Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

27.IX 2016

 • Rozprawy

  Zasady skreślania z listy aplikantów adwokackich

  13:00

  SK 11/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: P. T.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze w zakresie w jakim umożliwia skreślenie z listy aplikantów wyłącznie na podstawie negatywnego wyniku kolokwium rocznego z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 w związku z art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 2 w związku art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę w składzie:
  Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Julia Przyłębska
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar

  Dokumenty w sprawie (IPO)

11.X 2016

 • Rozprawy

  Zasady pobierania od oskarżonego materiału biologicznego do badań genetycznych

  09:00

  SK 28/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. H.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 74 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, jak również z art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienianej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Julia Przyłębska
  Piotr Pszczółkowski
  Andrzej Rzepliński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Zasady zatrzymania prawa jazdy

  13:00

  K 24/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o o zbadanie zgodności:
  - 1) art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym w związku z art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami – w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy i odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie – z art. 2 Konstytucji RP i art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 roku w Strasburgu i z art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku;
  2) art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1 c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – w zakresie braku adekwatnych gwarancji procesowych w sytuacji wydania decyzji przez starostę o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadku, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym – z art. 2, z art. 45 ust. 1 i z art. 78 Konstytucji RP;
  - przepisów: art. 102 ust. 1 pkt 4 i art. 102 ust. 1d w związku z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym w związku z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami – z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, jak również z art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
  Julia Przyłębska - przewodnicząca
  Stanisław Biernat - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar
  Piotr Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

12.X 2016

 • Rozprawy

  Przeciwdziałanie narkomanii - zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji

  09:00

  K 21/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 44c ust. 4 oraz art. 44d ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, z art. 46 Konstytucji RP.
  Trybunał rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

18.X 2016

25.X 2016

 • Rozprawy

  Zasady zabezpieczenia roszczeń

  09:00

  SK 71/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: K. K.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności przepisu art. 7541 § 1 i ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Stanisław Rymar - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Piotr Tuleja
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny

  12:30

  Kp 4/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?