Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

30.X 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zasady obliczania

  09:00

  K 7/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. i art. 31 ust. 3 oraz art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący, Stanisław Rymar - sprawozdawca, Zbigniew Jędrzejewski, Julia Przyłębska, Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Ubezpieczenia społeczne

  10:00

  Kp 1/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący, Justyn Piskorski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

13.XI 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Dwuinstancyjne postępowanie; prawo do sądu

  11:30

  SK 17/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności: 1) art. 30i pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej: uzppr) z art. 78 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP  w zakresie, w jakim w sytuacji wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu dostępnej w ramach programu operacyjnego nakazuje właściwej instytucji pozostawienie protestu wnioskodawcy bez rozpatrzenia; 2) art. 30i pkt. 2 uzppr z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 w zw. z art. 184 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim w sytuacji wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu dostępnej w ramach programu operacyjnego nakazuje sądowi uwzględniającemu skargę jedynie stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo bez przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Stanisław Rymar - przewodniczący, Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Michał Warciński.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

22.XI 2018

 • Rozprawy

  Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa

  10:00

  K 34/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w związku z art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie:
  Julia Przyłębska - przewodniczący,
  Justyn Piskorski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)