Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

11.XII2023

 • Rozprawy

  OGŁOSZENIE WYROKU -Okresowa kara finansowa lub ryczałt nakładany przez TSUE; środki tymczasowe odnoszące się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej

  11:00

  K 8/21 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

  OGŁOSZENIE WYROKU - zmiana terminu

  Wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 47) w zakresie, w jakim w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwala na nałożenie na Rzeczpospolitą Polską, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego z art. 2, art. 4 i art. 90 ust. 1 Konstytucji RP,
  2) art. 39 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 201), stanowiącego Protokół (nr 3) do Traktatu wskazanego w punkcie 1, w zakresie, w jakim upoważnia Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub sędziego tegoż Trybunału do nałożenia na Rzeczpospolitą Polską, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 Konstytucji RP. 

  Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

  12:00

  Kp 1/23 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

  Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw:

  I.    
  1.    art. 1 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 29 § 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904, z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 181);
  2.    art. 1 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 72 § 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
  3.        art. 2 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 23a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2250);
  4.    art. 2 pkt     2 lit. b zmieniającego art. 37 § 4 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.3.;
  5.        art. 3 pkt 1 lit. a zmieniającego 42a S 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późń. zm.);
  6.        art. 3 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 107 S 3 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  7.    art. 4 pkt 2 lit. a zmieniającego art. 5a S I ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492);
  8.        art. 4 pkt 4 lit. b zmieniającego art. 48 S 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.

  w zakresie, w jakim dopuszczalne jest badanie w teście niezawisłości spełnienia przez sędziego wymogu „ ustanowienia na podstawie ustawy”

  z art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.


  II.    
  1.    art. 1 pkt 2 lit. c zmieniającego art. 29 § 7 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
  2.      art. 1 pkt 2 lit. d dodającego § 7a w art. 29 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
  3.      art. 1 pkt 2 lit. e zmieniającego § 8 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1 .;
  4.     art. 2 pkt 1 lit. c zmieniającego art. 23a § 7 ustawy powołanej w pkt I.3.;
  5.      art. 2 pkt 1 lit. d dodającego § 7a w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3.;
  6.      art. 3 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 42a § 6 pkt 7 oraz dodającego pkt 8 w § 6 art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
  7.     art. 3 pkt 1 lit. c dodającego § 6a w art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
  8.     art. 4 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 5a § 3 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
  9.     art. 4 pkt 2 lit. c dodającego § 3a w art. 5a ustawy powołanej w pkt 1.7.
  w zakresie, w jakim właściwy sąd jest uprawniony do złożenia wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności oraz ustanowienia na podstawie ustawy, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeśli zachodzi w tym względzie poważna wątpliwość

  z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art.178, art. 180 Konstytucji.

  III.
  1.    art. 1 pkt 2 lit. a uchylającego § 4 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1;
  2.    art. 2 pkt 1 lit. a uchylającego § 3 w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3;
  3.    art. 3 pkt 2 uchylającego § 5 w art. 55 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  4.    art. 4 pkt 1 uchylającego § 1c w art. 5 ustawy powołanej w pkt I.7.

  z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 Konstytucji.

  IV.
  1.   art. 1 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 72 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.1.;
  2.    art. 2 pkt 2 lit. a i b zmieniających art. 37 § 4 pkt 1 i pkt 3 powołanej w pkt I.3.;
  3.    art. 3 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 107 § 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt. I.5.;
  4.    art. 4 pkt 4 lit. a i b zmieniających art. 48 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.;
  z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1, art. 179 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 175 ust. 1, art.45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.


  V.
  1.     art. 1 pkt 1 lit. a uchylającego lit. a w art. 27a § 1 pkt 1 ustawy powołanej  w pkt  I.1 oraz zmieniającego art. 27a § 1 pkt 1 lit. b i art. 27a § 1 pkt 2 tej  ustawy;
  2.    art. 1 pkt 2 lit. e-j zmieniającego art. 29 § 8, § 11, § 14-19, § 21, § 23, §25 ustawy powołanej w pkt I. 1 .;
  3.    art. 1 pkt 4 zmieniającego art. 73 § 1 pkt 1 i 2 ustawy powołanej w pkt I. 1.,
  4.    art. 2 pkt 1 lit. e zmieniającego art. 23a § 14 ustawy powołanej w pkt I.3 .;
  5.    art. 2 pkt 3 lit. a zmieniającego art. 39a § 1 pkt 1 lit. b, art. 39a § 1 pkt 2, ustawy powołanej w pkt I.3.;
  6.    art. 2 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 39a § 2 lit. a ustawy powołanej w pkt I.3 .;
  7.    art. 2 pkt 3 lit. c uchylającego art. 39a § 2b ustawy powołanej w pkt I.3.;
  8.    art. 2 pkt 3 lit. d zmieniającego art. 39a § 4 ustawy powołanej w pkt I.3.;
  9.    art. 3 pkt 1 lit. d zmieniającego art. 42a § 13 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  10.    art. 3 pkt 4 lit. a, zmieniającego art. 110 § 1 pkt 1 lit. b oraz art. 110 § 1 pkt 2 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  11.    art. 3 pkt 4 lit. b, zmieniającego art. 110 § 2a ustawy powołanej w pkt I.5.;
  12.    art. 3 pkt 4 lit. c, uchylającego art. 110 § 2b ustawy powołanej w pkt I.5 .;
  13.    art. 3 pkt 4 lit. d, zmieniającego art. 110 § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  14.    art. 3 pkt 5, zmieniającego art. 112c ustawy powołanej w pkt I.5.;
  15.    art. 3 pkt 6, zmieniającego art. 114 § 7 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  16.    art. 3 pkt 7, zmieniającego art. 114a § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
  17.    art. 4 pkt 3 dodającego § 2 art. 9 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
  18.    art. 5;
  19.    art. 6;
  20.    art. 7;
  21.    art. 9;
  22.    art. 10

  z art. 2, art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 184 i art. 183 ust. 1 w zw. z art. 177 Konstytucji.


  VI.    art. 1 pkt 5 zmieniającego art. 97 § 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.
  z art. 183 ust. 1 i art. 184 w zw. z art. 175 ust. 1 Konstytucji.


  VII.    art. 6 ust. 1 i 2
  z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji w zakresie, jakim przepisy te naruszają prawo pokrzywdzonego do wiążącego naprawienia w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym szkody wyrządzonej przestępstwem popełnionym przez sędziego.

  VIII.    art. 11
  z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą odpowiedniości vacatio legis.

   

  Pełny skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Bartłomiej Sochański - sprawozdawca.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

12.XII2023

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Brak zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy

  10:30

  P 20/19 | Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelny Sąd Administracyjny

  Sprawa rozpatrywana łacznie ze sprawą P 15/20 pod wspólna sygnaturą P 20/19.

  Pytanie prawne czy art. 37a ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie w jakim przewiduje obowiązek określenia w uchwale, o której mowa w art. 37a ust. 1 powołanej ustawy, warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie, wzniesionych na podstawie zgody budowlanej, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów określonych w tej uchwale, bez zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do ich usunięcia, jest zgodny z art. 2, art. 21, art. 64 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca 1952 r.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Piotr Pszczółkowski - przewodniczący, sędzia TK Rafał Wojciechowski - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Bogdan Święczkowski.

   

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności

  11:30

  SK 110/20 | Podmiot inicjujący postępowanie: sp. z o.o.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

  1) art. 70 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzemieniu nadrzędnym ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatków i płatników w zakresie, w jakim „przewiduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotycząca tego zobowiązania, w sytuacji, gdy na skutek tej skargi sąd administracyjny prawomocnie stwierdził nieważność (z mocą ex tunc) tejże decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji I instancji ze względu na to, iż osoby, które je podpisały nie były umocowane do działania w imieniu tych organów”,

  2) art. 70 § 7 pkt 2 ustawy wskazanej w pkt 1 w zakresie, w jakim „przewiduje, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania trwa do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności w sytuacji, gdy na skutek tej skargi sąd administracyjny prawomocnie stwierdził nieważność (z mocą ex tunc) tejże decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji I instancji ze względu na to, że obie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na to, iż osoby które je podpisały nie były umocowane do działania w imieniu tych organów”,

  z art. 64. ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7, art. 64 ust. 2 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1-2 i art. 7, art. 64 ust. 3 w związku z art. 2, art. 7 i art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 oraz art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.

   

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Wojciech Sych - przewodniczący, sędzia TK Bogdan Święczkowski - sprawozdawca, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Bartłomiej Sochański, sędzia TK Jakub Stelina.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Rozprawy

  Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe

  12:00

  P 12/22 | Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Jarosławiu, II Wydział Karny

  Pytanie prawne czy art. 15zzr1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest zgodny z:
  -    art. 2 Konstytucji RP,
  -    art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
  -    art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
  -    art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybuału Konstytucyjnego: sędzia TK Bartłomiej Sochański - przewodniczący, sędzia TK Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, sędzia TK Jakub Stelina, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Bogdan Święczkowski.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

13.XII2023

09.I2024

 • Rozprawy

  Określenie sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na rok 2023

  11:00

  K 26/23 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2666), z:

  - zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i zasadą ochrony praw nabytych wynikających z art. 2 Konstytucji RP,  

  - art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, sędzia TK Rafał Wojciechowski - sprawozdawca, prezes TK Julia Przyłębska, sędzia TK Bartłomiej Sochański, sędzia TK Michał Warciński.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

24.I2024