Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

 

I. Łączna liczba spraw będących przedmiotem merytorycznego rozpoznania*

- stan na 30 czerwca 2017 r.

 

- w repertorium K

65

- w repertorium Kp

1

- w repertorium Kpt

1

- w repertorium P

41

- w repertorium SK

72

- w repertorium U

5

Razem

185 spraw

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

 

* typy sygnatur:

- rep. K: wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;

- rep. Kp: wnioski Prezydenta RP o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją;

- rep. Kpt: wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego;

- rep. P: pytania prawne w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą;

- rep. SK: skargi konstytucyjne;

- rep. U: wnioski o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami;

 

II. Wpływ nowych spraw do Trybunału Konstytucyjnego

 

- od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.:

 

• wpłynęło do wstępnej kontroli:

136 spraw

                - w tym skargi konstytucyjne

130

                - w tym wnioski

6

 

 

• przyjęto do rozpoznania merytorycznego:

(m.in. sprawy przyjęte do rozpoznania po wstępnej kontroli lub niepodlegające wstępnej kontroli)

47 spraw

                - w tym wnioski (do rep. K)

8

 

                - w tym wnioski w trybie kontroli prewencyjnej (do rep. Kp)

1

 

                - w tym wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (do rep. Kpt)

1

 

                - w tym pytania prawne (do rep. P)

13

 

                - w tym skargi konstytucyjne (do rep. SK)

21

 

                - w tym wnioski (do rep. U)

3

 

 

 

III. Sprawy rozpoznane przez Trybunał

 

- od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

 

- na etapie kontroli wstępnej:

1. w sprawach skarg konstytucyjnych Trybunał wydał postanowień:

196

                - w tym o odmowie nadania biegu (w tym w części):

112

                - w tym na zażalenie na odmowę (w tym w części):

36

                - w tym zarządzenia o konieczności uzupełnienia braków formalnych

48

 

2. w sprawach wniosków Trybunał wydał postanowień:

8

                - w tym o odmowie nadania biegu (w tym w części):

3

                - w tym na zażalenia na odmowę (w tym w części):

1

                - w tym zarządzenia o konieczności uzupełnienia braków formalnych

4

 

 - po kontroli merytorycznej:

3. Trybunał wydał:

49 orzeczeń

rozpoznając

59 spraw

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

                - w tym wyroków

17

18

                - w tym postanowień o umorzeniu postępowania

32

41

 

 

 

 

 

 

Dane statystyczne z postępowania właściwego w Trybunale Konstytucyjnym w latach 2014-2017

Typy sygnatur