Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

20.XI2019

 • Rozprawy

  Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  09:00

  K 4/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Wniosek o zbadanie zgodności: art. 59 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw z art. 166 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i w związku z art. 68 ust. 2, a także art. 167 ust. 4 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

  Stanisław Rymar - przewodniczący

  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca

  Mariusz Muszyński

  Piotr Pszczółkowski

  Andrzej Zielonacki

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Termin publicznego ogłoszenia orzeczenia został odwołany - Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub pokrewnych

  11:30

  SK 26/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: L. D.

  Termin publicznego ogłoszenia orzeczenia został odwołany.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

  Wojciech Sych - przewodniczący

  Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca

  Stanisław Rymar

  Piotr Tuleja

  Michał Warciński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Kompetencja referendarza sądowego do orzekania o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej

  13:00

  SK 6/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.

  Sprawa połączona ze sprawą SK 7/18, SK 8/18, SK 13/18, SK 13/19 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 6/18.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

  1) art. 123 § 2 i art. 117 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 66 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, w zw. z art. 45 ust 1 i z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim przyznaje referendarzowi sądowemu prawo do orzekania w przedmiocie przyznawania prawa do pomocy prawnej z urzędu do sporządzenia skargi konstytucyjnej oraz w zakresie, w jakim rozstrzygnięcie o przyznaniu pełnomocnika z urzędu referendarz sądowy może uzależnić od istnienia bądź nieistnienia przesłanek do wniesienia skargi konstytucyjnej;

  2) art. 66 ust. 3 z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 123 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 i art. 188 pkt 5 Konstytucji w zakresie, w jakim przyznaje prawo do badania istnienia przesłanek do wniesienia skargi konstytucyjnej osobom niebędącym sędziami Trybunału Konstytucyjnego;

  3) art. 39823 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z art. 78 i 176 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim przewiduje, że od orzeczeń wydawanych przez referendarzy sądowych, co do przyznawania pomocy prawnej z urzędu do sporządzenia skargi konstytucyjnej nie przysługuje prawo do odwołania się do sądu II instancji.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

  Wojciech Sych - przewodniczący,

  Leon Kieres - sprawozdawca,

  Julia Przyłębska,

  Stanisław Rymar,

  Jarosław Wyrembak.

  Dokumenty w sprawie (IPO)