Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

I. Łączna liczba spraw będących przedmiotem merytorycznego rozpoznania*

 

- stan na 30 września 2017 r.

 

- w repertorium K

65

- w repertorium Kp

1

- w repertorium Kpt

1

- w repertorium P

43

- w repertorium SK

79

- w repertorium U

5

Razem

194 sprawy

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

 

* typy sygnatur:

- rep. K: wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;

- rep. Kp: wnioski Prezydenta RP o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustaw przed ich podpisaniem albo umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją;

- rep. Kpt: wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego;

- rep. P: pytania prawne w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą;

- rep. SK: skargi konstytucyjne;

- rep. U: wnioski o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami;

 

II. Wpływ nowych spraw do Trybunału Konstytucyjnego

 

- od 1 stycznia do 30 września 2017 r.:

 

• wpłynęło do wstępnej kontroli:

197 spraw

             - w tym skargi konstytucyjne

188

             - w tym wnioski

9

 

 

• wpłynęło do rozpoznania merytorycznego:

(sprawy przyjęte do rozpoznania po wstępnej kontroli lub niepodlegające wstępnej kontroli)

64 sprawy

             - w tym wnioski (do rep. K)

11

 

             - w tym wnioski w trybie kontroli prewencyjnej (do rep. Kp)

1

 

             - w tym wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (do rep. Kpt)

1

 

             - w tym pytania prawne (do rep. P)

18

 

             - w tym skargi konstytucyjne (do rep. SK)

30

 

             - w tym wnioski (do rep. U)

3

 

 

 

III. Sprawy rozpoznane przez Trybunał

 

- od 1 stycznia do 30 września 2017 r.

 

Kontrola wstępna

 

1. w sprawach skarg konstytucyjnych Trybunał wydał postanowień i zarządzeń:

313

             - w tym postanowień o odmowie nadania biegu (w tym w części)

143

             - w tym postanowień na zażalenie na odmowę (w tym w części)

67

             - w tym innych postanowień

30

             - w tym zarządzeń o konieczności uzupełnienia braków formalnych

73

 

2. w sprawach wniosków Trybunał wydał postanowień i zarządzeń:

10

             - w tym postanowień o odmowie nadania biegu (w tym w części)

3

             - w tym postanowień na zażalenia na odmowę (w tym w części)

3

             - w tym zarządzeń o konieczności uzupełnienia braków formalnych

4

 

 

Kontrola merytoryczna

3. Trybunał wydał:

57 orzeczeń

rozpoznając

67 spraw

(niektóre sprawy połączono do wspólnego rozpoznania)

             - w tym wyroków

20

21

             - w tym postanowień o umorzeniu postępowania

37*

46

 

 

 

 

 

 

 

Statystyka za rok 2016