Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wniesienia przez pracownika odwołania od doręczenia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę P 8/16

POSTANOWIENIE
z dnia 4 października 2017 r.|
Sygn. akt P 8/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz − przewodniczący
Grzegorz Jędrejek − sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 października 2017 r., połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie:

czy art. 264 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.):

− w zakresie, w jakim przewiduje jedynie siedmiodniowy − liczony od dnia doręczenia oświadczenia pracodawcy − termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz art. 6 § 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),

− w zakresie, w jakim przewiduje krótszy termin wniesienia odwołania do sądu pracy, aniżeli termin przewidziany w art. 264 § 2 k.p., jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Grzegorz Jędrejek
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar