Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks Postępowania Cywilnego; Skarga kasacyjna SK 2/18

Podmiot inicjujący postępowanie: S. G.

Skarga Konstytucyjna o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 3984 § 2, art. 3989 § 1 oraz art. 3989 § 2 w zw. z art. 39810 zdanie drugie k.p.c. z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z art. 2 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, iż: (1) nie zapewniają stronie prawa do rzetelnego i sprawiedliwego postępowania sądowego przez Sądem Najwyższym, (2) nie wprowadzają jawności procedury wywołanej wniesieniem skargi kasacyjnej, (3) nie zapewniają równego, tj. takiego samego jak w postępowaniu pierwszo i drugoinstancyjnym, ukształtowania instrumentów gwarancyjnych w zakresie standardów informacyjnych w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej;