Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

25.X 2016

 • Rozprawy

  Zasady zabezpieczenia roszczeń

  09:00

  SK 71/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: K. K.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności przepisu art. 7541 § 1 i ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Stanisław Rymar - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Piotr Tuleja
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny

  12:30

  Kp 4/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

07.XI 2016

 • Rozprawy

  Zasady powołania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

  09:00

  K 44/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 16 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o Trybunale Konstytucyjnym z art. 2, art. 173 w związku z art. 10, a także z art. 194 ust. 2 i art. 197 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

08.XI 2016

 • Rozprawy

  Uchylanie przez sąd drugiej instancji orzeczenia zaskarżonego apelacją

  09:00

  P 126/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności przepisu art. 386 § 4 i art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza uchylenie przez sąd drugiej instancji zaskarżonego apelacją orzeczenia i przekazanie sprawy do „dalszego rozpoznania" – także w sytuacji, gdy sąd pierwszej instancji przeprowadził w całości postępowanie dowodowe istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – wskazując sądowi pierwszej instancji wiążący sposób rozstrzygnięcia merytorycznie sprawy wiążąc go co do ustaleń faktycznych i prawnych, z art. 2, art. 178 ust. 1, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Andrzej Wróbel - przewodniczący
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

10.XI 2016

 • Rozprawy

  Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

  09:00

  K 6/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział I Cywilny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie połączonych wniosków i pytań prawnych o zbadanie zgodności:
  I. 1) art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  2) art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - z art. 42 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
  3) art. 11 i art. 14 ust. ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – z art. 2 i art. 41 ust. 1 Konstytucji RP;
  II. 1) art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób w zakresie, w jakim określa, że ustawa reguluje postępowanie wobec osób, które odbywają prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym z art 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  2) art. 9 w związku z art. 1 pkt 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim nie określa terminu wydania w postępowaniu wykonawczym opinii psychiatrycznej i psychologicznej o stanie zdrowia stanowiącej następnie podstawę wniosku dyrektora zakładu karnego do właściwego sądu o uznanie osoby, której dotyczy wniosek, za osobę stwarzającą zagrożenie z art. 2 i art. 41 ust. 1 Konstytucji RP;
  3) art. 14 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP;
  4) art. 23 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  5) art. 25 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim nie określa zasad postępowania terapeutycznego, jakim zostaje objęta osoba umieszczona w Ośrodku z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP;
  6) art. 46 ust. 1 oraz art. 47 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim nie przewidują sporządzenia tożsamych opinii biegłych, jak opinie wymagane w celu umieszczenia w Ośrodku, z art. 2 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  III. 1) art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z art. 2 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 w związku z art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 42 Konstytucji RP,
  2) art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z art. 2 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 w związku z art. 41 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
  3) art. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z art. 2 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 w związku z art. 41 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
  4) art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z art. 2 w związku z art. 31 ust. 1 i 3, w związku z art. 41 ust. 1 i 2, w związku z art. 42 ust.3, w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
  5) art. 24 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP,
  6) art. 32 ust. 1 w związku z art. 46 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z art. 41 ust. 1 i 2 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;
  IV. - art. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  - art. 14 ust. 2 i 3 wskazanej z art. 41 ust. 1 i 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji,
  - art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze wskazanej ustawy z art. 177 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski i pytania prawne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć wiceprezes TK Stanisław Biernat, sędzią-sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

15.XI 2016

 • Rozprawy

  Możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny

  13:00

  SK 46/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: s.j.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie w jakim nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny z:
  1. prawem do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP),
  2. prawem do zaskarżania orzeczeń sądowych (art. 78 Konstytucji RP),
  3. zasadą dwuinstancyjnego postępowania (art. 176 ust. 1 Konstytucji RP),
  4. zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP),
  5. prawem do własności, równej jego ochrony oraz nie ograniczania go w sposób mogący naruszyć jego istotę (art. 64 Konstytucji RP),
  6. z zasadą sprawiedliwości , zasadą bezpieczeństwa prawnego , zasadą poprawnej legislacji (wywodzonych z art. 2 Konstytucji RP). Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Stanisław Rymar
  Andrzej Wróbel

  Dokumenty w sprawie (IPO)

22.XI 2016

 • Rozprawy

  Względny zakaz małżeński

  09:00

  K 13/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie art. 12 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 30 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Stanisław Rymar - przewodniczący
  Andrzej Wróbel - sprawozdawca
  Andrzej Rzepliński
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Świadczenia rodzinne - ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  13:00

  SK 2/16 | Podmiot inicjujący postępowanie: P. K.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Zbigniew Jędrzejewski
  Leon Kieres
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

24.XI 2016

 • Rozprawy

  Podróż służbowa; zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej

  09:00

  K 11/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska"

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim przyznaje kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w załączniku do tego rozporządzenia lub ryczałt w wysokości 25% tego limitu, z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  2) art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w związku z § 9 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie, w jakim pomimo utraty mocy obowiązującej tego rozporządzenia stanowi w sprawach zawisłych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym podstawę przyznania kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w załączniku do tego rozporządzenia lub ryczałt w wysokości 25% tego limitu, z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  3) § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim stanowi podstawę wypłaty ryczałtu w sytuacji, gdy pracownik faktycznie nie poniósł żadnych kosztów noclegu, z art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,
  4) § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie, w jakim pomimo utraty mocy obowiązującej tego rozporządzenia stanowi w sprawach zawisłych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym podstawę wypłaty ryczałtu w sytuacji, gdy pracownik faktycznie nie poniósł żadnych kosztów noclegu, z art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,
  5) § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty świadczeń, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, w razie zapewnienia pracownikowi „bezpłatnego noclegu”, nie precyzując jednocześnie minimalnych warunków pozwalających na uznanie zapewnionego nocnego odpoczynku za „bezpłatny nocleg” (co ma szczególne znaczenie w analizowanym przypadku pracownika kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym), z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP,
  6) § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie, w jakim pomimo utraty mocy obowiązującej tego rozporządzenia stanowi w sprawach zawisłych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym podstawę zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty świadczeń, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w razie zapewnienia pracownikowi „bezpłatnego noclegu”, nie precyzując jednocześnie minimalnych warunków pozwalających na uznanie zapewnionego nocnego odpoczynku za „bezpłatny nocleg” (co ma szczególne znaczenie w analizowanym przypadku pracownika kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym), z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP,
  7) art. 775 § 2 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w związku z art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców z art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.
  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek:
  Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący
  Stanisław Rymar - sprawozdawca
  Julia Przyłębska
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Andrzej Rzepliński

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?