Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu; pozbawienie skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zabezpieczającego - umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym SK 13/14

Podmiot inicjujący postępowanie: M. W.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 22 III 2017 godz.: 10.00

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 22 par. 1 w związku z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy w zakresie w jakim przepis ten pozbawia skarżącego prawa udziału w postępowaniu sądowym w przedmiocie wykonywania środka zapobiegawczego z art. 94 par. 1 k.k., w postaci umieszczenia w zamkniętym oddziale psychiatrycznym z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, tj. zasadą prawa do sądu, z tym składającym się na jej treść uprawnieniem do korzystania z rzetelnej procedury sądowej, zgodnej z wymogami sprawiedliwości i jawności poprzez zapewnienie skarżącemu wysłuchania i osobistego udziału w czynnościach sądowego postępowania wykonawczego. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: L. Kieres - przewodniczący P. Pszczółkowski - sprawozdawca J. Przyłębska M. Pyziak-Szafnicka M. Warciński