Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wcześniejszej emerytury; praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze SK 9/07

Sygn. akt SK 9/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 20 maja 2008 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 maja 2008 r., skargi konstytucyjnej Stanisława Parola o zbadanie zgodności:

§ 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, ze zm.) z art. 2, art. 32 i art. 67 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

§ 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292 oraz z 1997 r. Nr 61, poz. 377) jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Mirosław Wyrzykowski 
Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz