowiązującego i w zakresie w jakim normy te zezwalają na wydawanie aktu wewnętrznie obowiązującego stanowiącego podstawę do decyzji wobec obywateli - członków samorządu notarialnego, b) w zakresie, w jakim Krajowa Rada Notarialna staje się wyłącznym podmiotem do określenia w sposób dowolny i niekontrolowalny zasad, wysokości i charakteru składki płaconej przez notariuszy, co sprzeczne jest z zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz przez to, że umożliwiają Krajowej Radzie Notarialnej uchwalanie składek na poziomie przekraczającym rażąco potrzeby organów samorządu zawodowego utworzonego w drodze ustawy i tym samym umożliwiają Krajowej Radzie Notarialnej podejmowanie decyzji w sferze, która jest zastrzeżona do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej, co stanowi przejaw działania bez podstawy prawa i poza granicami prawa, c) przez to, że nie określają one granic pojęcia "potrzeba samorządu zawodowego", zasad określania wysokości (w tym górnej granicy) składki na potrzeby samorządu notarialnego, a co uniemożliwia organom samorządu zawodowego utworzonego w drodze ustawy wykonywania obowiązku konstytucyjnego polegającego na sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w celu ochrony zawodu albo co dozwala na takie działanie, które wykonywaniem tego obowiązku nie jest, bowiem sprzeczne jest ono z interesem samych notariuszy, d) przez to, że naruszają istotę samorządu zawodowego ustanowionego na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji dozwalając na - z pozoru - nieograniczony zakres regulacji przez Krajową Radę Notarialną kwestii sposobu poboru i wysokości składki na potrzeby samorządu notarialnego na zasadach określonych dla "innych rodzajów samorządów", o który mowa w art. 17 ust. 2 Konstytucji w sytuacji, w której przymusowość członkostwa w samorządzie utworzonym zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji warunkująca możliwość wykonywania zawodu stanowi przyczynę, dla której nie sposób odmówić możliwości kontroli działalności jego organów, w tym kontroli sądowej oraz istnienia wymogu ustawowej limitacji ich działalności, 5. art. 23 i art. 40 § 1 pkt 8 ustawy powołanej w pkt 1 oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały składkowej z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim powoduje ich stosowanie powstanie sytuacji, w której uiszczając faktycznie różną kwotę składki (ponad połowę 700, 00 zł) notariusze otrzymają takie same "świadczenia" ze strony Samorządu notarialnego, przez co naruszona zostaje zasada równości wobec prawa oraz zasada sprawiedliwości społecznej, a także w zakresie, w jakim nie uwzględniają one zasad udziału w zysku lub stracie wspólnika spółki partnerskiej określonych w umowie spółki przyjmując apriorycznie, że udział takie zawsze jest równy, 6. art. 23 oraz art. 40 § 1 pkt 8 ustawy powołanej w pkt 1 oraz § 1 ust. 2 Uchwały składkowej z art. 17 ust. 1, art. 20, art. 22, art. 47 w związku z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP w zakresie, w jakim dozwalają na uzależnianie lub uzależniają wysokość składki na potrzeby samorządu notarialnego od przychodu podmiotu niebędącego notariuszem (spółki partnerskie), a przez to umożliwiają organom samorządu notarialnego kontrolę wysokości przychodów spółki partnerskiej w celu weryfikacji prawidłowości odprowadzonej lub przeznaczonej do odprowadzenia składki, co stanowi ograniczenie wolności gospodarczej dla takiego podmiotu oraz naruszenie jego prawa do prywatności nie wynikające wprost z ustawy oraz nieuzasadnione ochroną interesu publicznego, a także w zakresie, w jakim dają możliwość faktycznego obciążenia podmiotu niebędącego notariuszem obowiązkiem opłacenia składek na potrzeby samorządu notarialnego, co stanowi nałożenia obowiązku opłacenia tychże składek na podmiot, który nie jest adresatem norm zawartych w rozdziale 3 działu I Prawa o notariacie, to jest na spółkę partnerską będącą podmiotem prawa handlowego, podczas gdy jedynym adresatem norm zawartych w powołanych przepisach może być wyłącznie notariusz jako członek samorządu zawodowego utworzonego w drodze ustawy, 7. art. 23 oraz art. 40 § 1 pkt 8 ustawy powołanej w pkt 1 oraz § 1 ust. 1 i 2 Uchwały składkowej z art. 20 w związku z art. 31 ust. 3, art. 22, art. 84 w związku z art. 64 ust. 3 w związku z art. 217 Konstytucji w zakresie, w jakim nakładają one na notariuszy (w tym tych wykonujących zawód w formie spółki partnerskiej) osobiste, bezzwrotne, przymusowe świadczenia na rzecz Samorządu przyjmujące charakter podatku obrotowego (lub daniny publicznej) bez jakiegokolwiek upoważnienie ustawowego i z naruszeniem zasady proporcjonalności, 8. art. 23 oraz art. 40 § 1 pkt 8 ustawy powołanej w pkt 1 w związku z art. 26 § 1 tej samej ustawy z art. 65 ust. 1 Konstytucji przez to, że umożliwią pozbawienie członka samorządu zawodowego utworzonego w  drodze ustawy prawa wykonywania zawodu w oparciu o przepis rangi podustawowej w sytuacji gdy, wyjątki od zagwarantowanej konstytucyjnie wolności wyboru i wykonywania zawodu może określać wyłącznie ustawa. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący       
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Julia Przyłębska
  Stanisław Rymar   
  Piotr Tuleja   

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  14:00

  P 12/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Pytanie prawne: 1) czy art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej, zasadą zakazu nadmiernej ingerencji w związku z art. 84 Konstytucji i art. 32 ust. 1 Konstytucji w zakresie w jakim stanowi, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna; 2) czy art. 79 ust. 1 w związku z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej, zasadą zakazu nadmiernej ingerencji w związku z art. 84 Konstytucji i art. 32 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim uniemożliwia zmniejszenie proporcjonalnie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dnia, w których ubezpieczony był zdolny do pracy), w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część lub całość miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący, Leon Kieres - sprawozdawca, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

05.XII 2018

 • Rozprawy

  Prawo o ruchu drogowym

  09:00

  K 6/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 130a ust. 5c i ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim powołane przepisy przewidują przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcia i parkowanie oraz uzależniają wydanie pojazdu umieszczonego na parkingu od okazania dowodu uiszczenia wspomnianej opłaty, z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący,   
  Piotr Tuleja - sprawozdawca,   
  Piotr Pszczółkowski,
  Stanisław Rymar,   
  Marek Zubik.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

06.XII 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Naruszenie praw własności przemysłowej

  10:30

  SK 19/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 z art. 22 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie: Grzegorz Jędrejek - przewodniczący, Mariusz Muszyński - sprawozdawca, Zbigniew Jędrzejewski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Michał Warciński.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

11.XII 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zasady zwrotu niezbędnych kosztów procesu stronie wygrywającej proces

  13:30

  SK 25/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. S.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 98 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 2  Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie:
  Michał Warciński - przewodniczący,
  Leon Kieres - sprawozdawca,
  Zbigniew Jędrzejewski,
  Piotr Pszczółkowski,
  Stanisław Rymar.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

13.XII 2018

 • Rozprawy

  Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa

  10:00

  K 34/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w związku z art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie:
  Julia Przyłębska - przewodniczący,
  Justyn Piskorski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)