Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

26.VI 2018

 • Rozprawy

  ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

  13:00

  SK 32/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: B. S.-M.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że: art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący,   
  Piotr Tuleja - sprawozdawca,
  Leon Kieres,
  Piotr Pszczółkowski,   
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

27.VI 2018

28.VI 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Stawki wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

  12:00

  SK 4/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Z.G.-O.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie czy: 1) § 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowania karnym jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP i wynikającą z niego zasadą sprawiedliwości społecznej; 2) § 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP; 2) § 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP; 4) § 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP; 5) § 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Mariusz Muszyński - przewodniczący, Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, Piotr Tuleja.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

10.VII 2018

 • Rozprawy

  Ubezpieczenia społeczne

  11:00

  Kp 1/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawie tej zarzuca się niezgodność z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący, Justyn Piskorski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

11.VII 2018

 • Rozprawy

  Kodeks postępowania cywilnego

  11:00

  SK 3/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: K.S.

  Skarga Konstytucyjna o stwierdzenie czy: 1) art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie w jakim przewiduje odrzucenia - bez wzywania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984 § 1 powołanej ustawy jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2 oraz art. 2 Konstytucji RP, 2) art. 3986  § 3 w związku z art. 3986 § 2 i art. 3941 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim przewiduje niezaskarżalność postanowienia Sądu Najwyższego o odrzucenia skargi kasacyjnej, niespełniającej wymagań określonych w art. 3944 § 1 powołanej ustawy jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, 3) art. 3986 w związku z art. 3984 § 1 i  2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim wprowadza odmienne skutki prawne dla braków konstrukcyjnych skarga kasacyjnej tej samej kategorii, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Justyn Piskorski  - przewodniczący, Leon Kieres  - sprawozdawca, Mariusz Muszyński, Stanisław Rymar, Jarosław Wyrembak.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

17.VII 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania karnego, ustawa Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  09:00

  K 9/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Wniosek o stwierdzenie niezgodności: 1) przepisów: a) art. 59, art. 60, art. 61 § 1 i 2 oraz art. 62 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, b) art. 390 § 1 i art. 398(17) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, c) art. 441 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, d) art. 3 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, e) art. 15 § 1 pkt 2 i 3, art. 187 § 1, art. 264, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - rozumianych w ten sposób, że, gdy dana materia jest jednocześnie regulowana na poziomie konstytucyjnym i ustawowym, umożliwiają - odpowiednio - Sądowi Najwyższemu lub Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, orzekającym w procedurze podejmowania uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne, dokonywanie wykładni pojęć konstytucyjnych w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej - z art. 8 oraz z art. 7 w związku z art. 2 Konstytucji RP; 2) przepisów: a) art. 17 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, b) art. 5 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, c) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy - w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują aktu łaski jako negatywnej przesłanki powodującej niedopuszczalność prowadzenia - odpowiednio - postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia lub postępowania karnego wykonawczego - z art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący,
  Grzegorz Jędrejek - sprawozdawca,
  Julia Przyłębska,
  Leon Kieres,
  Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)