Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

24.IV 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

  10:00

  SK 27/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: D. K.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 126 § 1 w związku z art. 126 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy z art. 64 ust. 1 -3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Grzegorz Jędrejek - przewodniczący, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Piotr Pszczółkowski, Jarosław Wyrembak

  Dokumenty w sprawie (IPO)

26.IV 2018

 • Rozprawy

  Społeczna inspekcja pracy

  09:00

  K 6/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Konfederacji Lewiatan

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzoną z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji, oraz art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP,
  2) art. 185 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz art. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy w zakresie, w jakim rozszerza cel społecznej inspekcji pracy na ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy, a także art. 4, art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji i prawem do prywatności, art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 47 Konstytucji RP,
  3) art. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzoną z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji, art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji RP,
  4) art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadą prawidłowej legislacji, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz prawem do sądu, a także art. 77 ust. 2 oraz art. 20 w zw. z art. 22 Konstytucji RP,
  5) art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 20 Konstytucji RP,
  6) art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadami prawidłowej legislacji oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz art. 20 w zw. z art. 22 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
  7) art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy z art. 2, a w szczególności wywodzonymi z tego przepisu zasadami prawidłowej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, oraz art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Piotr Tuleja - przewodniczący, Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Michał Warciński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

16.V 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

  10:30

  SK 18/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: A.B.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że: art. 70 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiając dla dziecka termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, który może upłynąć niezależnie od jego wiedzy o swoim biologicznym pochodzeniu, jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 30 w zw. z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący       
  Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca       
  Leon Kieres
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz   
  Andrzej Zielonacki

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Oskarżyciel posiłkowy - uprawnienia

  12:00

  K 12/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 56 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 tego Kodeksu i odnoszącego się do oskarżyciela posiłkowego - z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Leon Kieres - przewodniczący, Michał Warciński - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

23.V 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania

  12:00

  SK 15/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. P.

  Skarga Konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 160 par. 1 zdanie ostatnie kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu rozpoznaje, w przypadku gdy sprawa główna jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, sędzia, który wydał wcześniej zaskarżone zarządzenie. TK rozpozna sprawę w składzie: Michał Warciński - przewodniczący, Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Leon Kieres, Piotr Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

29.V 2018

06.VI 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych

  11:30

  K 53/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1. art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie, w jakim pomija wprowadzenie adekwatnego środka zaskarżenia czynności ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 13 w związku z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku;
  2. art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  3. § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący, Leon Kieres - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

19.VI 2018

 • Rozprawy

  Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; zasady wypłaty przez spółdzielnię wartości rynkowej tego lokalu osobie uprawnionej

  09:00

  SK 34/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: spółdzielnia mieszkaniowa

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
  a) art. 11 ust.24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych dodanego ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku z mocą obowiązującą od 31 lipca 2007 roku z art. 64 ust. 2, art. 58, art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

  b) art. 11 ust.21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku z mocą obowiązującą od 31 lipca 2007 roku z art. 64 ust. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący, Stanisław Rymar - sprawozdawca, Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Piotr Tuleja.

  Dokumenty w sprawie (IPO)