Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisje

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

21.IX 2015

 • Wolność słowa; ograniczenia wolności słowa.

  13:00

  K 28/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 49 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Zbigniew Cieślak
  Andrzej Wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

22.IX 2015

 • Kodeks karny; wyrok łączny; zasada sprawiedliwości i rzetelności proceduralnej

  09:00

  P 37/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 89 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 175 i art. 178 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Teresa Liszcz - przewodnicząca
  Andrzej Rzepliński - sprawozdawca
  Wojciech Hermeliński
  Marek Kotlinowski
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Postępowanie cywilne; termin złożenia skargi o wznowienie postępowania

  13:00

  SK 21/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: B. T.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 408 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie w jakim przewiduje pięcioletni prekluzyjny termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania, z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Stanisław Rymar - sprawozdawca
  Wojciech Hermeliński
  Leon Kieres
  Teresa Liszcz

  Pokaż dokumenty w sprawie

28.IX 2015

 • Szkody powodowane przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące

  13:00

  K 20/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a oraz b tejże ustawy, do szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry;
  2) art. 126 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – w zakresie, w jakim ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrektorem tego parku, co do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez objęte ochroną gatunkową zwierzęta dziko występujące, jedynie do podmiotów, które mogą doznać szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry, z pominięciem szkód wyrządzonych przez pozostałe zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit a oraz b tejże ustawy
  – z art. 32 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.
  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Andrzej Rzepliński - przewodniczący
  Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

29.IX 2015

 • Czas pracy techników medycznych elektroradiologii

  10:00

  K 14/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii

  Rozprawa odroczona 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 93 ust. 1 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - sprawozdawca
  Teresa Liszcz
  Stanisław Rymar
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

30.IX 2015

 • Sankcja za uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem

  09:00

  K 3/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:1) przepisów art. 96 § 3 w związku z art, 92 § 1, art. 92a, art. 88 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń, w związku z art 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, w związku z art 38 § 1 i art 41 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w związku z art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim - po ujawnieniu przy użyciu rejestrującego urządzenia technicznego przekroczenia przez niezidentyfikowanego kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości, niezastosowania się przez takiego kierującego do znaku lub sygnału drogowego bądź prowadzenia nieoświetlonego pojazdu -dopuszcza do skierowania do właściciela łub posiadacza tego pojazdu alternatywnego żądania przyznania się przez tegoż właściciela lub posiadacza, że to on kierował zarejestrowanym przez urządzenie pojazdem, co naraża go na odpowiedzialność za ujawnione wykroczenie drogowe albo wskazania, pod rygorem poniesienia kary, określonej w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, komu powierzył zarejestrowany pojazd do kierowania lub używania, co naraża wskazaną osobę na odpowiedzialność za ujawnione przez urządzenie wykroczenie również wtedy, gdy osoba wskazana jest osobą najbliższą dla właściciela lub posiadacza pojazdu:- z art 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art 32 i art. 2 Konstytucji RP,- z art 42 ust 3 w związku z art. 31 ust 3, art 32 i art. 2 Konstytucji RP,- z art. 47 w związku z art 18, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 71 ust 1 i art. 2 Konstytucji RP;2) przepisu art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Stanisław Biernat. Sędziami-sprawozdawcami  będą Sędzia TK Wojciech Hermeliński (I sprawozdawca) i Prezes TK Andrzej Rzepliński (II sprawozdawca).

  Pokaż dokumenty w sprawie

01.X 2015

 • Prawo o ustroju sądów powszechnych

  09:00

  Kp 1/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  I. - art. 1 pkt 21 zmieniającego art. 37g ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim Minister Sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu apelacyjnego, gdy jest to konieczne do weryfikacji czynności podejmowanych w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego także przesłania akt spraw sądowych w związku z art. 1 pkt 39 w części obejmującej dodany art. 175a § 3,
  - art. 1 pkt 35 dodającego w ustawie powołanej w pkt 1 w art. 114 § la w związku z art. 1 pkt 39 w części obejmującej dodany art. 175a § 3
  z art. 2, art. 173 i art. 178 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP;
  II. Art. 1 pkt 39 w części obejmującej dodany art. 175a § 2 w związku z art. 175 a § 4 i art. 175d § 1 i § 4 z art. 2, art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie Wiceprezes TK Stanisław Biernat.

  Pokaż dokumenty w sprawie

05.X 2015

 • Straż Pożarna - zasady przyznawania rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby

  13:00

  SK 39/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Janusz P.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności:
  1. art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z art. 66 ust 2, art. 31 ust 3, art. 32 ust 2, art. 64 ust 2 oraz art. 2 Konstytucji RP, w części zawierającej stwierdzenie „w okresie rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie niniejszej ustawy", który to zapis ogranicza prawo strażaka do rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby, jedynie do okresu od dnia 1 lipca 2010 r., pozbawiając tym samym prawa do takiej rekompensaty za okresy wcześniejsze, również w sytuacji, w której strażak w związku z zakończeniem służby nie może uzyskać rekompensaty w postaci czasu wolnego;
  2. art. 35 ust 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2005 do 31 grudnia 2010, z art. 66 ust 2, art. 31 ust 3, art. 32 ust 2, art. 64 ust 2 oraz art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten wyklucza prawo strażaka do rekompensaty finansowej za służbę w czasie wolnym od służby, również w sytuacji, w której strażak w związku z zakończeniem służby nie może uzyskać rekompensaty w postaci czasu wolnego;
  3. art. 97c ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej z art. 66 ust 2, art. 31 ust 3, art. 32 ust 2, art. 64 ust 2 oraz art. 2 Konstytucji RP w części zawierającej stwierdzenie, „stanowi 60 % z 1/172 przeciętnego uposażenia, o którym mowa w art. 85 ust. 3, obowiązującego w okresie rozliczeniowym", który to zapis ustala wysokość rekompensaty pieniężnej za służbę pełnioną ponad normę czasu służby (powyżej 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym), w kwocie niższej niż stawka uposażenia przysługująca za służbę w ramach normy czasu służby (do 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym), a także w zakresie w jakim przepis ten ustala wysokość rekompensaty pieniężnej za służbę pełnioną ponad normę czasu służby, w oparciu o wskaźnik średniego uposażenia w Państwowej Straży Pożarnej, w oderwaniu od indywidualnego uposażenia przysługującego strażakowi. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Andrzej Wróbel - przewodniczący
  Marek Kotlinowski - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Zbigniew Cieślak
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

06.X 2015

 • Wolność sumienia i wyznania

  09:00

  SK 54/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: D. R.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 196 ustawy 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z:
  1. art. 53 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ingeruje w wolność sumienia osób niewyznających religii poprzez uniemożliwienie im swobodnego wyrażania ich poglądów odnośnie przedmiotów czci religijnej,
  2. art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ogranicza wolność wyrażania poglądów w sposób nieproporcjonalny, znacznie wykraczający poza zakres konieczny w demokratycznym państwie prawnym, naruszając istotę tej wolności,
  3. art. 25 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim chroni osoby wierzące przed obrazą ich uczuć religijnych, a nie chroni osób, które nie wyznają religii a ich przekonania światopoglądowe oraz filozoficzne są naruszane przez inne osoby,
  4. art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie spełnia wymogów określoności i pewności przepisów prawa karnego. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Andrzej Wróbel - sprawozdawca
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Stanisław Rymar
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej

  13:00

  SK 19/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: B. K.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności:
  1. art. 36 pkt 1 ppkt a) i 37 ust. 1 w związku z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowią, iż świadczenia pieniężne z pomocy społecznej – w tym zasiłek stały – przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, pomimo, że niepełnosprawność oraz trudna sytuacja materialna osoby wnioskującej o przyznanie pomocy świadczeń z pomocy społecznej trwa dłużej niż od daty złożenia wniosku o taką pomoc, a osoba wnioskująca z uwagi na nieporadność oraz przebieg procedury ustalającej stopień niepełnosprawności oraz niezdolność do pracy nie mogła złożyć skutecznie wniosku wcześniej – z art. 2 w związku z art. 67 ust. 2 i 69 Konstytucji RP i wypływające z nich zasady sprawiedliwości społecznej oraz prawa osób niezdolnych do pracy i niepełnosprawnych do pomocy państwa, bowiem sprzecznie z powyższymi zasadami konstytucyjnymi pozbawiają osoby niezdolne do pracy, w tym osoby niepełnosprawne, do świadczeń z po społecznej od daty ustalenia niezdolności do pracy,
  2. art. 8 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 oraz 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, iż zasiłek pielęgnacyjny jest dochodem osoby wnioskującej o świadczenia z zakresu pomocy społecznej, który jest uwzględnianiu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej i o którego wysokość jest pomniejszany zasiłek stały wypłacany przez pomoc społeczną – z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1,67 ust. 2 i 69 Konstytucji RP i wypływające z nich zasady sprawiedliwości społecznej oraz prawa osób niepełnosprawnych do pomocy państwa, bowiem sprzecznie z powyższymi zasadami konstytucyjnymi umniejszają świadczenia z pomocy społecznej mające służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb osób niezdolnych do pracy, w tym osób niepełnosprawnych
  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Marek Zubik - przewodniczący
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Zbigniew Cieślak
  Wojciech Hermeliński
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka

  Pokaż dokumenty w sprawie

07.X 2015

 • Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem

  09:00

  K 12/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelna Rada Lekarska

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 39 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części określonej słowami „z zastrzeżeniem art. 30”, w zakresie, w jakim wynika z niego obowiązek lekarza wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego, mimo że zwłoka w udzieleniu tego świadczenia nie spowodowałaby niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, z:
  a) art. 2, art. 53 ust. 1, art. 65 ust. 1 w zw. z art. 30 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  b) art. 18 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku;
  a w przypadku nieuwzględnienia wniosku w powyższym zakresie o zbadanie zgodności:
  art. 30 w związku z art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonywania niezgodnych z jego sumieniem świadczeń zdrowotnych, niebędących świadczeniami leczniczymi (służącymi zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), z:
  a) art. 2, art. 53 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  b) art. 18 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku;
  2) art. 39 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części określonej słowami „z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym” z art. 2, art. 53 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  3) art. 39 zdanie drugie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarza wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, korzystającego z prawa do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem, do uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego, z art. 2, art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 53 ust. 7 Konstytucji RP;
  4) art. 39 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarza, korzystającego z prawa do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem, do uzasadnienia i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej, z art. 2, art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 53 ust. 7 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

  Pokaż dokumenty w sprawie

08.X 2015

 • Spółdzielnie mieszkaniowe; żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji w związku z długotrwałym zaleganiem z zapłatą opłat za lokal lub rażącym, uporczywym naruszaniem porządku domowego

  09:00

  SK 11/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: S. K.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności:
  1) art. 17 z indeksem 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: "W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, l1 i 5, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej”,
  2) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w brzmieniu: "Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”
  z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

13.X 2015

 • Brak możliwości wniesienia zażalenia do innego równorzędnego składu Sądu Najwyższego na wydane w konkretnej sprawie po raz pierwszy postanowienie Sądu Najwyższego co do kosztów procesu, o których nigdy wcześniej nie orzekał sąd niższej instancji.

  09:00

  SK 63/12 | Podmiot inicjujący postępowanie: E. Z.

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 3941 § 3 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 398 21, art. 370 § l i art. 372 kodeksu postępowania cywilnego w takim zakresie, w jakim wynikająca z tych przepisów norma prawna uniemożliwia wniesienie zażalenia (do innego równorzędnego składu Sądu Najwyższego) na wydane w konkretnej sprawie po raz pierwszy postanowienie Sądu Najwyższego co do kosztów procesu, o których nigdy wcześniej nie orzekał sąd niższej instancji:
  1. ze standardami konstytucyjnymi, wynikającymi art. 78 w związku z art. l76 ust .l oraz w związku z art. 45 ust. l Konstytucji RP w zakresie, w jakim uniemożliwia obywatelowi realizację prawa do weryfikacji orzeczenia o kosztach procesu wydanego w postępowaniu sądowym po raz pierwszy przez Sąd Najwyższy;
  2. ze standardami konstytucyjnymi, wynikającymi z art. 45 ust. l Konstytucji RP w zakresie, w jakim pozbawia tzw. sprawiedliwości proceduralnej obywatela obciążonego kosztami procesu po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Marek Kotlinowski - przewodniczący
  Teresa Liszcz - sprawozdawca
  Zbigniew Cieślak
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

 • Zasady pobierania opłaty egzekucyjnej przez komornika

  13:00

  P 3/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu II Wydział Cywilny

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności:
  a) art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP;
  b) art. 51, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim wprost nie przewidują odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
  Teresa Liszcz - przewodnicząca
  Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Andrzej Wróbel
  Marek Zubik

  Pokaż dokumenty w sprawie

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?