Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

12.V 2016

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Referendum lokalne; nadzwyczajny tryb postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii referendalnej

  10:00

  SK 16/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Z. S.

  Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności:
  1) art. 35 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, który  poprzez wprowadzenie nadzwyczajnego trybu postępowania w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych w kampanii referendalnej w nadmierny sposób narusza prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  2) art. 35 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez zakreślenie zbyt krótkiego terminu na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd I instancji ogranicza możliwość rzetelnego i wszechstronnego jej rozpoznania przez sąd, a jednocześnie pozbawia uczestnika możliwości przygotowania się do postępowania i przedstawienia w nim swego stanowiska, znalezienia pełnomocnika, przygotowania się pełnomocnika do posiedzenia, w nadmierny sposób naruszając prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  3) art. 35 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o referendum lokalnym, w zakresie w jakim reguluje wprowadzenie nadzwyczajnego trybu postępowania w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych w kampanii referendalnej, gdzie obowiązują nazbyt krótkie, terminy na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd I i II instancji, a postępowanie wszczynane jest natychmiast na wniosek jednej ze stron, co zmusza uczestnika do niezwłocznego dostosowania się do harmonogramu postępowania dla podjęcia obrony swoich racji przed żądaniami wnioskodawcy, w nadmierny sposób naruszając wolność osobistą skarżącej, z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  4) art. 35 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez pozbawienie uczestnika prawa do wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczenia sądu II instancji, mimo że w przypadku rozstrzygania zbliżonych zakresowo roszczeń o ochronę dóbr osobistych w trybie procesowym uprawnienie takie przysługiwałoby stronie, co bezzasadnie różnicuje sytuację prawną stron w zależności od trybu rozpoznawania sprawy, narusza nadmiernie zasadę równości wobec prawa z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;
  5) art. 35 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez zakreślenie nazbyt krótkiego terminu na wniesienie zażalenia i rozstrzygnięcie sprawy przez sąd II instancji, co uniemożliwia uczestnikowi sporządzenie i wniesienie odpowiednio przygotowanego środka zaskarżenia od postanowienia sądu I instancji, a sądowi rzetelne rozpoznanie sprawy, narusza nadmiernie prawo do wniesienia odwołania, a tym samym prawo do sprawiedliwego procesu, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78 Konstytucji RP, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
  6) art. 35 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o referendum lokalnym, który poprzez wprowadzenie nadzwyczajnego trybu postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii referendalnej, co prowadzi do faktycznego ograniczenia prawa do swobody wypowiedzi, nadmiernie narusza prawo do swobody wypowiedzi, zwłaszcza w zakresie krytyki władzy w kampanii referendalnej, z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
  Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
  Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący
  Andrzej Wróbel - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Piotr Pszczółkowski
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

17.V 2016

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zwrot kosztów procesu

  09:30

  SK 37/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Wacław O.

  Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego  z art. 2, art. 32 oraz art. 45 Konstytucji RP.
  Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
  Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
  Stanisław Biernat - przewodniczący
  Andrzej Wróbel - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?