Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

03.XII 2015

 • Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

  09:00

  K 34/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 112, art. 144 ust. 3 pkt 21, art. 191 ust. 1, art. 193, art. 194 ust. 1, art. 196, art. 197 Konstytucji RP a w szczególności:
  - art. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art.  2 i art. 197 Konstytucji RP;
  - art. 12 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
  - art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji RP;
  - art. 18 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  - art. 19 ust. 2 oraz art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 112 oraz art. 197 Konstytucji RP;
  - art. 19 ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 2 Konstytucji RP;
  - art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym jest sprzeczny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  - art. 24 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 196 Konstytucji RP;
  - art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 191 ust 1 i art. 193 Konstytucji RP; - art. 137 w związku z art. 19 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
  - art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art. 62 ust. 1 Konstytucji RP;
  - art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym  z art.  194 ust. 1 Konstytucji RP. 

  UZASADNIENIE

  W dniu 17 listopada 2015 r. grupa posłów złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz, 1064; dalej: ustawa o TK).
  W dniu 6 listopada 2015 r. upłynęła kadencja trojga sędziów Trybunału, a 2 i 8 grudnia 2015 r. kończy się kadencja dwojga następnych. W dniu 8 października 2015 r. Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału na miejsca sędziów, których kadencja kończy się w 2015 r.
  Z unormowaniami ustawowymi dotyczącymi wyboru sędziów wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe. W tej sytuacji, niezwłoczne orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją powołanych przepisów ustawy o TK jest konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy Trybunału. Ponadto ze względu na znaczenie przepisów wskazanych we wniosku grupy posłów i potrzebę ciągłego ich stosowania przy rozpoznawaniu zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym spraw, konieczne jest niezwłoczne usunięcie przedstawionych we wniosku wątpliwości konstytucyjnych.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędziami-sprawozdawcami będą sędzia TK Leon Kieres i sędzia TK Marek Zubik.

  Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego

  3 grudnia 2015 r. odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 34/15; początek rozprawy - godz. 9:00.

  W związku z dużym zainteresowaniem możliwością przysłuchiwania się rozprawie informujemy, że  o wstępie do sali rozpraw, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność przybycia na rozprawę – wydawane będą karty wstępu.

  Zgłoszenia na rozprawę od osób indywidualnych lub grup zorganizowanych nie będą przyjmowane.

  Siedziba Trybunału Konstytucyjnego będzie otwarta dla publiczności od godz. 8:15.

  Jednocześnie informujemy, że rozprawa będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

  UWAGA! WAŻNE DLA DZIENNIKARZY

  Wozy transmisyjne telewizji będą wpuszczane na teren Trybunału do godz. 7:30. Ekipy telewizyjne proszone są o rozstawienie się na sali rozpraw do godz. 8:45.

  Dziennikarze – wstęp do sali rozpraw będzie możliwy po okazaniu legitymacji dziennikarskiej.

  Pokaż dokumenty w sprawie

09.XII 2015

 • Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

  09:00

  K 35/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności:
  I. 1. art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (dalej „ustawa nowelizująca"), zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał - art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym - z art. 2, art. 7, art. 10 oraz art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  2. art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał - art. 21 ust. 1 i ust. 1a ustawy o TK - z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  3. art. 2 ustawy nowelizującej - z art. 2, art. 7 oraz art. 10 Konstytucji RP;
  II. 1) ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 7, art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji RP;
  2) art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym dodanego przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 oraz z art. 194 ust. 1 w związku z art. 10 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku oraz z art. 25 lit. c w związku z art. 2 i art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku;
  3) art. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2, z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 i art. 194 ust. 1 w związku z art. 10 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z art. 25 lit. c w związku z art. 2 i art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  III. 1) ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112, i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa,
  2) art. 12 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 1a, oraz art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym  w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112, i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa,
  3) art. 1 pkt 5 oraz art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112, i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa.

  UZASADNIENIE

  W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928; dalej: ustawa o zmianie ustawy o TK).
  W dniu 6 listopada 2015 roku upłynęła kadencja trojga sędziów Trybunału, a 2 i 8 grudnia 2015 roku kończy się kadencja dwojga następnych. W dniu 8 października 2015 roku Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału na miejsca sędziów, których kadencja kończy się w 2015 roku.
  Z unormowaniami ustawowymi dotyczącymi wyboru sędziów wiążą się doniosłe zagadnienia ustrojowe. W tej sytuacji, niezwłoczne orzeczenie w sprawie zgodności z Konstytucją powołanych przepisów ustawy o zmianie ustawy o TK jest konieczne dla zapewnienia ciągłości pracy Trybunału.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.

  Pokaż dokumenty w sprawie

21.XII 2015

 • Termin rozprawy odwołany

  09:00

  K 29/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał rozpozna wniosek (w zakresie zarzutów zawartych w punktach 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 wniosku grupy posłów) o zbadanie zgodności:
  - art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 i art. 197 Konstytucji RP;
  - art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2 Konstytucji RP;
  - art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 144 ust. 3 pkt 21 Konstytucji RP;
  - art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym w związku z art. 22 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  - art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP;
  - art. 24 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 196 Konstytucji RP;
  - art. 104 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 191 ust. 1 i art. 193 Konstytucji RP.

   Uzasadnienie

  W dniu 23 października 2015 r. grupa posłów złożyła wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U, poz. 1064; dalej: ustawa o TK).
  Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy o TK z dniem zakończenia kadencji Sejmu i Senatu w sprawach wszczętych na podstawie wniosku grupy posłów lub senatorów postępowania w Trybunale ulegają zawieszeniu na sześć miesięcy. Jednakże, według art. 70 ust. 2 ustawy, jeżeli przed zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu Trybunał zawiadomił wnioskodawców o terminie rozprawy przypadającym po jej zakończeniu lub, że rozpoznanie wniosku nastąpi na posiedzeniu niejawnym, postępowanie w takich sprawach nie ulega zawieszeniu.
  Ze względu na znaczenie przepisów wskazanych w punktach 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 wniosku grupy posłów oraz potrzebę ciągłego ich stosowania przy rozpoznawaniu zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym spraw, konieczne jest niezwłoczne usunięcie przedstawionych we wniosku wątpliwości konstytucyjnych i wyznaczenie rozprawy przed upływem kadencji Sejmu i Senatu, czego konsekwencją jest zastosowanie art. 70 ust. 2 ustawy o TK.
  Trybunał rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, I sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres, II sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Zubik.

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?