Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

23.V 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu; zasady rozpoznania

  12:00

  SK 15/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. P.

  Skarga Konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 160 par. 1 zdanie ostatnie kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu rozpoznaje, w przypadku gdy sprawa główna jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, sędzia, który wydał wcześniej zaskarżone zarządzenie. TK rozpozna sprawę w składzie: Michał Warciński - przewodniczący, Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Leon Kieres, Piotr Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Ochrona informacji niejawnych

  14:00

  SK 8/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Z. C.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych:
  1) art. 3 tej ustawy pomijającego przepisy, w szczególności art. 10, 11, 73-74, 78-81 oraz 86, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, gwarantujące stronie czynny udział w kontrolnym postępowaniu sprawdzającym, z art. 1, art. 2, art. 31 ust. 3, art. 78 Konstytucji RP;
  2) art. 5 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, który umożliwia nadawanie klauzuli „ściśle tajne" dokumentom sporządzonym w trakcie trwania kontrolnego postępowania sprawdzającego uniemożliwiając ich weryfikację przez stronę, z art. 1, art. 2, 45 ust. 1 i 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;
  3) art. 30 ust. 4 tej ustawy, który umożliwia organom administracji publicznej oraz sądom administracyjnym całkowite utajnienie uzasadnienia dotyczącego stanu faktycznego przed stroną, pozbawia obywatela dostępu do już znanych temu obywatelowi informacji niejawnych tj. tych, z którymi się już zapoznał, ewentualnie sam wytworzył przez co pozbawia stronę jakiejkolwiek możliwości obrony swoich praw i w efekcie pozbawia skutecznego zaskarżenia decyzji wydanej w I instancji oraz prawa do sądu, z art. 1, art. 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 51 ust. 3 i 4, art. 78 Konstytucji RP;
  4) art. 33 ust. 7 tej ustawy, który pozbawia obywatela dostępu do już znanych temu obywatelowi informacji niejawnych tj. tych, z którymi się już zapoznał, ewentualnie sam wytworzył przez co pozbawia stronę jakiejkolwiek możliwości obrony swoich praw i w efekcie pozbawia skutecznego zaskarżenia decyzji wydanej w I instancji oraz prawa do sądu, z art. 1, art. 2, art. 45 art. 78 Konstytucji RP;
  5) art. 38 ust. 2 tej ustawy, pozbawiający stronę prawa do jawnego rozpoznania sprawy z pominięciem przesłanek ustanowionych w art. 45 ust. 2 Konstytucji RP, z art. 45 ust. 2 Konstytucji RP;
  6) art. 38 ust. 3 tej ustawy, wyłączający możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do NSA o wyroku WSA, pozbawiając tym samym stronę możliwości skutecznego zaskarżenia orzeczenia wydanego w I instancji oraz prawa do sądu, z art. 1, art. 2, art. 31. ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
  Julia Przyłębska - przewodniczący,
  Michał Warciński - sprawozdawca,
  Leon Kieres,
  Piotr Tuleja,
  Jarosław Wyrembak.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

24.V 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  TERMIN PUBLICZNEGO OGŁOSZENIA ORZECZENIA ZOSTAŁ ODWOŁANY - Ustawa antyterrorystyczna

  10:30

  K 35/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Termin publicznego ogłoszenia orzeczenia został odwołany. Wniosek o zbadanie konstytucyjności:
  — art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (dalej jako: ustawa o działaniach antyterrorystycznych) z art. 2 Konstytucji RP;
  — art. 6 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2, art. 47, art. 51 ust. 2, 3 i 4 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (dalej jako: EKPCz) oraz art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
  — art. 6 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 51 ust. 5 i art. 93 ust. 2 Konstytucji RP;
  — art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych - w zakresie, w jakim przewidziana w nim możliwość stosowania niejawnych czynności operacyjno- rozpoznawczych stanowi zbyt daleko idącą i nieuzasadnioną ingerencję w prawa i wolności jednostki, a także w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną osób, które nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli RP oraz w zakresie, w jakim nie ustanawia mechanizmu kontroli stosowania przewidzianych w nim czynności - z art. 2, art. 47 i art. 51 Konstytucji RP w związku z art. 37 i 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 EKPCz;
  — art. 10 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2, art. 47 oraz art. 51 Konstytucji RP w związku z art. 37 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a także z art. 8 w związku z art. 14 EKPCz oraz z art. 7 i 8 w zw. z art. 20 oraz art. 52 ust. 1 KPP UE;
  — art. 11 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2, art. 47 oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 EKPCz, a także z art. 7 i 8 w związku z art. 52 ust. 1 KPP UE;
  — art. 26 ust. 2 ustawy o działaniach antyterrorystycznych z art. 2 i art. 41 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 5 EKPCz;
  — art. 38 pkt 6 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zakresie, w jakim dodaje art. 32c w ustawie z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - dalej jako ustawa o ABW, z art. 2 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 6 i 10 EKPCz;
  — art. 48 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zakresie, w jakim dodaje art. 73c w ustawie z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździć z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z art. 2, art. 52 ust. 1 i 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 77 ust. 2 oraz z art. 37 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 13 EKPCz w związku z art. 2 Protokołu nr 4 do EKPCz (dalej jako: Protokół nr 4), a także z art. 45 oraz art. 47 w związku z art. 52 ust. 1 KPP UE;
  — art. 57 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zakresie, w jakim dodaje art. 329a w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach z art. 2, art. 52 ust. 1 i 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 77 ust. 2 oraz z art. 37 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 13 EKPCz w związku z art. 2 Protokołu nr 4.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
  Jarosław Wyrembak - przewodniczący
  Mariusz Muszyński - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Justyn Piskorski
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka    


  Dokumenty w sprawie (IPO)

29.V 2018

05.VI 2018

06.VI 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych

  11:30

  K 53/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1. art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie, w jakim pomija wprowadzenie adekwatnego środka zaskarżenia czynności ustalenia dla bezrobotnego profilu pomocy, z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 13 w związku z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku;
  2. art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  3. § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego z art. 47 oraz art. 51 ust. 1 i 5 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący, Leon Kieres - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

19.VI 2018

 • Rozprawy

  Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; zasady wypłaty przez spółdzielnię wartości rynkowej tego lokalu osobie uprawnionej

  09:00

  SK 34/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: spółdzielnia mieszkaniowa

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
  a) art. 11 ust.24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych dodanego ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku z mocą obowiązującą od 31 lipca 2007 roku z art. 64 ust. 2, art. 58, art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

  b) art. 11 ust.21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku z mocą obowiązującą od 31 lipca 2007 roku z art. 64 ust. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący, Stanisław Rymar - sprawozdawca, Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Piotr Tuleja.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

  13:00

  SK 19/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: G.T.

  Rozprawa odroczona 21 marca 2018 roku.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że § 13 ust. 2 pkt 9 w zw. z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 51 ust 1, 2 i 5 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

  TK rozpozna sprawę w składzie:
  Piotr Pszczółkowski - przewodniczący,
  Piotr Tuleja - sprawozdawca,
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Dokumenty w sprawie (IPO)

20.VI 2018

 • Rozprawy

  Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu.

  10:00

  SK 3/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Spółdzielnia mieszkaniowa

  O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji RP; Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący, Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

26.VI 2018

 • Rozprawy

  ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

  13:00

  SK 32/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: B. S.-M.

  Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że: art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. TK rozpozna sprawę w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący,   
  Piotr Tuleja - sprawozdawca,
  Leon Kieres,
  Piotr Pszczółkowski,   
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

27.VI 2018