Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

28.V2024

 • Rozprawy

  Uchwała Sejmu RP w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego

  11:00

  U 5/24 | Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm

  Wniosek o zbadanie zgodności uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego (M.P. poz. 198; dalej jako „uchwała z 6 marca”) w zakresie obejmującym przepisy prawa
  - z art. 4, art 104 ust. 1 w związku z art. 106 i art 96 ust 1, a także z art 7, art. 87, art. 173 w zw. z art 10 i art 190 ust. 1 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Bogdan Święczkowski - przewodniczący, sędzia TK Stanisław Piotrowicz - sprawozdawca, sędzia TK Bartłomiej Sochański.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

04.VI2024

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Obliczenie należnego świadczenia emerytalnego poprzez pomniejszenie emerytury z wieku powszechnego o kwotę pobranych wcześniej emerytur

  10:30

  SK 140/20 | Podmiot inicjujący postępowanie: T. K.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim „dotyczy osób, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 32 ustawy”’ z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, sędzia TK Justyn Piskorski - sprawozdawca, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Michał Warciński, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

 • Publiczne ogłoszenie orzeczenia

  Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

  12:00

  SK 22/21 | Podmiot inicjujący postępowanie: A. W.

  Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 42 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 541) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 173 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, sędzia TK Justyn Piskorski - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Michał Warciński, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

19.VI2024

 • Rozprawy

  Tryb uchwalenia ustawy

  11:00

  K 7/24 | Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

  Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 227) z art. 4, art. 104 ust. 1 w związku z art. 106 oraz art. 96 ust. 1 Konstytucji RP.

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, sędzia TK Bogdan Święczkowski - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, prezes TK Julia Przyłębska.

  Dokumenty w sprawie (IPO)

20.VI2024

 • Rozprawy

  Procedura odwołania prezesa lub wiceprezesa sądu

  11:00

  K 2/24 | Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Sądownictwa

  Wniosek o zbadanie zgodności:

  - art. 27 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)  z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 wzw. z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim upoważnia Ministra Sprawiedliwości do odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa,
  - art. 27 § 5a zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.)  z art. 2, art. 10 ust.1  i art. 186 ust. 1 w zw. z art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim dopuszcza niewiążący charakter negatywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa wydanej w przedmiocie zamiaru Ministra Sprawiedliwości odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu.

   

  Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Bogdan Święczkowski - przewodniczący, sędzia TK Krystyna Pawłowicz - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Rafał Wojciechowski.

  Dokumenty w sprawie (IPO)