Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

28.VI 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Egzekucja świadczeń pieniężnych; pobranie opłaty stosunkowej od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi

  12:30

  P 63/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny

  Pytanie prawne czy art.49 ust.1 zdanie pierwsze ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji  w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: M. Muszyński - przewodniczący P. Pszczółkowski - sprawozdawca Z. Jędrzejewski L. Kieres L. Morawski

  Dokumenty w sprawie (IPO)

11.VII 2017

 • Rozprawy

  Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny

  09:00

  Kp 4/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Julia Przyłębska, która będzie także sędzią-sprawozdawcą.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

13.VII 2017

 • Rozprawy

  Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

  10:00

  U 1/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego – z art. 194 ust. 1 i art. 7 Konstytucji RP;
  2) § 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w punkcie 1 – z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  3) § 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w punkcie 1 – z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał rozpozna wniosek w składzie: J. Przyłębska - przewodniczący M. Muszyński - sprawozdawca M. Warciński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

26.IX 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych

  12:00

  P 2/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Pytanie prawne czy przepis art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie w jakim odnosi się do okresów, o których mowa w przepisie art. 7 pkt 5 tejże ustawy, przebytych przez ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie: Z. Jędrzejewski - przewodniczący L. Kieres - sprawozdawca M. Pyziak-Szafnicka S. Rymar P. Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

03.X 2017

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  tytuł egzekucyjny; zasady nadawania klauzuli wykonalności

  13:00

  SK 31/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: A. Z.-Z.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 778 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z:
  1) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia sądowi nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w tym przeciwko osobie, której przysługiwał status byłego wspólnika już w chwili powstania stanu zawisłości sprawy, w której wydany został tytuł wykonawczy,
  2) art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia sądowi nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, w tym przeciwko osobie, której przysługiwał status byłego wspólnika już w chwili powstania stanu zawisłości sprawy, w której wydany został tytuł wykonawczy i jednocześnie w zakresie, w jakim nie przewiduje trybu, w jakim były wspólnik spółki mógłby podnosić zarzuty wobec roszczenia objętego tytułem egzekucyjnym. Trybunał Konstytucyjny  ogłosi orzeczenie w składzie: Z. Jędrzejewski - przewodniczący P. Tuleja - sprawozdawca M. Pyziak-Szafnicka S. Rymar S. Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?