Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

24.XI2021

 • Rozprawy

  Art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny

  11:00

  K 6/21 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej Protokołami nr 3, 5, 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284), w zakresie, w jakim pojęciem "sąd" użytym w tym przepisie obejmuje Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 8 ust. 1, art 10 ust. 2, art 173 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP;
  2. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim utożsamia wynikającą z tego przepisu gwarancję rozpatrzenia indywidualnej sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach danego podmiotu o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej z kompetencją Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie hierarchicznej zgodności określonych w Konstytucji RP przepisów i aktów normatywnych, a przez to pozwala objąć postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym wymogami wynikającymi z art. 6 EKPC z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 122 ust. 3 i 4, art. 188 pkt 1-3 i 5 i art. 193 Konstytucji RP;
  3. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim obejmuje dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia, czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą z art. 2, art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 3 i art. 194 ust. 1 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Wojciech Sych - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Bartłomiej Sochański, sędzia TK Michał Warciński.

   

  Dokumenty w sprawie (IPO)

25.XI2021

 • Rozprawy

  Rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia

  11:00

  Kp 2/19 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawie tej zarzuca się niezgodność:

  1) a)    art. 1 pkt 1 zmieniającego art. 35 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799),

  b)    art. 1 pkt 2 zmieniającego załącznik do ustawy powołanej w punkcie 1 lit. a (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

  w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych posła albo senatora,

  2) a)    art. 2 pkt 3 lit. b, e, h oraz i dodającego wart. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) ust. la, 3c, 3d, 6a,

  6b oraz 8a-8c i art. 2 pkt 3 lit. c, d, f oraz j zmieniającego w art. 10 tej ustawy ust. 3, 3a, 4,5 oraz 9,

  b)     art. 2 pkt 4 zmieniającego art. 13 ustawy powołanej w punkcie 2 lit. a,

  c)     art. 2 pkt 5 zmieniającego art. 14 ustawy powołanej w punkcie 2 lit. a,

  d)    art. 2 pkt 6 dodającego załącznik do ustawy powołanej w punkcie 2 lit. a (załącznik nr 2 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

  w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osoby obowiązanej do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym,

  3) a)    art. 3 pkt 1 zmieniającego art. 3a ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1925, z 2006 r. poz. 708 oraz z 2009 r. poz. 918),

  b)    art. 3 pkt 2 zmieniającego załącznik do ustawy powołanej w punkcie 3 lit. a (załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

  w zakresie dotyczącym dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych posła do

  Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej,

  4) art. 4 dodającego w art. 2 w ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) pkt 5a

  a)    w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osoby obowiązanej do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym na podstawie art. 10 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, oraz

  b)    w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

  5) a)    art. 5 pkt 1 lit. a, e oraz g dodającego w art. 14 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422) ust. 2a, 6a, 6b, 7a oraz 7b i art. 5 pkt 1 lit. b-d zmieniającego w art. 14 tej ustawy ust. 3-6,

  b)    art. 5 pkt 2 dodającego ust. 3 wart. 15 ustawy powołanej w punkcie 5 lit. a,

  c)    art. 5 pkt 3 zmieniającego ust. 1 wart. 38 ustawy powołanej w punkcie 5 lit. a,

  d)    art. 5 pkt 4 dodającego załącznik nr 4 do ustawy powołanej w punkcie 5 lit. a (załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 września 2019 r.)

  w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

  6) art. 8 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych osób pełniących funkcje publiczne wymienionych w punkcie 1-5

  z art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 18 Konstytucji, oraz

  z art. 32 ust. 1 w związku z art. 47, art. 51 ust. 2 oraz art. 18 Konstytucji.

  Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Bartłomiej Sochański - przewodniczący, sedzia TK Wojciech Sych - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

01.XII2021

 • Rozprawy

  Ograniczenie dziedziczenia roszczenia o zachowek

  11:00

  SK 16/18 | Podmiot inicjujący postępowanie: G. S.-K. M. S.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1002 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Andrzej Zielonacki - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)