Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu P 56/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 4 IV 2017 godz.: 11.00

Pytanie prawne czy art. 67 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości przedawnienia żądania przez organ rentowy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego, jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

M. Pyziak-Szafnicka - przewodniczący

S. Rymar - sprawozdawca\H. Cioch

Z. Jędrzejewski

L. Kieres