Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

25.III 2019

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Wybór członków KRS przez Sejm spośród sędziów; odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

  12:00

  K 12/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Sądownictwa

  Sprawa połączona z K 2/19 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 12/18) Wnioski o zbadanie zgodności: 1) art. 9a, art. 11a, art. 11b, art. 11c, art. 11d i art. 11e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP; 2) art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim dopuszcza odwołanie od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy z art. 2, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP; 3) art. 44 ust. 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 10, art. 60, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 184 Konstytucji RP; 4) art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nakazuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179, art. 184 Konstytucji RP; 5) art. 388 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim umożliwia wstrzymanie uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powołania sędziego z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178 oraz art. 179 Konstytucji RP, art. 184 Konstytucji RP; 6) art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 7, art. 10, art. 60, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Julia Przyłębska - przewodniczący, Justyn Piskorski - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

03.IV 2019

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  11:30

  SK 26/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: T.Z.Ch. Sp. A.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1, art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 i w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Andrzej Zielonacki - przewodniczący, Stanisław Rymar - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Justyn Piskorski, Julia Przyłębska.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

  13:00

  SK 13/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: B.K.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 26 ust. 7e, w związku z art. 26 ust. 1, pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 w brzmieniu obowiązującym w roku 2008 z art. 71 ust. 1 zdanie 2, w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim uzależnia on prawo rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne od wysokości świadczeń alimentacyjnych otrzymywanych przez to dziecko od rodziców oraz w zakresie, w jakim uzależnia on prawo do skorzystania z takiego odliczenia od formy w jakiej spełniane są przez rodziców świadczenia alimentacyjne. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Grzegorz Jędrejek - przewodniczący, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca, Julia Przyłębska, Michał Warciński, Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

10.IV 2019

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

  11:30

  K 16/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 138 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń w części, w jakiej penalizuje odmowę świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny - z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz - rozumianego w ten sposób, że zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi - z art. 53 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także - w zakresie dotyczącym osób osobiście prowadzących działalność gospodarczą lub działających w imieniu podmiotu prowadzącego taką działalność - z art. 20 w zw. z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 31 ust. 2 zd. 2 Konstytucji. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Andrzej Zielonacki - przewodniczący, Mariusz Muszyński - sprawozdawca, Zbigniew Jedrzejewski, Leon Kieres, Jarosław Wyrembak.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

18.IV 2019

 • Rozprawy

  Kara łączna; Kodeks karny

  09:00

  K 14/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: RPO

  Wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 86 § 4 Kodeksu karnego w zakresie, w jakim różnicuje sytuacje osób, wobec których zastosowanie miała już wcześniej instytucja kary łącznej, od osób, co do których ta instytucja zastosowania nie miała, w ten sposób, że umożliwia w stosunku do tej pierwszej kategorii osób podwyższenie dolnej granicy kary łącznej, a także orzeczenie kary rodzajowo surowszej, tj. kary 25 lat pozbawienia wolności - z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Stanisław Rymar - przewodniczący, Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca, Leon Kieres, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)