Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

31.III 2015

 • Warunki korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn z ciepłej kąpieli

  13:00

  U 6/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadani:
  I. § 32 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
  II. § 30 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
  - z art. 4 § 1, art. 102~pkt 1 i art. 249 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy,  art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.
  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Mirosław Granat - sprawozdawca
  Maria Gintowt-Jankowicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

02.IV 2015

 • Brak regulacji trybu składania wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności sędziów za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego; brak ustawowo określonych przesłanek wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności.

  09:00

  P 31/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Gliwicach IV Wydział Karny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 80 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie niezawierającym regulacji trybu składania wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności sędziów za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego i ustawowo określonych przesłanek wyrażenia zgody na pociągnięcie do tejże odpowiedzialności, oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie, w jakim do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności karnej nie nakazują stosowania odpowiednio przepisu art. 80 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w postępowaniu lustracyjnym - z art. 2, art. 7 i art. 181 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Piotr Tuleja - przewodniczący
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Mirosław Granat
  Wojciech Hermeliński
  Leon Kieres

  Pokaż dokumenty w sprawie

09.IV 2015

 • Informacja publiczna; finanse publiczne; dokumenty audytowe.

  09:00

  K 14/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Stanisław Rymar - przewodniczący
  Stanisław Biernat - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

14.IV 2015

 • Kierowanie przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego

  09:00

  P 45/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Koninie Wydział V Gospodarczy, Sąd Rejonowy w Koninie Wydział V Gospodarczy, Sąd Rejonowy w Koninie Wydział V Gospodarczy

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności art. 96, art. 97, art. 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe z art. 2, art. 9, art. 32, art. 45, art. 91, art. 175, art. 177 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w składzie:
  Marek Kotlinowski - przewodniczący
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Stanisław Rymar
  Andrzej Rzepliński
  Piotr Tuleja

  Pokaż dokumenty w sprawie

16.IV 2015

 • Zasady wyłączenia sędziego

  09:00

  SK 66/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: D. N.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 40 § 1 pkt 7 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do tych spraw, w których brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, umożliwiając kilkukrotne orzekanie przez tego samego sędziego w danej sprawie w II instancji narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a w szczególności wynikające z prawa do sądu, prawo do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący
  Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
  Zbigniew Cieślak
  Piotr Tuleja
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

21.IV 2015

 • Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe; odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe.

  09:00

  P 40/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu II Wydział Karny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 62 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy w zakresie, w jakim dopuszcza odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe, pomimo uprzedniego zastosowania, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, swoistej sankcji podatkowej, polegającej na obowiązku zapłaty podatku w efekcie samego wystawienia fikcyjnej faktury wskazującej kwotę podatku, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Teresa Liszcz - przewodnicząca
  Stanisław Biernat - sprawozdawca
  Marek Kotlinowski
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Postanowienia regulaminu organizacyjno-porządkowego dla zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających; zasady wydawania rozporządzenia

  13:00

  U 8/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających z art. 92 ust. 2 Konstytucji RP;
  2) § 1 pkt 3 załącznika Nr 6 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1 z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  3) § 2 ust. 1 pkt 5 załącznika Nr 6 do rozporządzenia wymienionego w pkt 1 w zakresie, w jakim przewiduje prawo osoby, wobec której realizowany jest środek zabezpieczający w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, do niekontrolowanych rozmów telefonicznych w godzinach ustalonych przez kierownika zakładu z art. 49 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Andrzej Wróbel - przewodniczący
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Stanisław Biernat

  Pokaż dokumenty w sprawie

22.IV 2015

 • Drogi publiczne; zasady przekazywania dróg

  09:00

  Kp 2/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 1 pkt 2 w części dotyczącej art. 10 ust. 5a-5d i ust. 5e zdanie drugie oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych z art. 16 ust. 2 i art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP,
  2) art. 2 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Mirosław Granat.

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?