Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania sądowego P 115/15

POSTANOWIENIE
z dnia 16 maja 2017 r.
Sygn. akt P 115/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja – przewodniczący
Leon Kieres
Mariusz Muszyński – sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 maja 2017 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie:

czy art. 102 i art. 320 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Piotr Tuleja (Votum separatum do uzasadnienia)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński