Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

21.X 2014

 • Nielegalny pobór energii elektrycznej; dopuszczalność stosowania wobec osoby fizycznej za ten sam czyn odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej o charakterze sankcyjnym - opłata

  09:00

  P 50/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział V Karny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 278 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w zakresie w jakim dopuszczają jednoczesne stosowanie wobec tej samej osoby, za to samo zachowanie polegające na nielegalnym poborze energii elektrycznej, odpowiedzialności za przestępstwo oraz opłaty przewidzianej właśnie w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne, z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  Mirosław Granat - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Andrzej Wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

  13:00

  K 38/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  - przepisu art. 17 ust. 1 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 69 Konstytucji RP, w zakresie nieuzasadnionego pozbawienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podmiotów sprawujących opiekę nad osobami, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie osiemnastego roku życia bądź w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej po ukończeniu 25 roku życia, czym naruszone zostały zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności zasada sprawiedliwości społecznej, oraz zasada równości wobec prawa i obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji,
  - przepisów art. 16a ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 69 Konstytucji RP, w zakresie w jakim regulacja ta uniemożliwia nabycie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zdolnym do pracy, a niezatrudnionym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny), poprzez wprowadzenie tzw. kryterium dochodowego, czym naruszone zostały zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności zasada sprawiedliwości społecznej, oraz zasada równości wobec prawa i obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Marek Kotlinowski - przewodniczący
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Mirosław Granat
  Wojciech Hermeliński
  Leon Kieres

  Pokaż dokumenty w sprawie

28.X 2014

 • Niewykonanie upoważnienia ustawowego; tryb postępowania przed konsulem

  13:00

  K 8/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o o zbadanie zgodności:
  1) art. 31  ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 roku o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  2) zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem z art. 93 ust. 1 i ust. 2 zdanie 2 w związku z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Teresa Liszcz - przewodnicząca
  Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Mirosław Granat
  Andrzej Rzepliński

  Pokaż dokumenty w sprawie

04.XI 2014

 • Ograniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju

  09:00

  U 4/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie konstytucyjności pkt 3.1.2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w części zawierającej słowa: „Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: „Dotyczy także niepełnosprawnych” z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
  Wojciech Hermeliński - sprawozdawca
  Leon Kieres

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Przeciwdziałanie narkomanii; prawo do decydowania o ochronie własnego życia i zdrowia.

  13:00

  SK 55/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Ł. P.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 62 oraz art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie w jakim dotyczy konopi art. 31 ust. 3 w związku z art. 47, art. 53, art. 68 oraz z art. 40 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

18.XI 2014

 • Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego; świadczenia pielęgnacyjne na dziecko.

  09:00

  SK 7/11 | Podmiot inicjujący postępowanie: R.W.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim przepis ten odmawia uprawnionemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - jeżeli inna osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie - w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci z:
  - art. 2 Konstytucji RP gwarantującym to, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,
  - art. 18 Konstytucji RP gwarantującym to, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej,
  - art. 32 ust. 1 Konstytucji RP gwarantującym to, że wszyscy są wobec prawa równi oraz to, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne,
  - art. 71 ust.l Konstytucji RP gwarantującym to, że Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, zaś rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Maria Gintowt-Jankowicz - przewodnicząca
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Stanisław Rymar
  Andrzej Rzepliński
  Andrzej Wróbel

  Pokaż dokumenty w sprawie