Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

18.XII 2018

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Dostęp do informacji publicznej

  09:30

  SK 27/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: A. L.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie: Michał Warciński - przewodniczący, Julia Przyłębska - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jedrzejewski, Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

03.I 2019

 • Rozprawy

  Wybór członków KRS przez Sejm spośród sędziów; odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

  12:00

  K 12/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Sądownictwa

  Wniosek o zbadanie zgodności:

  1) art. 9a, art. 11a, art. 11b, art. 11c, art. 11d i art. 11e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w zw. z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;

  2) art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim dopuszcza odwołanie od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy z art. 2, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP;

  3) art. 44 ust. 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 10, art. 60, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 184 Konstytucji RP;

  4) art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nakazuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178, art. 179, art. 184 Konstytucji RP;

  5) art. 388 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie, w jakim umożliwia wstrzymanie uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powołania sędziego z art. 2, art. 7, art. 10, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 173, art. 178 oraz art. 179 Konstytucji RP, art. 184 Konstytucji RP;

  6) art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 2, art. 7, art. 10, art. 60, art. 173, art. 178, art. 179 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
  Julia Przyłębska - przewodniczący
  Grzegorz Jędrejek - sprawozdawca
  Zbigniew Jędrzejewski
  Michał Warciński
  Andrzej Zielonacki

  Dokumenty w sprawie (IPO)

08.I 2019

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - zasady udziału osoby zatrzymanej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie

  13:00

  SK 6/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: O. J.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
  1) art. 47 § 1 w związku z art. 33 w związku z art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej prawa do udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie z art. 45 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;
  2) art. 47 § 2 w związku z art. 33 w związku z art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej prawa do udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie z art. 45 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;
  3) stwierdzenie, że art. 109 § 2 w związku z art. 33 związku z art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej prawa do udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie z art. 45 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;
  4) art. 47 § 1 w związku z art. 103 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wydanego na skutek wniesienia „zażalenia” na zatrzymanie, jest niezgodny z art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;
  5) art. 45 § 1 pkt 1 w związku z art. 90 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie w jakim umożliwia zatrzymanie osoby, której tożsamość została ustalona, a której zarzuca się popełnienie wykroczenia zagrożonego jedynie karą grzywny przewidzianą przez ustawę z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący, Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca, Leon Kieres, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

10.I 2019

 • Rozprawy

  Ustawa o świadczeniach rodzinnych

  11:00

  SK 2/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: K.C.

  Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP w zw. z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Mariusz Muszyński - przewodniczący, Justyn Piskorski - sprawozdawca, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Jarosław Wyrembak.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

16.I 2019

 • Rozprawy

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

  10:00

  P 19/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny

  Pytanie prawne, czy art. 105n ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie: Leon Kieres - przewodniczący, Justyn Piskorski - sprawozdawca, Piotr Pszczółkowski, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

17.I 2019

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

  10:30

  K 1/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności: 1) art. 55a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucje Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dodanego przez ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 2) art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie w części obejmującej wyrazy "ukraińskich nacjonalistów i" oraz art. 2a w części obejmującej wyrazy "ukraińskich nacjonalistów" oraz wyrazy "i Małopolski Wschodniej" ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucje Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dodanych przez ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w składzie: Julia Przyłębska - przewodniczący, Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Michał Warciński.

  Dokumenty w sprawie (IPO)