Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o adwokaturze U 4/17

POSTANOWIENIE
z dnia 20 listopada 2018 r.
Sygn. akt U 4/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Julia Przyłębska,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 listopada 2018 r., wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:

„§ 6 ust. 3-7 uchwały nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 12 września 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 72/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 roku i uchwałą 38/2015 z dnia 27 czerwca 2015 roku (tekst jednolity określony obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 1b i w związku z art. 58 pkt 12 lit. h ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1999 ze zm.) – z art. 17 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska