Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

03.II 2015

 • Uprawnienie inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

  09:00

  U 3/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego:
  1) § 2 ust. 1 - z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym w związku z art. 129a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku -Prawo o ruchu drogowym, jak również z art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to także z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  2) § 2 ust. 2 - z art. 76a ust. 1 w związku z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz w związku z art. 129a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, jak również z art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Pokaż dokumenty w sprawie

05.II 2015

 • Spółdzielnie mieszkaniowe; zasady uzyskania członkostwa

  09:00

  K 60/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm

  Rozprawa odroczona 16 grudnia 2014 roku i 15 stycznia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 i art. 26 ust. 1 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,
  2) art. 271 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim odsyła do art. 241, art. 26 ust. 1 i art. 27 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,
  3) art. 171 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, wymaga ubiegania się przez te osoby o przyjęcie w poczet członków, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP,
  4) art. 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 1 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,
  5) art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim pozwala na przyjęcie osób fizycznych i prawnych do spółdzielni mieszkaniowej bez związku z przysługiwaniem prawa do lokalu bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu, z art. 2, art. 21, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP,
  6) art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji w celu przystąpienia do spółdzielni, z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,
  7) art. 26 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64, art. 31 ust.3, art. 32 i art. 58 Konstytucji,
  8) art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Leon Kieres - sprawozdawca
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Pokaż dokumenty w sprawie

10.II 2015

 • Źródła prawa.

  09:00

  SK 50/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. Sz.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z art. 45, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 87 i art. 94 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Mirosław Granat - przewodniczący
  Stanisław Biernat - sprawozdawca
  Piotr Tuleja
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
  Andrzej Wróbel

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Podatek dochodowy od osób prawnych; możliwość amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

  13:00

  P 10/11 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

  Rozprawa odroczona 13 stycznia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 1 pkt 6 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części w jakiej pozbawił podatników od dnia 1 stycznia 2000 roku możliwości amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych takich jak prawo użytkowania na udziale nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 1999 roku z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą ochrony interesów w toku, wyrażonymi w art. 2 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Stanisław Rymar - przewodniczący
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Maria Gintowt-Jankowicz
  Mirosław Granat

  Pokaż dokumenty w sprawie

12.II 2015

 • Karalność niepublicznego znieważenia funkcjonariusza publicznego.

  09:00

  SK 70/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: A. W.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 226 § 1 kodeksu karnego, w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie z art. 54 ust. 1, art. 61 ust. 1 oraz art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Zbigniew Cieślak - przewodniczący
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Maria Gintowt-Jankowicz
  Andrzej Wróbel
  Stanisław Biernat

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Zwolnienie z podatku akcyzowego; prawo własności.

  14:30

  SK 14/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie:
  1) § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1 i § 12 ust. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z uwagi na to, że wskazane przepisy Rozporządzenia interpretowane jednoznacznie przez sądy administracyjne, w taki sposób, że sprzedawca oleju pozbawiony jest prawa do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego sprzedawanych olejów na cele opałowe, gdy odbierze od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego oleju na te cele spełniające wszystkie wymogi formalne, lecz zawierające dane niezgodne z rzeczywistością (nieprawdziwe), ograniczają w niedopuszczalny sposób konstytucyjne prawo własności, w ten sposób, że przenoszą na sprzedawcę odpowiedzialność finansową za bezprawne działania kontrahenta (podanie przez nabywcę oleju nieprawdziwych danych w oświadczeniu) i zobowiązują podatnika do podejmowania działań (kontroli prawdziwości oświadczeń) obiektywnie niemożliwych do wykonania w świetle przyznanych mu kompetencji;
  2) § 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 5 w związku z § 5 pkt 1 i § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku w związku z art. 37 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 pkt 2a i ust. 3ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku  od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2002 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku - z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz z art. 217 Konstytucja RP z uwagi na to, że wskazane przepisy Rozporządzenia w niedopuszczalny sposób ograniczają konstytucyjne prawo własności, gdyż stanowią regulacje aktu pod ustawowego i zostały wydane bez jakichkolwiek wytycznych zamieszczonych w ustawie, przez co stanowią zakazane samoistne ograniczenie prawa własności w akcie o charakterze podstawowym. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar
  Piotr Tuleja

  Pokaż dokumenty w sprawie

17.II 2015

 • Prawo autorskie.

  09:00

  K 15/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP; Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie: Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

24.II 2015

 • Zaskarżenie orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy.

  09:00

  K 34/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności przepisu art. 426 § ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - w zakresie w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy - z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie: Andrzej Wróbel - przewodniczący
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Teresa Liszcz
  Stanisław Rymar
  Piotr Tuleja

  Pokaż dokumenty w sprawie

10.III 2015

 • Ograniczenie kręgu osób, które mogą skorzystać z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

  13:00

  P 38/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności: 1) § 1 ust. 2 uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (niepublikowana) w zakresie w jakim ogranicza krąg osób do których kierowana jest pomoc mająca na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych wyłącznie do matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka spełniającego kryteria o jakich mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z pominięciem osób sprawujących opiekę nad innymi niż dziecko członkami rodziny legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z art. 2, art. 7, art. 18 i art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP; 2) § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie przewidzianej w nim pomocy osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego innym niż matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej i majątkowej tych osób z art. 2, art. 18 i art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP; Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca Andrzej Wróbel - sprawozdawca Stanisław Biernat

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?