Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

02.VI 2015

 • Zasady tworzenia związków zawodowych

  09:00

  K 1/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 12 i art. 59 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Wojciech Hermeliński
  Marek Kotlinowski
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

03.VI 2015

 • Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu

  09:00

  SK 29/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. Ł., P. K., M. G., M. K., D. D., P. K., P. P., M. K., K. H., D. S., M. Z., A. W., B. P., P. W., K. W., B. S., B. S., A. R

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności:
  1) art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w zakresie, w jakim nie umożliwia wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 184 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;
  2) art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w związku z § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie umożliwia zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 78 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;
  3) § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z art. 2 w związku z art. 51 ust. 3 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;
  4) § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie gwarantuje wysłuchania w przedmiocie zebranych informacji, będących podstawą decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 51 ust. 4 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, I sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Mirosław Granat, II sędzia-sprawozdawca będzie Sędzia TK Piotr Tuleja.

  Pokaż dokumenty w sprawie

09.VI 2015

 • Występek o charakterze chuligańskim

  09:00

  SK 47/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: K. B.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 115 § 21 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1 oraz art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Marek Kotlinowski - przewodniczący
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Maria Gintowt-Jankowicz
  Wojciech Hermeliński
  Leon Kieres

  Pokaż dokumenty w sprawie

16.VI 2015

 • Zasady dziedziczenia udziałów po członku spółdzielni

  09:00

  K 25/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  - art. 16a ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 32 ust. 1 , art. 21 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;
  - art. 36 § 5 i § 6 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 32 ust. 1 oraz z art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;
  - art. 203f-art.203x ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 24, art. 65 ust. 5 oraz z art. 20, art. 32 Konstytucji RP;
  - art. 203u § 1 w związku z § 4 i § 5 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
  - art. 203u § 3 ustawy z dnia 16 września 1981 roku - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Mirosław Granat - przewodniczący
  Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
  Wojciech Hermeliński
  Marek Kotlinowski
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

23.VI 2015

 • Prawo autorskie; ochrona majątkowych praw autorskich; odszkodowanie

  09:00

  SK 32/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności przepisu art. 79 ust 1 pkt 3 lit b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim nakłada obowiązek zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich z przepisami art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 oraz w związku z art. 2 Konstytucji RP i w związku z art. 31 ust 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Teresa Liszcz
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?