Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady udzielania pomocy społecznej rolnikom w związku z suszą P 20/07

31 marca 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące zasad udzielania pomocy społecznej rolnikom w związku z suszą.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w zakresie, w jakim wyłącza zastosowanie przepisów rozporządzenia wobec rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu na wniosek a nie z mocy ustawy, z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Sabina S. złożyła wniosek o zasiłek celowy w związku z suszą w 2006 r. na podstawie kwestionowanego przepisu. Gminny ośrodek pomocy społecznej odmówił jej prawa do zasiłku. Uzasadnił, że ani ona, ani żaden z członków rodziny nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, a tylko taka forma uprawnia do uzyskania pomocy. Sabina S. przyznała, że jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na wniosek, ale głównym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego Sabina S. stwierdziła, że susza dotknęła rolników niezależnie od tego, czy byli ubezpieczeni z mocy ustawy, czy na wniosek. WSA zwrócił się z pytaniem prawnym do TK. Zdaniem pytającego sądu kwestionowany przepis w zakresie w jakim wyłącza z kręgu uprawnionych rolników ubezpieczonych na wniosek jest niespójny z założeniami programu pomocy, określonymi w Uchwale Rady Ministrów. Uchwała bowiem stanowiła wprost, że forma pomocy w postaci zasiłku skierowana jest do rolników ubezpieczonych w KRUS. Nie różnicowano tam kręgu odbiorców pomocy.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.