Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

18.IX2019

 • Rozprawy

  Termin rozprawy został odwołany - Prawo pocztowe

  10:00

  P 1/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

  Termin rozprawy został odwołany. Pytanie prawne czy przepis art. 57 §5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący, że termin czynności jest zachowany w przypadku oddania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe - jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 §1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 21 i 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

19.IX2019

 • Rozprawy

  Służba cywilna

  10:00

  K 6/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich

  Sprawa połączona z K 8/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura K 6/16) Połączone wnioski o zbadanie zgodności:
  I. - art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym pkt 9, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał - art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – z art. 2, art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
  - art. 1 pkt 12 Ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 53 ustawy o służbie cywilnej – z art. 2 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
  - art. 1 pkt 13 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 53a ustawy o służbie cywilnej – z art. 2, art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 153 ust. Konstytucji RP,
  - art. 2 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 33c ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej, z art. 2 Konstytucji,
  - art. 6 ustawy nowelizującej z art. 2 Konstytucji;
  II. 1) art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim uchyla w art. 54 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej ust. 1 z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
  2) art. 53a ustawy o służbie cywilnej dodanego przez art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP,
  3) art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, a także z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał rozpozna sprawę w składzie: Mariusz Muszyński - przewodniczący, Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca, Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski, Wojciech Sych.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

25.IX2019

 • Rozprawy

  Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  10:00

  SK 31/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: R. L.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)