Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

29.VI 2016

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Prawo pokrzywdzonego do wniesienia apelacji w postępowaniu w sprawach nieletnich

  09:00

  SK 24/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: H. G.

  Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 30 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich w związku z art. 518 zdanie 1 w związku z art. 13 § 2 w związku z art. 367 § 1 w związku z art. 370 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 20 § 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w jakim pozbawia pokrzywdzonego prawa wniesienia apelacji od orzeczenia sądu I instancji w przypadku niezawiadomienia danego pokrzywdzonego przez sąd I instancji o terminie rozprawy w sprawie toczącej się na podstawie ustawy z:
  - art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP, statuującymi prawo pokrzywdzonego do sądu jako prawo rzeczywiste a nie wydrążone z realnej treści, a przez to nie naruszające zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;
  - art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP, tj. z prawem zaskarżania orzeczeń wydanych w pierwszej instancji.
  Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
  Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
  Stanisław Biernat - sprawozdawca
  Piotr Pszczółkowski
  Andrzej Rzepliński
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

05.VII 2016

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego

  13:30

  P 131/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie pytania prawnego o zbadanie zgodności normy prawnej wynikającej z art. 17 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z art. 84 ust. 1 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych rozumianej w ten sposób, że dopuszcza wydanie decyzji nakazującej zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego, bez względu na upływ czasu przekraczający 15 lat od daty wypłaty nienależnie pobranego świadczenia, z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
  Rozpoznanie pytania prawnego nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
  Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
  Piotr Tuleja - przewodniczący
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

12.VII 2016

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

  10:00

  SK 40/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Mirosław W.

  Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.
  Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
  Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Leon Kieres - sprawozdawca
  Stanisław Rymar
  Piotr Tuleja
  Andrzej Wróbel

  Dokumenty w sprawie (IPO)

19.VII 2016

 • Rozprawy

  Dekret warszawski - zasady zwrotu nieruchomości

  09:00

  Kp 3/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  I. art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy w części dotyczącej dodawanego do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami art. 214a w zawiązku z art. 3 ust. 1 z:
  • art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  • art. 21 ust. 2 Konstytucji RP,
  • art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie wyrażonych w tym przepisie zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw nabytych;
  II. art. 1 pkt 3 w części dotyczącej dodawanego do ustawy, o której mowa w pkt I art. 214b w związku z art. 3 ust. 1 z:
  • art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  • art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie wyrażonych w tym przepisie zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, niedziałania prawa wstecz oraz ochrony praw nabytych. Trybunał rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?