Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

03.VII 2019

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkująca przyznanie zasiłku chorobowego

  10:30

  SK 20/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: J. N.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim zaskarżony przepis przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy stosuje się wyłącznie wówczas, gdy ubezpieczony z tytułu niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne, ale i normatywne warunki do przyznania zasiłku, z:

  1) art. 67 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji

  oraz

  2) art. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
  Mariusz Muszyński - przewodniczący   
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Stanisław Rymar
  Piotr Tuleja   
  Jarosław Wyrembak

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Podatek akcyzowy

  11:30

  SK 16/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: P.H.-U.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz art. 84 Konstytucji RP. Skąd orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Piotr Tuleja - przewodniczący, Stanisław Rymar - sprawozdawca, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Wojciech Sych.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

  12:30

  SK 14/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: J. H.-K.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 ustawy z 17.06.04 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej jako: u.s.n.p.) z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP  - w zakresie, w jakim art. 1 ust. 2 u.s.n.p. wyłącza możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie nadania klauzuli wykonalności (tzw. postępowania klauzulowego), co jest równoznaczne z zamknięciem drogi sądowej w rozumieniu art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, przez uniemożliwienie przeciwdziałania przewlekłości postępowania klauzulowego oraz wykluczenie rekompensaty za nieuzasadnioną zwłokę w rozpoznaniu sprawy. Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
  Stanisław Rymar    - przewodniczący   
  Andrzej Zielonacki - sprawozdawca   
  Mariusz Muszyński   
  Justyn Piskorski   
  Leon Kieres

  Dokumenty w sprawie (IPO)

10.VII 2019

 • Rozprawy

  Tymczasowe aresztowanie - maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowania

  11:00

  K 3/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  I. Art. 258 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z art. 41 ust. 1, z art. 42 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1, z art. 45 ust. 1, z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 30 Konstytucji RP;
  II. Art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego – w zakresie, w jakim nie oznacza maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztowania oraz dopuszcza przedłużenie tymczasowego aresztowania bez konieczności spełnienia przesłanek uzasadniających takie postanowienie – z art. 2, z art. 30, z art. 41 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1, z art. 42 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP i w związku z art. 6 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Leon Kieres.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

17.VII 2019

 • Rozprawy

  Dochodzenie wierzytelności

  11:00

  Kp 2/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z art. 2 z art. 2 i art. 122 ust. 2 w związku z art. 126 ust. 2, art. 142 ust. 2 i art. 144 ust. 3 pkt 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)