Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

28.X 2014

 • Niewykonanie upoważnienia ustawowego; tryb postępowania przed konsulem

  13:00

  K 8/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o o zbadanie zgodności:
  1) art. 31  ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 roku o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  2) zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem z art. 93 ust. 1 i ust. 2 zdanie 2 w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Teresa Liszcz - przewodnicząca
  Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Mirosław Granat
  Andrzej Rzepliński

  Pokaż dokumenty w sprawie

04.XI 2014

 • Ograniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju

  09:00

  U 4/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie konstytucyjności pkt 3.1.2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w części zawierającej słowa: „Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: „Dotyczy także niepełnosprawnych” z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
  Wojciech Hermeliński - sprawozdawca
  Leon Kieres

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Przeciwdziałanie narkomanii; prawo do decydowania o ochronie własnego życia i zdrowia.

  13:00

  SK 55/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Ł. P.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 62 oraz art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie w jakim dotyczy konopi art. 31 ust. 3 w związku z art. 47, art. 53, art. 68 oraz z art. 40 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

18.XI 2014

 • Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego; świadczenia pielęgnacyjne na dziecko.

  09:00

  SK 7/11 | Podmiot inicjujący postępowanie: R.W.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim przepis ten odmawia uprawnionemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - jeżeli inna osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie - w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci z:
  - art. 2 Konstytucji RP gwarantującym to, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,
  - art. 18 Konstytucji RP gwarantującym to, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej,
  - art. 32 ust. 1 Konstytucji RP gwarantującym to, że wszyscy są wobec prawa równi oraz to, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne,
  - art. 71 ust.l Konstytucji RP gwarantującym to, że Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, zaś rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Stanisław Rymar
  Andrzej Rzepliński
  Andrzej Wróbel

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Zasady należytej legislacji

  13:30

  K 23/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności:
  - art. 1-26 w związku z art. 27 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin z art. 2 Konstytucji RP w szczególności wynikającymi z niego zasadami należytej legislacji podatkowej, zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa;
  - 1) art. 7 ust. 1-5 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku o podatku od wydobycia niektórych kopalin (dalej ustawa), a w konsekwencji cała ustawa o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymieniony przepis jest nierozerwalnie związany z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i ust. 3 i art. 217 Konstytucji RP,
  2) art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 4, art. 7 ust. 1-5 ustawy, a w konsekwencji całą ustawą o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2, art. 32 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP,
  3) art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1-5 ustawy, a w konsekwencji cała ustawa o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2 oraz z art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i ust 3 oraz art. 21 ust. 1 Konstytucji RP,
  4) art. 27 w związku z art. 17 oraz w związku z art. 19 ustawy z art. 2 Konstytucji RP,
  5) art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6 oraz art. 27 ustawy, a w konsekwencji cała ustawa o podatku od wydobycia kopalin, gdyż wymienione przepisy są nierozerwalnie związane z całą zaskarżoną ustawą, z art. 2 Konstytucji RP,
  6) ustawa została uchwalona z naruszeniem art. 2, art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i w konsekwencji z wyżej wymienionymi przepisami Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
  Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Mirosław Granat
  Piotr Tuleja

  Pokaż dokumenty w sprawie

03.XII 2014

 • Ubój rytualny

  09:00

  K 52/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 34 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt "w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób”;
  2) art. 34 ust. 1 i 3 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt "w zakresie, w jakim wśród okoliczności uzasadniających dopuszczalność uboju zwierząt kręgowych bez ich uprzedniego ogłuszenia nie wyliczają szczególnych sposobów uboju zwierząt przewidzianych przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej”, z art. 53 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 35 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w związku z art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.

  Pokaż dokumenty w sprawie

09.XII 2014

 • Ograniczenie możliwości przeniesienia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej tylko do sprzedaży lub spadkobrania.

  13:00

  K 46/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 7 ust. 6a i art. 11 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - w zakresie, w jakim przepisy te przewidują możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z wyłączenia gruntów z uprawny rolnej i prowadzenia uprawy leśnej tylko w razie przeniesienia własności nieruchomości objętej uprawą leśną na podstawie umowy sprzedaży bądź spadkobrania z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Marek Kotlinowski - sprawozdawca
  Zbigniew Cieślak
  Andrzej Wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie