Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

Deklaracja dostępności

I. Funkcja urzędu

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, powołanym do badania zgodności z Konstytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji.

II. Dostępność strony internetowej

Trybunał Konstytucyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2020 poz. 848 ze zm.).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego: https:// trybunal.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej w obecnej wersji: luty 2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2020 r.

Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Lista niezgodności:

  • nie ma informacji o wielkości części plików pdf dostępnych na stronie,
  • obrazy umieszczone na stronie nie mają tekstu alternatywnego,
  • strona nie jest dostosowana do przeglądania na aplikacjach mobilnych,
  • w niektórych miejscach strony zaciera się różnica między kolorami,
  • w niektórych elementach kodu źródłowego brakuje znaczników typu <label>,
  • brak atrybutów ARIA.

Oświadczenie sporządzono 21 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

III. Dostępność architektoniczna

Wejście główne do Trybunału Konstytucyjnego znajduje się od strony al. Szucha. Furtka wyposażona w domofon jest usytuowana na wprost głównego budynku. Do wejścia głównego  prowadzą szerokie schody o czterech niskich stopniach. Po obu stronach schodów znajduje się poręcz.

Do budynku wchodzi się drzwiami dwuskrzydłowymi. Prawe skrzydło o szerokości 90 cm otwiera się za pomocą tradycyjnej klamki. Może się to wiązać z utrudnieniami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, gdyż w świetle otwartego skrzydła nie mieści się większość tego typu urządzeń. Brak jest też podjazdu. Pracownicy Straży Trybunalskiej obecni w budynku całą dobę, reagują na pojawiające się potrzeby, kierując osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi bocznych budynku, znajdujących się na poziomie chodnika.

Wszystkie pomieszczenia udostępnione interesantom – mała sala rozpraw, duża sala rozpraw, czytelnia, biuro podawcze, szatnia – znajdują się na parterze budynku. Osobom niepełnosprawnym ruchowo oferowana jest pomoc, dzięki której za pośrednictwem pracowników Straży Trybunalskiej mogą bez dalszych ograniczeń poruszać się po wszystkich pomieszczeniach udostępnionych w Trybunale Konstytucyjnym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu biura podawczego oraz sal rozpraw.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po drugiej stronie ulicy, na wysokości budynku w al. Szucha 19.

IV. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W wypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Trybunałem Konstytucyjnym za pomocą poczty elektronicznej na adres dostepnosc@trybunal.gov.pl. Tą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.