Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjność przepisów nakładających na apteki obowiązek przekazywania do właściwej Kasy Chorych danych osobowych pacjenta i lekarza, który wystawił receptę U 3/01

Sygn. akt U 3/01

WYROK

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 19 lutego 2002 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień - przewodniczący
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca

protokolant: Grażyna Szałygo

 

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2002 r. na rozprawie sprawy z wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Ministra Zdrowia i Prokuratora Generalnego o stwierdzenie, że:

§ 2 ust. 1 zd. 2 wraz z załącznikiem oraz § 6 ust. 1 pkt 7 i 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 39; zm.: Nr 12, poz. 104, Nr 74, poz. 799) jest niezgodny z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

orzeka:

Paragraf 2 ust. 1 zd. 2 i § 6 ust. 1 pkt 7 i pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 39; zm.: Nr 12, poz. 104, Nr 74, poz. 799) oraz załącznik do tego rozporządzenia nie są niezgodne z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643; zm.: z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638; z 2001 r. Nr 98 poz. 1070) umorzyć postępowanie w sprawie zgodności § 6 ust. 1 pkt 7 i 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 39; zm.: Nr 12, poz. 104 i Nr 74, poz. 799) z art. 51 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883; zm.: z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216; z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087) i art. 59 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153; zm.: z 1997 r. Nr 75, poz. 468; z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929, Nr 162, poz. 1116; z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz.802, Nr 109, poz. 1236, Nr 110, poz. 1255 i poz. 1256; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1311 i poz. 1324; z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1384), wobec cofnięcia wniosku w tym zakresie.

 

Jerzy Stępień
Jadwiga Skórzewska-Łosiak Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska