Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady pobierania od oskarżonego materiału biologicznego do badań genetycznych SK 28/15

Podmiot inicjujący postępowanie: M. H.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 11 X 2016 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 74 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, jak również z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienianej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Leon Kieres - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Rzepliński