Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

07.II 2018

 • Rozprawy

  Prawo budowlane - ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

  09:00

  K 39/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  Sprawa połączona z U 7/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 39/15) Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
  I. art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  II. § 10-15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; § 10, § 11 ust. 1, § 12 ust. 1, § 13 ust. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane; § 13 ust. 6-9 i § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz załączników nr 2 i nr 3 do tego rozporządzenia z art. 14 ust. 1 pkt 3c oraz art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. TK rozpozna sprawę w składzie: S. Rymar - przewodniczący, L. Kieres - sprawozdawca, P. Pszczółkowski, P. Tuleja, S. Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

21.II 2018

 • Rozprawy

  Zasady stosowania kontroli operacyjnej przez służby policyjne i służby specjalne

  11:00

  K 9/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  I. - art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
  - art. 9e ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej,
  - art. 36c ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej,
  - art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organizacjach porządkowych,
  - art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  – w zakresie, w jakim umożliwiają przedłużenie kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy, co w konsekwencji oznacza możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej przez 18 miesięcy – z art. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  II. - art. 19 ust. 15h ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
  - art. 9e ust. 16h ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej,
  - art. 36d ust. 1h ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej,
  - art. 31 ust. 16h ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
  - art. 27 ust. 15j ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
  - art. 31 ust. 14h ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
  - art. 17 ust. 15h ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  – w zakresie, w jakim posługuje się nieostrym kryterium „dobra wymiaru sprawiedliwości” i nie określa wagi okoliczności, która ma być ustalona na podstawie materiałów mogących zawierać informacje, o których mowa w art. 178a, art. 180 § 2 i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego – z art. 2 Konstytucji RP, z art. 42 ust. 2, art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
  III. - art. 20c ust. 1 oraz art. 20cb ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
  - art. 10b ust. 1 oraz art. 10bb ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej,
  - art. 36b ust. 1 oraz art. 36bb ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej,
  - art. 30 ust. 1 oraz art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
  - art. 28 ust. 1 oraz art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
  - art. 32 ust. 1 oraz art. 32b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
  - art. 18 ust. 1 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
  - art. 75d ust. 1 oraz art. 75db ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej,
  – z art. 2, 30, 47, 49, 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE;
  IV. - art. 20c ust. 3 w związku z art. 20c ust. 2 ustawy o Policji,
  - art. 10b ust. 3 w związku z art. 10b ust. 2 ustawy o Straży Granicznej,
  - art. 36b ust. 3 w związku z art. 36b ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej,
  - art. 30 ust. 3 w związku z art. 30 ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
  - art. 28 ust. 3 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
  - art. 32 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
  - art. 18 ust. 3 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
  - art. 75d ust. 3 w związku z art. 75d ust. 2 ustawy o Służbie Celnej
  z art. 2, art. 20 oraz z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  V. - art. 20ca ustawy o Policji,
  - art. 10ba ustawy o Straży Granicznej,
  - art. 36ba ustawy o kontroli skarbowej,
  - art. 30b ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
  - art. 28a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
  - art. 32a ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
  - art. 18a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
  - art. 75da ustawy o Służbie Celnej
  – w zakresie, w jakim nie przewidują wprowadzenia mechanizmu niezależnej realnej kontroli udostępniania danych – z art. 2, 47, 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE;
  VI. - art. 20c ustawy o Policji,
  - art. 10b ustawy o Straży Granicznej,
  - art. 36b ustawy o kontroli skarbowej,
  - art. 30 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,
  - art. 28 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
  - art. 32 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
  - art. 18 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
  - art. 75d ustawy o Służbie Celnej
  – w zakresie, w jakim przepisy te nie wskazują kategorii osób, których dane mogą być pozyskiwane w sposób określony w ustawach, nie regulują obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane były pozyskiwane oraz nie określają czasu, przez który uprawnione podmioty mogą przetwarzać pozyskane dane - z art. 2, 30, 47, 49, 51 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE;
  VII. - art. 28 ust. 7 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
  - art. 32 ust. 9 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
  – w zakresie, w jakim nie przewidują zniszczenia wszelkich innych danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych niż tylko tych, niemających znaczenia dla prowadzonego postępowania karnego – z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE;
  VIII. art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 roku o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie, w jakim nakazują stosować przepisy, które przestały obowiązywać na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 roku, sygn. K 23/11 – z art. 2 oraz z art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie: Michał Warciński - przewodniczący, Mariusz Muszyński - sprawozdawca, Leon Kieres, Justyn Piskorski, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)