Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

18.IX 2014

 • Prawo o zgromadzeniach.

  09:00

  K 44/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP, Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o zbadanie zgodności: I. 1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  2) art. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  II. A) art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  B) art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  C) art. 7a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  D) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  E) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  F) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  G) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  H) art. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
  III. 1. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w części zawierającej zwrot "co najmniej 15 osób” z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  2. art. 3 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1 w zakresie w jakim wyłącza prawo organizowania zgromadzenia przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 29 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku oraz art. 15 Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku;
  3. art. 6 ust. 2b, art. 7a oraz art. 8 ust. 2 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 2, art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 78 Konstytucji RP, a także z art. 11 oraz z art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku;
  4. art. 9 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 78 w związku z art. 57 Konstytucji RP oraz z art. 13 w związku z art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
  5. art. 10 ust. 3 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 2 oraz art. 57 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w składzie:
  Andrzej Wróbel - przewodniczący
  Marek Zubik - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Marek Kotlinowski
  Piotr Tuleja

  Pokaż dokumenty w sprawie

23.IX 2014

 • Zwolnienie z podatku akcyzowego; prawo własności.

  08:30

  SK 14/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sp. z o.o

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności:
  1) § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1 i § 12 ust. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 202 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z uwagi na to, że wskazane przepisy Rozporządzenia interpretowane jednoznacznie przez sądy administracyjne, w taki sposób, że sprzedawca oleju pozbawiony jest prawa do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego sprzedawanych olejów na cele opałowe, gdy odbierze od nabywcy oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego oleju na te cele spełniające wszystkie wymogi formalne, lecz zawierające dane niezgodne z rzeczywistością (nieprawdziwe), ograniczają w niedopuszczalny sposób konstytucyjne prawo własności, w ten sposób, że przenoszą na sprzedawcę odpowiedzialność finansową za bezprawne działania kontrahenta (podanie przez nabywcę oleju nieprawdziwych danych w oświadczeniu) i zobowiązują podatnika do podejmowania działań (kontroli prawdziwości oświadczeń) obiektywnie niemożliwych do wykonania w świetle przyznanych mu kompetencji;
  2) § 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 5 w związku z § 5 pkt 1 i § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 202 roku w sprawie podatku akcyzowego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku w związku z art. 37 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 pkt 2a i ust. 3ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku  od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2002 roku do dnia 1 stycznia 2004 roku - z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz z art. 217 Konstytucja RP z uwagi na to, że wskazane przepisy Rozporządzenia w niedopuszczalny sposób ograniczają konstytucyjne prawo własności, gdyż stanowią regulacje aktu pod ustawowego i zostały wydane bez jakichkolwiek wytycznych zamieszczonych w ustawie, przez co stanowią zakazane samoistne ograniczenie prawa własności w akcie o charakterze podstawowym. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar
  Piotr Tuleja

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Ograniczenie korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

  13:00

  SK 7/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: D. K.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 136 ust. 3 i art. 216 w związku z art. 98 i art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim wykluczają stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych (nabytych) przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z art. 32 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, tj. z uwagi na naruszenie zasady równości, zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej, a także ochrony prawa własności i proporcjonalności w ograniczeniu korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodnicząca
  Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
  Piotr Tuleja
  Andrzej Wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

25.IX 2014

 • Ordynacja podatkowa; tzw. "milcząca" interpretacja.

  09:00

  K 49/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 14o § 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
  Andrzej Wróbel
  Wojciech Hermeliński

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  13:00

  SK 4/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: Z.P.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w części w której każe uważać za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Teresa Liszcz - przewodnicząca
  Stanisław Rymar - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Marek Kotlinowski
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

30.IX 2014

 • Wysokość grzywien za wykroczenia.

  09:00

  U 4/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności: 1) przepisów Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń: a) Tabeli A-z art. 33 w związku z art. 34, art. 51 § 1 i § 2, art. 64 § 1, art. 65 § 1 i § 2, art. 67 § 1, art. 77, art. 78, art. 81, art. 82 § 1 - 5, art. 117, art. 140, art. 141 oraz art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 178, art. 179 pkt 2, art. 181, art. 183, art. 184 ust. 3,  art. 187 oraz art. 188 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 431 ust. 1 oraz art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jak również w związku z art. 96 § 1, a także z art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP; b) Tabeli B - z art. 33 w związku z art. 34, art. 84, art. 85 § 1, art. 86 § 1 i § 2, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94 § 1, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz pkt 4 i pkt 5, art. 97, art. 100 pkt 2 i pkt 4, art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń oraz w związku z art. 96 § 1, a także z art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP; c) Tabeli C - z art. 33 w związku z art. 34 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 oraz Załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych oraz w związku z art. 96 § 1 i § la pkt 2, a także z art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP; 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1 - z art. 33 w związku z art. 34, art. 51 § 1 i § 2, art. 64 § 1, art. 65 § 1 i § 2, art. 67 § 1, art. 77, art. 78, art. 81, art. 82 § 1 - 5, art. 84, art. 85 § 1, art. 86 § 1 i § 2, art. 88, art. 90 art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94 § 1, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2 oraz pkt 4 i pkt 5, art. 97, art. 100 pkt 2 i pkt 4, art. 101, art. 102, art. 117, art. 140, art. 141 oraz art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 178, art. 179 pkt 2, art. 181, art. 183, art. 184 ust. 3, art. 187 oraz art. 188 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 431 ust. 1 oraz art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 oraz Załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych oraz w związku z art. 96 § 1 i § la pkt 2, a także z art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP; Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie: Mirosław Granat - przewodniczący Leon Kieres - sprawozdawca Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Ogłoszenie wyroku - Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym; pokrzywdzony - oskarżyciel posiłkowy.

  14:00

  SK 22/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: T. J.

  Trybunał Konstytucyjny ogłosi, wydany na posiedzeniu niejawnym, wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności:
  - art. 53 w związku z art. 54 § 1, art. 299 § 1 i art. 459 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie, w którym pozbawia pokrzywdzonego prawa strony co do możliwości wniesienia zażalenia na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego od momentu wniesienia aktu oskarżenia do upływu terminu określonego w art. 54 § 1 Kpk, z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP,
  - art. 117 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego wyłącza obowiązek sądu zawiadomienia pokrzywdzonego o czasie i miejscu posiedzenia, wyznaczonego w celu umorzenia postępowania, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP,
  - art. 117 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego pozwala sądowi na nieprzeprowadzanie tej czynności sądu nieprzeprowadzania tej czynności, jeżeli pokrzywdzony nie stawił się na wyznaczone posiedzenie, a brak dowodu, że został o niej powiadomiony, z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP,
  - art. 339 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego wyłącza prawo pokrzywdzonego do wzięcia udziału w tym posiedzeniu, z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  - art. 100 § 2 stawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego wyłącza obowiązek sądu o zawiadomieniu pokrzywdzonego o zapadłym na posiedzeniu postanowieniu, z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Andrzej Wróbel - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Zbigniew Cieślak
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

07.X 2014

 • Obligatoryjna zamiana grzywny na zastępczą karę aresztu.

  09:00

  K 9/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności przepisu art. 25 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń przez to, że ustanawia obligatoryjną zamianę grzywny na zastępczą karę aresztu - z art. 10 w związku z art. 173 i w związku z art. 175 ust. 1 oraz w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Leon Kieres - przewodniczący
  Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
  Marek Kotlinowski
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar

  Pokaż dokumenty w sprawie

21.X 2014

 • Nielegalny pobór energii elektrycznej; dopuszczalność stosowania wobec osoby fizycznej za ten sam czyn odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej o charakterze sankcyjnym - opłata

  09:00

  P 50/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Wydział V Karny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 278 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w zakresie w jakim dopuszczają jednoczesne stosowanie wobec tej samej osoby, za to samo zachowanie polegające na nielegalnym poborze energii elektrycznej, odpowiedzialności za przestępstwo oraz opłaty przewidzianej właśnie w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne, z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  Mirosław Granat - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Andrzej wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie