Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego

ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego dba o najwyższe standardy merytoryczne i etyczne publikowanych utworów (dzieł) naukowych. W szczególności stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej  COPE (Committee on Publication Ethics – https://publicationethics.org).

Zasady stosowane przez Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego:

1) czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami,

2) stosowanie jednolitych i obiektywnych standardów kwalifikowania monografii naukowych do publikacji,

3) podejmowanie decyzji, które teksty zostaną opublikowane wyłącznie na podstawie merytorycznych kryteriów dotyczących wartości naukowej opracowania, potwierdzonych w opiniach recenzentów zewnętrznych. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym,

4) przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła),

5) przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie,

6) respektowanie autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa,

7) nieujawnianie osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym. Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny,

8) dbanie o renomę autorów i utworu,

9) niepobieranie opłaty za publikację utworu.

Autorzy zgłaszający swoje prace do publikacji zobowiązani są do:

· przekazania Wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów utworów opublikowanych w innych wydawnictwach),

· zapewnienia, że przekazane Wydawnictwu prawa autorskie do utworu, w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo, nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich,

· określenia autorstwa poszczególnych fragmentów dzieła w wypadku prac zbiorowych,

· wymienienie w bibliografii załączonej do publikacji, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu,

· niezwłocznego powiadomienia Wydawnictwa, jeśli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście, w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku.

Procedura recenzji wydawniczych dla publikacji naukowych

 

· Tekst publikacji naukowej podlega dwóm zewnętrznym recenzjom wydawniczym opracowanym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez Wydawnictwo. W odniesieniu do niezależności recenzenta ważne jest nieuczestniczenie w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym w jakimkolwiek charakterze.

· Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z Wydawnictwem na podstawie umowy o wykonanie recenzji.

· Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

· Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, jeżeli może występować konflikt interesów z autorem.

· Recenzja powinna zawierać:

– ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki,

– określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalności na rynku wydawniczym,

– zauważone usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

– propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia wartości merytorycznej utworu.

Spis publikacji

Księgi Trybunału Konstytucyjnego

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego

Działalność wydawnicza TK

Trybunał Konstytucyjny został powołany w 1985 r. i od tego czasu w różnej formie prowadzono działalność wydawniczą. W sposób systematyczny wydawano jedynie corocznie Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Działalność wydawnicza, pokazująca dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, jego działalność, także naukową, oraz wymianę doświadczeń z innymi sądami konstytucyjnymi rozpoczęła się dopiero w 1995 r. Jej inicjatorem był Gabinet Prezesa Trybunału, który koordynował wówczas działalność wydawniczą Trybunału. Pierwszą serią wydawniczą były Studia i Materiały, które miały odzwierciedlać cały dorobek naukowy Trybunału oraz wydarzenia związane z jego funkcjonowaniem. W 1995 r. rozpoczęto systematyczny druk Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy.

Od 1 marca 2001 r. powołano niezależną Sekcję a w 2002 r. Redakcję Wydawnictw, która przejęła obowiązki organizowania i prowadzenia działalności wydawniczej Trybunału Konstytucyjnego.

Od 18 maja 2004 r. działalność wydawnicza została włączona do zadań Biblioteki Trybunału Konstytucyjnego.

Kontakt z Biblioteką Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wydawniczych:
adres: 00-918 Warszawa, Al. J. CH. Szucha 12A,
e-mail: Krzysztof Budziło: budzilo@trybunal.gov.pl
tel. (22) 657-45-44
fax. (22) 622-18-30

Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego można nabyć (zaprenumerować):
- bezpośrednio w siedzibie Trybunału,
- pisząc na adres: Al. Szucha 12A, 00-918 Warszawa,
- dzwoniąc pod numer: (22) 657-45-09, fax (22) 622-18-30
- e-mail: Opens window for sending emailbronikowska@trybunal.gov.pl
Sprzedażą zajmuje się p. Bożena Bronikowska