Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

09.II2021

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Przesłanki odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami

  11:30

  P 15/17 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Słupsku II Wydział Karny

  Pytanie prawne czy art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w zakresie, w jakim penalizuje użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami, bez skonkretyzowania uregulowań prawnych, z naruszeniem których ustawodawca wiąże odpowiedzialność karną, jest zgodny:

  - z art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP,

  - z art. 7 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,

  - z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Piotr Pszczółkowski - przewodniczący, sędzia TK Jakub Stelina - sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Rafał Wojciechowski, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

   

  Dokumenty w sprawie (IPO)

11.II2021

 • Rozprawy

  Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich, po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika

  11:00

  K 20/20 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z art. 2 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, jak również z zasadą sprawiedliwości oraz art. 209 ust. 1 Konstytucji RP, określającym okres kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Stanisław Piotrowicz - sprawozdawca, sędzia TK Justyn Piskorski, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Rafał Wojciechowski.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

24.II2021

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Opodatkowanie nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą

  11:00

  SK 39/19 | Podmiot inicjujący postępowanie: Z. W.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2016 roku, w zakresie, w jakim „uzależnia zakwalifikowanie gruntów, budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (co skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości w wyższej stawce) wyłącznie od faktu prowadzenia przez osobę fizyczną (będącą właścicielem nieruchomości) działalności gospodarczej, a niezależnie od tego czy grunty, budynki i budowle faktycznie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną”:

  1) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP,

  2) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konsytucyjnego: sędzia TK Piotr Pszczółkowski - przewodniczący, sędzia TK Rafał Wojciechowski - sprawozdawca, wiceprezes TK Mariusz Muszyński, sędzia TK Michał Warciński, sędzia TK Jarosław Wyrembak. 

  Dokumenty w sprawie (IPO)