Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

13.VI2023

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Wysokość minimalnego wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym

  11:00

  SK 83/19 | Podmiot inicjujący postępowanie: J. S.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z art. 7, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Piotr Pszczółkowski - przewodniczący, sędzia TK Jarosław Wyrembak - sprawozdawca, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego lub wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  12:30

  SK 42/21 | Podmiot inicjujący postępowanie: T. K.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 128 ust. 4 w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz w związku z § 43 ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.  U.  Nr 207, poz. 2109, ze zm.) w zakresie, w jakim „nie uwzględnia w  ramach odszkodowania, o którym mowa w art. 128 ust. 4 tej ustawy, orzekania o odszkodowaniu za zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego lub wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Andrzej Zielonacki - przewodniczący, sędzia TK Piotr Pszczółkowski - I sprawozdawca, sędzia TK Rafał Wojciechowski - II sprawozdawca, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Michał Warciński.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

14.VI2023

 • Rozprawy

  Okresowa kara finansowa lub ryczałt nakładany przez TSUE; środki tymczasowe odnoszące się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej

  11:00

  K 8/21 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 47) w zakresie, w jakim w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwala na nałożenie na Rzeczpospolitą Polską, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego z art. 2, art. 4 i art. 90 ust. 1 Konstytucji RP,
  2) art. 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 201), stanowiącego Protokół (nr 3) do Traktatu wskazanego w punkcie 1, w zakresie, w jakim upoważnia Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sędziego tegoż Trybunału do nałożenia na Rzeczpospolitą Polską, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 Konstytucji RP. 

  Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

27.VI2023

 • Rozprawy

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

  11:00

  Kp 1/23 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw:

  I.    
  1.    art. 1 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 29 § 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904, z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 181);
  2.    art. 1 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 72 § 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
  3.        art. 2 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 23a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2250);
  4.    art. 2 pkt     2 lit. b zmieniającego art. 37 § 4 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.3.;
  5.        art. 3 pkt 1 lit. a zmieniającego 42a S 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późń. zm.);
  6.        art. 3 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 107 S 3 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  7.    art. 4 pkt 2 lit. a zmieniającego art. 5a S I ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492);
  8.        art. 4 pkt 4 lit. b zmieniającego art. 48 S 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.

  w zakresie, w jakim dopuszczalne jest badanie w teście niezawisłości spełnienia przez sędziego wymogu „ ustanowienia na podstawie ustawy”

  z art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.


  II.    
  1.    art. 1 pkt 2 lit. c zmieniającego art. 29 § 7 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
  2.      art. 1 pkt 2 lit. d dodającego § 7a w art. 29 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
  3.      art. 1 pkt 2 lit. e zmieniającego § 8 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1 .;
  4.     art. 2 pkt 1 lit. c zmieniającego art. 23a § 7 ustawy powołanej w pkt I.3.;
  5.      art. 2 pkt 1 lit. d dodającego § 7a w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3.;
  6.      art. 3 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 42a § 6 pkt 7 oraz dodającego pkt 8 w § 6 art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
  7.     art. 3 pkt 1 lit. c dodającego § 6a w art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
  8.     art. 4 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 5a § 3 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
  9.     art. 4 pkt 2 lit. c dodającego § 3a w art. 5a ustawy powołanej w pkt 1.7.
  w zakresie, w jakim właściwy sąd jest uprawniony do złożenia wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności oraz ustanowienia na podstawie ustawy, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeśli zachodzi w tym względzie poważna wątpliwość

  z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art.178, art. 180 Konstytucji.

  III.
  1.    art. 1 pkt 2 lit. a uchylającego § 4 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1;
  2.    art. 2 pkt 1 lit. a uchylającego § 3 w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3;
  3.    art. 3 pkt 2 uchylającego § 5 w art. 55 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  4.    art. 4 pkt 1 uchylającego § 1c w art. 5 ustawy powołanej w pkt I.7.

  z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 Konstytucji.

  IV.
  1.   art. 1 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 72 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.1.;
  2.    art. 2 pkt 2 lit. a i b zmieniających art. 37 § 4 pkt 1 i pkt 3 powołanej w pkt I.3.;
  3.    art. 3 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 107 § 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt. I.5.;
  4.    art. 4 pkt 4 lit. a i b zmieniających art. 48 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.;
  z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1, art. 179 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 175 ust. 1, art.45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.


  V.
  1.     art. 1 pkt 1 lit. a uchylającego lit. a w art. 27a § 1 pkt 1 ustawy powołanej  w pkt  I.1 oraz zmieniającego art. 27a § 1 pkt 1 lit. b i art. 27a § 1 pkt 2 tej  ustawy;
  2.    art. 1 pkt 2 lit. e-j zmieniającego art. 29 § 8, § 11, § 14-19, § 21, § 23, §25 ustawy powołanej w pkt I. 1 .;
  3.    art. 1 pkt 4 zmieniającego art. 73 § 1 pkt 1 i 2 ustawy powołanej w pkt I. 1.,
  4.    art. 2 pkt 1 lit. e zmieniającego art. 23a § 14 ustawy powołanej w pkt I.3 .;
  5.    art. 2 pkt 3 lit. a zmieniającego art. 39a § 1 pkt 1 lit. b, art. 39a § 1 pkt 2, ustawy powołanej w pkt I.3.;
  6.    art. 2 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 39a § 2 lit. a ustawy powołanej w pkt I.3 .;
  7.    art. 2 pkt 3 lit. c uchylającego art. 39a § 2b ustawy powołanej w pkt I.3.;
  8.    art. 2 pkt 3 lit. d zmieniającego art. 39a § 4 ustawy powołanej w pkt I.3.;
  9.    art. 3 pkt 1 lit. d zmieniającego art. 42a § 13 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  10.    art. 3 pkt 4 lit. a, zmieniającego art. 110 § 1 pkt 1 lit. b oraz art. 110 § 1 pkt 2 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  11.    art. 3 pkt 4 lit. b, zmieniającego art. 110 § 2a ustawy powołanej w pkt I.5.;
  12.    art. 3 pkt 4 lit. c, uchylającego art. 110 § 2b ustawy powołanej w pkt I.5 .;
  13.    art. 3 pkt 4 lit. d, zmieniającego art. 110 § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  14.    art. 3 pkt 5, zmieniającego art. 112c ustawy powołanej w pkt I.5.;
  15.    art. 3 pkt 6, zmieniającego art. 114 § 7 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  16.    art. 3 pkt 7, zmieniającego art. 114a § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  17.    art. 4 pkt 3 dodającego § 2 art. 9 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
  18.    art. 5;
  19.    art. 6;
  20.    art. 7;
  21.    art. 9;
  22.    art. 10

  z art. 2, art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 184 i art. 183 ust. 1 w zw. z art. 177 Konstytucji.


  VI.    art. 1 pkt 5 zmieniającego art. 97 § 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.
  z art. 183 ust. 1 i art. 184 w zw. z art. 175 ust. 1 Konstytucji.


  VII.    art. 6 ust. 1 i 2
  z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji w zakresie, jakim przepisy te naruszają prawo pokrzywdzonego do wiążącego naprawienia w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym szkody wyrządzonej przestępstwem popełnionym przez sędziego.

  VIII.    art. 11
  z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą odpowiedniości vacatio legis.

   

  Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Bartłomiej Sochański - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

04.VII2023

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Odmowa zwrócenia prawa jazdy obejmującego kategorie uprzednio posiadane, a nieobjęte orzeczonym środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

  10:30

  SK 23/21 | Podmiot inicjujący postępowanie: M. P.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151, ze zm.) w brzmieniu ukształtowanym ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970) w zakresie, w jakim „pozbawia osoby uprzednio posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi określonych kategorii prawa jazdy, prawa do odzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie tego rodzaju uprawnień odnośnie pojazdów mechanicznych, co do których nie orzeczono wobec nich środka karnego w postaci zakazu ich prowadzenia” z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Bogdan Święczkowski - przewodniczący, sędzia TK Andrzej Zielonacki - sprawozdawca,  sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Jakub Stelina.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Kwalifikacja silosu jako budowli na gruncie prawa podatkowego

  12:00

  SK 14/21 | Podmiot inicjujący postępowanie: Z. S.A.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych „z uwagi na to, że wskazane przepisy (…) [ustawy o podatkach i opłatach lokalnych] interpretowane jednolicie przez sądy administracyjne w ten sposób, że silos (magazyn), tj. obiekt budowlany, który posiada wszystkie cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 (…) [ustawy o podatkach i opłatach lokalnych] jest mimo to uznawany za budowlę – w oparciu o dodatkowe, niewskazane w (…) [ustawie o podatkach i opłatach lokalnych] kryteria (takie jak funkcje, wyposażenie, przeznaczenie oraz w szczególności sposób i możliwość wykorzystywania obiektu jako elementu systemu technologicznego w procesie produkcji) – a nie za budynek – i na tej podstawie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (…) jako budowla – w sposób nieuprawniony ograniczają konstytucyjnie chronione prawo własności środków pieniężnych poprzez obciążenie Spółki ciężarem (…) [podatku od nieruchomości] w wysokości niewynikającej z przepisów prawa i przez to – bezpodstawne zawyżenie zobowiązania podatkowego w (…) [podatku od nieruchomości]. Jest to następstwem zastosowania do obiektów wyczerpujących ustawową definicję budynku – silosów (magazynów takich jak   magazyn nasion, zasobniki dzienne oraz magazyn śruty) zasad określania wysokości zobowiązania podatkowego właściwych dla obiektów stanowiących budowle” z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 32 ust. 1, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP. 

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Jarosław Wyrembak - przewodniczący, sędzia TK Rafał Wojciechowski - sprawozdawca, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Bogdan Święczkowski, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)