Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

INFORMACJA O WARUNKACH WNOSZENIA SKARGI KONSTYTUCYJNEJ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

1. Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Zasady wnoszenia skargi konstytucyjnej określa ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072; dalej: u.o.t.p. TK).

2. Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

3. Skargę konstytucyjną mogą sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Natomiast skargę konstytucyjną we własnej sprawie mogą sporządzić sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.

4. W razie niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej skarżący może złożyć do sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania wniosek o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W przypadku uwzględnienia tego wniosku skarżący nie będzie ponosił kosztów sporządzenia skargi konstytucyjnej.

5. Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.

6. Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być ustawa lub inny akt normatywny, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekły ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji.

7. Trybunał Konstytucyjny odmawia nadania dalszego biegu skargom konstytucyjnym, których przedmiotem kontroli uczyniono akt stosowania prawa, tj. wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie.

8. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko te skargi konstytucyjne, które są związane z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji, z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).

9. W skardze konstytucyjnej wzorcem kontroli nie można uczynić przepisów ustawy, aktu wykonawczego lub aktów prawa międzynarodowego.

10. Po wstępnym rozpoznaniu skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny wydaje postanowienie o nadaniu skardze konstytucyjnej dalszego biegu albo o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu. Na postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. Zażalenie mogą sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny (zob. pkt 3). Zażalenie rozpoznaje Trybunał Konstytucyjny w składzie trzyosobowym na posiedzeniu niejawnym.

 


SKARGA KONSTYTUCYJNA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO SCHEMATU:

Skarga konstytucyjna powinna spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego.

Komparycja skargi konstytucyjnej

1. Miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej.

2. Imię i nazwisko skarżącego, a w przypadku skarżącego niebędącego osobą fizyczną nazwa, osoba (osoby) upoważniona do reprezentacji danego podmiotu oraz określenie podstawy reprezentacji.

3. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) skarżącego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w przypadku skarżącego niebędącego osobą fizyczną – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, zaś w razie jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP skarżącego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

4. Adres skarżącego.

5. Imię i nazwisko pełnomocnika skarżącego.

6. Adres kancelarii oraz numer wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych.

Petitum skargi konstytucyjnej

1. Dokładne określenie przedmiotu kontroli, tj. określenie kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekły ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją.

2. Wskazanie wzorca kontroli, tj. wskazanie, która konstytucyjna wolność lub prawo skarżącego i w jaki sposób – zdaniem skarżącego – zostały naruszone.

Uzasadnienie skargi konstytucyjnej

1. Przedstawienie stanu faktycznego.

2. Uzasadnienie zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego ze wskazaną konstytucyjną wolnością lub prawem skarżącego, z powołaniem argumentów lub dowodów na poparcie zarzutu.

3. Udokumentowanie daty doręczenia prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o TK.

4. Informacja, czy od wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o TK, został wniesiony nadzwyczajny środek zaskarżenia.

 

Załączniki do skargi konstytucyjnej

Do skargi konstytucyjnej należy dołączyć:

1. Pełnomocnictwo szczególne do sporządzenia i wniesienia skargi konstytucyjnej oraz reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

2. W przypadku skargi sporządzonej przez pełnomocnika z urzędu należy dołączyć odpis postanowienia sądu rejonowego o ustanowieniu takiego pełnomocnika wraz z udokumentowaniem daty wystąpienia przez skarżącego z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika oraz odpis decyzji organu samorządu adwokackiego lub radcowskiego o wyznaczeniu konkretnego adwokata lub radcy prawnego na pełnomocnika z urzędu wraz z udokumentowaniem daty doręczenia pełnomocnikowi decyzji, o której mowa.

3. W przypadku gdy skargę konstytucyjną we własnej sprawie wnoszą sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany do skargi należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do samodzielnego wniesienia skargi konstytucyjnej.

4. W przypadku osób prawnych – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Odpis wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia wydanego na podstawie przepisu ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekły ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji i w stosunku do którego skarżący domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją.

6. Odpis wyroków, decyzji lub innych rozstrzygnięć potwierdzających wyczerpanie drogi prawnej.

Załączniki powinny być opisane i ponumerowane.

Zarówno skarga konstytucyjna, jak i komplet załączników do skargi, powinny być sporządzone w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, tj. w liczbie pozwalającej na doręczenie skargi z załącznikami wszystkim uczestnikom postępowania (w tym: organowi, który wydał akt normatywny objęty skargą konstytucyjną, Prokuratorowi Generalnemu oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub Rzecznikowi Praw Dziecka) oraz zachowanie dwóch egzemplarzy w aktach sprawy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 42 u.o.t.p. TK).