IDEE EUROPEJSKIE
W TRADYCJI PRAWNO-PAŃSTWOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ KORONY POLSKIEJ
I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGOI

UNIE - IDEE UNIJNE,
IDEE POKOJU EUROPEJSKIEGO

Iż iuż Korona Polska y Wielkie Księstwo Litewskie, iest iedno nierozdzielne ciało, a także nie różna, ale jedna spólna Rzeczypospolita, która się z dwu państw y narodów, w jeden lud wzrosła i spoiła...

Akt Unii Lubelskiej 1569

Unie - idee unijne, idee pokoju europejskiego
Akt Unii w Krewie
Jagiełło, wielki książę litewski, zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań, które przyjął, na wypadek gdy zostanie mężem królowej polskiej Jadwigi; 14 sierpnia 1385 r., Krewo.
Akt Unii w Horodle
Władysław Jagiełło wraz z Witoldem określają charakter związku łączącego Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, a także nadają przywileje kościołowi katolickiemu na Litwie i tamtejszym panom katolickim; 2 października 1413 r., Horodło.
Współpraca między państwami unii kalmarskiej i unii polsko-litewskiej
Eryk, król duński, szwedzki i norweski – król unii kalmarskiej, zawiera przymierze z Władysławem, królem polskim i Aleksandrem-Witoldem, wielkim księciem litewskim; 23 czerwca 1419 r., in castro Haffnensi [Kopenhaga].