Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii K 16/15

19 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 konstytucji.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wadliwość mechanizmu certyfikowania instalatorów odnawialnych źródeł energii polega na tym, że dyplom ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w kwestionowanym przepisie, powinien być wydany na podstawie obowiązującej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rzecznik podkreśla, że wpływają do niego skargi od osób, którym odmówiono certyfikatu z uwagi na to, że ich dyplomy nie zostały wydane na podstawie tego aktu. Art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazuje, że osoba, która otrzymała dyplom przed wejściem w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może otrzymać certyfikatu we wskazanym trybie.

Kwestionowana regulacja w ocenie Rzecznika jest niezgodna z konstytucyjną zasadą wolności wyboru i wykonywania zawodu (art. 65 ust. 1 konstytucji). Przepis ten stanowi, że osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych, a ich dyplom został wydany przed wejściem w życie obowiązującej obecnie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. przed 1 września 2005 r.), nie mogą otrzymać certyfikatu instalatora.

W ocenie RPO, kwestionowana regulacja narusza również konstytucyjną zasadę równości oraz zakaz dyskryminacji. Zasada równości nakazuje bowiem identyczne traktowanie podmiotów znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji prawnej. W badanej sprawie wspólną cechą wszystkich osób jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności wymaganych przez ustawę, a uzależnienie wydania certyfikatu  od daty wydania dyplomu, narusza zdaniem Rzecznika konstytucję.

Ponadto zastosowane kryterium certyfikowania instalatorów odnawialnych źródeł energii, jako arbitralne i ustalone przypadkowo, godzi w konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.