Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

30.X2019

 • Rozprawy

  Prawo pocztowe

  10:00

  P 1/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

   Pytanie prawne czy przepis art. 57 §5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący, że termin czynności jest zachowany w przypadku oddania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe - jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 §1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 21 i 45 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącą składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

05.XI2019

 • Rozprawy

  Naruszenie autorskich praw majątkowych (naprawienie szkody)

  11:00

  P 14/19 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Najwyższy, Izba Cywilna

  Pytanie prawne czy art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawe w nastepującym składzie:

  Wojciech Sych - przewodniczący

  Julia Przyłębska - sprawozdawca

  Grzegorz Jędrejek

  Zbigniew Jedrzejewski

  Michał Warciński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

20.XI2019

 • Rozprawy

  Działalność lecznicza

  09:00

  K 4/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Wniosek o zbadanie zgodności: art. 59 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw z art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i w związku z art. 68 ust. 2, a także art. 167 ust. 4 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

  Stanisław Rymar - przewodniczący

  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca

  Mariusz Muszyński

  Piotr Pszczółkowski

  Andrzej Zielonacki

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub pokrewnych

  11:30

  SK 26/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: L. D.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

  Wojciech Sych - przewodniczący

  Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca

  Stanisław Rymar

  Piotr Tuleja

  Michał Warciński

  Dokumenty w sprawie (IPO)