Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

13.I 2015

 • Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.

  09:00

  SK 34/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 88 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, w zakresie w jakim nie przewiduje on możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu wojewódzkiego (okręgowego) wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, z art. 45 ust. 1 , art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 oraz z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Zbigniew Cieślak
  Maria Gintowt-Jankowicz
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Podatek dochodowym od osób prawnych; możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

  13:00

  P 10/11 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 1 pkt 6 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części w jakiej pozbawił podatników od dnia 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 1999 roku z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Stanisław Rymar - przewodniczący
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Maria Gintowt-Jankowicz
  Mirosław Granat

  Pokaż dokumenty w sprawie

15.I 2015

 • Spółdzielnie mieszkaniowe; zasady uzyskania członkostwa

  09:00

  K 60/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm

  Rozprawa odroczona 16 grudnia 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 i art. 26 ust. 1 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,
  2) art. 271 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim odsyła do art. 241, art. 26 ust. 1 i art. 27 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,
  3) art. 171 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, wymaga ubiegania się przez te osoby o przyjęcie w poczet członków, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP,
  4) art. 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 1 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,
  5) art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim pozwala na przyjęcie osób fizycznych i prawnych do spółdzielni mieszkaniowej bez związku z przysługiwaniem prawa do lokalu bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu, z art. 2, art. 21, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP,
  6) art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji w celu przystąpienia do spółdzielni, z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,
  7) art. 26 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64, art. 31 ust.3, art. 32 i art. 58 Konstytucji,
  8) art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Leon Kieres - sprawozdawca
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Pokaż dokumenty w sprawie

20.I 2015

 • Zakaz przetwarzania tak zwanych danych wrażliwych; przetwarzanie danych osobowych przez upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli.

  09:00

  K 39/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności przepisu art. 29 ust.1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli w związku z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - z art. 2, art. 47, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 51 ust. 4 Konstytucji RP, jak również z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
  Stanisław Rymar - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?