Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określenie terminu powoływania sędziów przez Prezydenta RP. K 18/09

5 czerwca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący określenia terminu powoływania sędziów przez Prezydenta RP.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, z art. 179 w związku z art. 8 ust. 2 i art. 2 konstytucji w zakresie, w jakim określa termin powoływania sędziów przez Prezydenta RP.

Kwestionowany przepis przed nowelizacją stanowił, że "sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.". Po zmianie przepis ten uzyskał  następujące brzmienie: "Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent RP na wniosek KRS, w terminie miesiąca od dnia przesłania tego wniosku.".

Prerogatywy Prezydenta RP (akty urzędowe podejmowane osobiście i bez obowiązku ich kontrasygnaty) wyrażają charakter oraz samodzielność ustrojową Prezydenta, jako głowy państwa.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowana regulacja pozostaje w sprzeczności z wolą ustrojodawcy, który w sposób świadomy pozostawił poza zakresem przedmiotowym normy konstytucyjnej, dotyczącej powoływania sędziów, określenie terminu, w jakim powołanie takie ma nastąpić.

Wnioskodawca podkreśla, że nie można zaakceptować takiego modelu tworzenia prawa, w którym pod rządami tych samych przepisów konstytucyjnych ustawodawca zwykły wprowadza, w materii dotyczącej podstaw funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, regulacje odstające od dotychczasowych, zmieniając pozycję ustrojową Prezydenta. Ustawodawca wprowadził ograniczenie uprawnienia Prezydenta RP, polegające na nieuprawnionym związaniu realizacji jego konstytucyjnej kompetencji miesięcznym terminem od przesłania wniosku Krajowej Rady Sądownictwa, co zdaniem wnioskodawcy jest sprzeczne z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Piotr Tuleja, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.