Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działalność Trybunału Konstytucyjnego

 

I. Łączna liczba spraw będących przedmiotem merytorycznego rozpoznania*

 - stan na 30 czerwca 2017 r.:

 

- w repertorium K:

65

- w repertorium Kp:

- w repertorium Kpt:

1

1

- w repertorium P:

41

- w repertorium SK:

72

- w repertorium U:

5

Razem spraw:

185

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

 

* typy sygnatur:

- rep. K: wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;

- rep. Kp: wnioski Prezydenta RP o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją;

- rep. Kpt: wnioski dotyczące rozstrzygania sporów kompetencyjnych, pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa;

- rep. P: pytania prawne w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą;

- rep. SK: skargi konstytucyjne;

- rep. U: wnioski o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami;

 

II. Wpływ nowych spraw do Trybunału Konstytucyjnego

 - od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.:

• wpłynęło do wstępnej kontroli spraw:

136 sprawy

                - w tym skargi konstytucyjne:

130

                - w tym wnioski:

6

• przyjęto do rozpoznania merytorycznego spraw:

(m.in. sprawy przyjęte do rozpoznania po wstępnej kontroli

lub niepodlegające wstępnej kontroli)

47 spraw

                - w tym wnioski (do rep. K):

8

                - w tym wnioski w trybie kontroli prewencyjnej (do rep. Kp):

                - w tym wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (do rep. Kpt)

1

1

                - w tym pytania prawne (do rep. P):

13

                - w tym skargi konstytucyjne (do rep. SK):

21

                - w tym wnioski (do rep. U):

3

 

 

III. Sprawy rozpoznane przez Trybunał

- od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.:

 

a) na etapie kontroli wstępnej:

1. w sprawach skarg konstytucyjnych

Trybunał wydał postanowień:

188*

 - w tym o odmowie nadania biegu (w tym częściowej odmowie):

108

 - w tym na zażalenie na odmowę (w tym częściową odmowę):

32

 - w tym zarządzeń o konieczności uzupełnienia braków formalnych:

48

2. w sprawach wniosków

Trybunał wydał postanowień:

8*

 - w tym o odmowie nadania biegu (w tym częściową odmowę):

3

 - w tym na zażalenia na odmowę (w tym częściową odmowę):

1

 - w tym zarządzenia o konieczności uzupełnienia braków formalnych:

4

 * dane za okres od 1 stycznia do 22 czerwca 2017 r.

b) po kontroli merytorycznej:

Trybunał wydał:

49 orzeczeń

rozpoznając

59 spraw

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

 - w tym wyroków:

17

18

 - w tym postanowień o umorzeniu postępowania:

32

41

 

- Dane ogólne za lata 1986-2016 -

Trybunał Konstytucyjny wydał w okresie od 1986 roku do 31 maja 2016 roku:

* postanowienia kończące postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym na etapie rozpoznania merytorycznego

W latach 1989-1997 Trybunał Konstytucyjny wydał 101 powszechnie obowiązujących wykładni ustaw (sprawy z sygnaturą W).

* * *

Sprawy podlegające rozpoznaniu wstępnemu (sprawy z sygnaturą Ts, Tw)
od 17 października 1997 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wpływ – 5919
Wydane zarządzenia o przekazaniu do rozpoznania merytorycznego – 1252
Wydane zarządzenia (poza zarządzeniami o przekazaniu do rozpoznania merytorycznego) – 2980
Wydane postanowienia, w tym: postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu; postanowienia w sprawie zażaleń na odmowę nadania dalszego biegu, postanowienia o uwzględnieniu zażalenia – 7466

* * *

Pierwsze orzeczenie Trybunał Konstytucyjny wydał 28 maja 1986 r. w sprawie sygn. akt U 1/86.

* * *

W latach 1990-1997 Trybunał przyjął 101 uchwał i postanowień w przedmiocie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw (sprawy z sygnaturą W).

* * *

Dane szczegółowe z lat 1998-2014 (pdf)

Orzeczenia TK kończące postępowanie na etapie rozpoznania merytorycznego w latach 1986-2015 (pdf)

Wstępne dane statystyczne o pracy Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r.

 Typy sygnatur