Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ubezwłasnowolnienie całkowite małoletnich posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych SK 23/18

Podmiot inicjujący postępowanie: B. K.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z:

-       art. 30 Konstytucji,

-       art. 31 ust. 1 Konstytucji w zw. z art 31 ust 3 Konstytucji w zw. z zasadą pomocniczości wyrażoną w Preambule Konstytucji,

-       art. 41 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zw. z zasadą pomocniczości wyrażoną w Preambule Konstytucji;,

-       art. 47 Konstytucji w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji w związku z zasadą pomocniczości wyrażoną w Preambule Konstytucji,

-       art. 32 ust 2 Konstytucji w zw. z art. 31 ust. 1,41 ust 1 i art 47 Konstytucji.