Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

03.III 2015

 • Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celnej

  09:00

  K 39/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, Związek Zawodowy Celnicy PL, Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej, Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności:
  I. 1) art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w obecnie obowiązującym brzmieniu z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 z Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy pomija funkcjonariuszy Służby Celnej,
  2) art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 z Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy pomija funkcjonariuszy Służby Celnej,
  3) art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez Ustawę z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy pomija funkcjonariuszy Służby Celnej;
  II. art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie powołanej powyżej ustawy, pomija funkcjonariuszy Służby Celnej, z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;
  III. o zbadanie zgodności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej, art. 1, art. 18a i art. 18b ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych w związku z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych, z art. 2, art. 32 i art. 67 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
  Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
  Teresa Liszcz
  Piotr Tuleja
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

10.III 2015

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych

  08:30

  K 29/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miasta Szczecin, Rada Gminy Ustronie Morskie, Rada Miasta Poznania

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 2, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
  Zbigniew Cieślak - przewodniczący
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Maria Gintowt-Jankowicz
  Mirosław Granat

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Ograniczenie kręgu osób, które mogą skorzystać z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

  13:00

  P 38/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności:
  1) § 1 ust. 2 uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (niepublikowana) w zakresie w jakim ogranicza krąg osób do których kierowana jest pomoc mająca na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych wyłącznie do matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka spełniającego kryteria o jakich mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z pominięciem osób sprawujących opiekę nad innymi niż dziecko członkami rodziny legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z art. 2, art. 7, art. 18 i art. 32 ust. 1 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP;
  2) § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie przewidzianej w nim pomocy osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego innym niż matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej i majątkowej tych osób z art. 2, art. 18 i art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Andrzej Wróbel - sprawozdawca
  Stanisław Biernat

  Pokaż dokumenty w sprawie

11.III 2015

 • Gry hazardowe

  09:00

  P 4/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe X Wydział Karny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z:
  a) art. 2 i 7 Konstytucji RP;
  b) art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Andrzej Wróbel.

  Pokaż dokumenty w sprawie

17.III 2015

 • Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołóstwie; zróżnicowanie podmiotów odpowiedzialnych.

  13:00

  K 31/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie konstytucyjności:
  1) art. 63 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 20 i 32 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 2, 22 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  2) art. 63 ust. 2 i 3 w związku z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 2 w związku z art. 92 Konstytucji RP i w związku z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
  3) art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 2 i 31 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz z z art. 32 ust. 2 w związku z art. 92 Konstytucji RP;
  4) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 2 i z art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 i 7 Europejski Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
  5) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. art. 2 Konstytucji RP i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 Konstytucji RP;
  6) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 Konstytucji RP;
  7) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie w związku z art. 92 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:Wojciech Hermeliński - przewodniczącyPiotr Tuleja - sprawozdawcaMałgorzata Pyziak-SzafnickaAndrzej RzeplińskiSławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

24.III 2015

 • Termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

  13:00

  P 42/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności:
  - § 20 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim określa termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego z art. 59 ust. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a przez to z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
  - § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim określa termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w składzie:
  Stanisław Rymar - przewodniczący
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Andrzej Wróbel

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?