Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

25.XI 2014

02.XII 2014

 • Nieważność orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; odpowiedzialność Skarbu Państwa

  09:00

  SK 7/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: A. B., R. Z.

  Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy połączone skargi konstytucyjne w sprawie zgodności:
  I. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w zakresie, jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa tylko do skutków wynikłych z wykonania, a nie wydania orzeczenia albo decyzji z art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz w związku z art. 2 Konstytucji RP;
  II. 1. przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wraz z późniejszymi zmianami z przepisem art. 2, przepisem art. 32 ust. 1 w związku z przepisami art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie przyznaje osobom represjonowanym prawa do odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w przypadku wydania w toku postępowania zakończonego nieważnym postanowieniem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i poszukiwania listem gończy, lecz nieujęcia osoby represjonowanej w następstwie jej skutecznego ukrywania się przed organami ścigania i przebywania w tzw. „podziemiu”;
  2. przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wraz z późniejszymi zmianami z przepisem art. 31 ust. 3 w związku z przepisem art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uniemożliwia osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego skutecznego dochodzenia na drodze sądowej roszczenia o odszkodowanie za poniesioną szkodę i o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wyrządzonych wydaniem w toku postępowania zakończonego nieważnym postanowieniem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i poszukiwania listem gończy, lecz nieujęcia osoby represjonowanej w następstwie jej skutecznego ukrywania się przed organami ściągania i przebywania w tzw. „podziemiu”. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
  Wojciech Hermeliński - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Andrzej Wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Skrócenie vacatio legis.

  13:00

  P 29/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział III Karny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2012 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z nakazem zachowania odpowiedniej vacatio legis, z art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Teresa Liszcz - przewodnicząca
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Mirosław Granat
  Wojciech Hermeliński
  Leon Kieres

  Pokaż dokumenty w sprawie

03.XII 2014

 • Ubój rytualny

  09:00

  K 52/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 34 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt "w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób”;
  2) art. 34 ust. 1 i 3 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt "w zakresie, w jakim wśród okoliczności uzasadniających dopuszczalność uboju zwierząt kręgowych bez ich uprzedniego ogłuszenia nie wyliczają szczególnych sposobów uboju zwierząt przewidzianych przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej”, z art. 53 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 35 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w związku z art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz.

  Pokaż dokumenty w sprawie

09.XII 2014

 • Ograniczenie możliwości przeniesienia praw i obowiązków związanych z prowadzeniem uprawy leśnej tylko do sprzedaży lub spadkobrania.

  13:00

  K 46/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 7 ust. 6a i art. 11 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - w zakresie, w jakim przepisy te przewidują możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z wyłączenia gruntów z uprawny rolnej i prowadzenia uprawy leśnej tylko w razie przeniesienia własności nieruchomości objętej uprawą leśną na podstawie umowy sprzedaży bądź spadkobrania z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Marek Kotlinowski - sprawozdawca
  Zbigniew Cieślak
  Andrzej Wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

16.XII 2014

 • Spółdzielnie mieszkaniowe; zasady uzyskania członkostwa

  09:00

  K 60/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 i art. 26 ust. 1 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,
  2) art. 271 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim odsyła do art. 241, art. 26 ust. 1 i art. 27 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,
  3) art. 171 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, wymaga ubiegania się przez te osoby o przyjęcie w poczet członków, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP,
  4) art. 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 1 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,
  5) art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim pozwala na przyjęcie osób fizycznych i prawnych do spółdzielni mieszkaniowej bez związku z przysługiwaniem prawa do lokalu bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu, z art. 2, art. 21, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP,
  6) art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji w celu przystąpienia do spółdzielni, z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,
  7) art. 26 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64, art. 31 ust.3, art. 32 i art. 58 Konstytucji,
  8) art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Leon Kieres - sprawozdawca
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Obowiązki i uprawnienia kuratorów sądowych

  13:00

  U 2/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Kuratorów

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) § 5 ust. 1, § 11-14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
  2) § 5 ust. 5 oraz § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
  3) § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 173 § 3-5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
  4) § 9 ust. 1 i 2 zdanie drugie, § 9 ust. 4, §10 ust. 2, § 11 ust. 2 i 5, §15 ust. 1, § 24 ust. 2, § 25 ust. 1 i 2 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz z art. 2 i art. 171 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
  5) § 9 ust. 1 i 2 zdanie drugie oraz § 25 ust. 1 i 2 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 172 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy,
  6) § 9 ust. 2 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 173 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy,
  7) § 14 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 173a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP,
  8) § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z art. 9a ust.  12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący
  Marek Kotlinowski - sprawozdawca
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?