Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 1986-2016

I. Sprawy w toku merytorycznego rozpoznania*

- stan na 31 stycznia 2017 r.

Wszystkie sprawy

Sprawy z 2013 r.

Sprawy z 2014 r.

Sprawy z 2015 r.

Sprawy z 2016 r.

Sprawy z 2017 r.

Repertorium K

65

3

6

22

33

1

Repertorium P

39

2

3

15

17

3

Repertorium SK

56

2

8

20

26

-

Repertorium U

7

1

1

1

3

1

Repertorium Kp

2

-

-

1

-

1

RAZEM

170

8

18

59

79

6

* Typy sygnatur:

K - wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;

Kp - wnioski Prezydenta RP o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją;

P - pytania prawne w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą;

U - wnioski o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami;

SK - skargi konstytucyjne;

 

II. Wpływ nowych spraw do Trybunału Konstytucyjnego

– od 1 do 31 stycznia 2017 r.

Liczba spraw, które wpłynęły do Trybunału w 2016 r.

w tym:

26

● wpływ spraw do rozpoznania wstępnego

 

sprawy z rep. Ts

19

sprawy z rep. Tw

1

Razem

20

● wpływ spraw do rozpoznania merytorycznego:

 

wnioski – K

1

wnioski prewencyjna – Kp

1

pytania prawne – P

3

skargi konstytucyjne – SK

-

wnioski – U

1

Razem

6

 

III. Sprawy rozpoznane przez Trybunał Konstytucyjny

– od 1 do 31 stycznia 2017 r.

Postanowienia o umorzeniu postępowania:

liczba orzeczeń

liczba spraw rozpoznanych

- postanowienia o umorzeniu postępowania

1

1

- postanowienia o częściowym umorzeniu postępowania zawarte w wyrokach

-

 -

Postanowienia kończące postępowanie na etapie wstępnej kontroli

w tym:

 

1. Skargi konstytucyjne zarejestrowane

19

     Wydane postanowienia

23

     w sprawach z 2016 roku

19

     w sprawach z 2015 roku

3

     w sprawach z 2012 roku

1

     Wydane zarządzenia o konieczności uzupełnienia braków

7

2. Wnioski Tw

3

     w tym postanowienie o odmowie nadania biegu

2

     w tym postanowienie nieuwzględniające zażalenia na odmowę:

1


 

- Dane ogólne -

Trybunał Konstytucyjny wydał w okresie od 1986 roku do 31 maja 2016 roku:

* postanowienia kończące postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym na etapie rozpoznania merytorycznego

W latach 1989-1997 Trybunał Konstytucyjny wydał 101 powszechnie obowiązujących wykładni ustaw (sprawy z sygnaturą W).

* * *

Sprawy podlegające rozpoznaniu wstępnemu (sprawy z sygnaturą Ts, Tw)
od 17 października 1997 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wpływ – 5919
Wydane zarządzenia o przekazaniu do rozpoznania merytorycznego – 1252
Wydane zarządzenia (poza zarządzeniami o przekazaniu do rozpoznania merytorycznego) – 2980
Wydane postanowienia, w tym: postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu; postanowienia w sprawie zażaleń na odmowę nadania dalszego biegu, postanowienia o uwzględnieniu zażalenia – 7466

* * *

Pierwsze orzeczenie Trybunał Konstytucyjny wydał 28 maja 1986 r. w sprawie sygn. akt U 1/86.

* * *

W latach 1990-1997 Trybunał przyjął 101 uchwał i postanowień w przedmiocie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw (sprawy z sygnaturą W).

* * *

Dane szczegółowe z lat 1998-2014 (pdf)

Orzeczenia TK kończące postępowanie na etapie rozpoznania merytorycznego w latach 1986-2015 (pdf)

Wstępne dane statystyczne o pracy Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r.

 Typy sygnatur