Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks Spółek Handlowych (powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy) SK 4/18

Podmiot inicjujący postępowanie: M. Ż.

W imieniu skarżącego (pełnomocnictwo w załączeniu) wnoszę o:

1) stwierdzenie, że art. 422 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.), w zakresie w jakim pozbawia legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa o uchylenie (art. 422 § 1 ksh) lub stwierdzenie nieważności (art. 425 § 1 ksh) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale ale który zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej przed jej powzięciem zamiast po jej powzięciu, jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 w zw. z art. 45 ust.1 i art. 77 ust.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz.483 ze zm.)

2) zasądzenie kosztów postępowania na rzecz skarżącego według norm, przepisanych.