Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana granicy pomiędzy gminami U 1/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Gminy Stare Miasto

Wniosek o zbadanie zgodności § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin z: 1)    art. 4 ust. 2 oraz art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.; dalej: u.s.g.) w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz w związku z art. 7 Konstytucji; 2)    art. 4b ust. 1 pkt 1 u.s.g. w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 2 Konstytucji oraz w związku z art. 7 Konstytucji; 3)    art. 4 ust. 3 u.s.g. w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz w związku z art. 15 ust. 2 w związku z art. 165 ust. 2 Konstytucji; 4)    art. 4 ust. 3 u.s.g. w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz w związku z art. 15 ust. 2 Konstytucji; 5)    art. 4 ust. 3 u.s.g. w związku z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji w związku z art. 2 Konstytucji oraz w związku z art. 15 ust. 2 w związku z art. 167 ust. 1 Konstytucji; 6)    art. 165 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2 Konstytucji.