Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady rozpoznawania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych K 28/15

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 12 VII 2016 godz.: 11.30

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie wniosku o zbadanie zgodności:
1) art. 6 § 2 zdanie drugie oraz § 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy z art. 32 i art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
2) § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych z art. 32 i art. 63 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Rozpoznanie pytania prawnego nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
Leon Kieres - sprawozdawca
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar