Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

Deklaracja dostępności


I. Funkcja urzędu

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji.

II. Dostępność strony internetowej

Trybunał Konstytucyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2020 poz. 848 ze zm.).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego: www.trybunal.gov.pl

Data publikacji strony internetowej w obecnej wersji: 2014.02.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.28.

Data sporządzenia deklaracji: 2020.09.23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Lista niezgodności:

•  część obrazów umieszczonych na stronie nie posiada tekstu alternatywnego,
•  strona nie jest dostosowana do przeglądania na aplikacjach mobilnych,
•  w niektórych miejscach strony zaciera się różnica między kolorami,
•  w niektórych elementach kodu źródłowego brakuje znaczników typu <label>,
•  brak atrybutów ARIA.

III. Dostępność architektoniczna

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego położona jest przy al. Szucha 12A, pomiędzy pl. Unii Lubelskiej a pl. Na Rozdrożu. Dojazd w pobliże siedziby możliwy jest komunikacją miejską. Najbliższe przystanki znajdują się w okolicach placu Unii Lubelskiej, placu Na Rozdrożu oraz ulicy Marszałkowskiej.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po przeciwnej stronie ulicy względem siedziby Trybunału Konstytucyjnego, na wysokości budynku w al. Szucha 19.

Wejście główne do Trybunału Konstytucyjnego znajduje się od strony al. Szucha.
Furtka wyposażona w domofon jest usytuowana na wprost głównego budynku.

Do wejścia głównego  prowadzą szerokie schody o czterech niskich stopniach. Po obu stronach schodów znajduje się poręcz. Brak jest też podjazdu Do budynku wchodzi się drzwiami o szerokości 90 cm, które otwiera się tradycyjną klamką (drzwi nie są sterowane automatycznie). Zarówno schody jak i szerokość drzwi mogą być utrudnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pracownicy Straży Trybunalskiej obecni w budynku całą dobę, reagują na pojawiające się potrzeby, kierując osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi bocznych budynku, znajdujących się na poziomie chodnika.

Wszystkie pomieszczenia udostępnione interesantom tj.:
- biuro podawcze;
- szatnia;
- mała sala rozpraw;
- duża sala rozpraw;
- czytelnia biblioteki;
- toaleta, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych,
znajdują się na parterze budynku.

Osobom niepełnosprawnym ruchowo oferowana jest pomoc, dzięki której mogą bez innych ograniczeń poruszać się po wszystkich pomieszczeniach udostępnionych interesantom.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

IV. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane kontaktowe Trybunału Konstytucyjnego znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.trybunal.gov.pl/kontakt/adres-trybunalu-konstytucyjnego

W wypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Trybunałem Konstytucyjnym za pomocą poczty elektronicznej na adres dostepnosc@trybunal.gov.pl. Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.