Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo łowieckie K 4/18

POSTANOWIENIE
z dnia 21 stycznia 2020 r.
Sygn. akt K 4/18

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Piotrowicz – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2020 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:
1) art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651) w zakresie, w jakim nowelizuje art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, ze zm.), z art. 9 oraz art. 91 ust. 2 Konstytucji w związku z art. 11 i art. 13 Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018),
2) art. 1 pkt 11 ustawy z 22 marca 2018 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nowelizuje art. 32a ustawy z 13 października 1995 r. powołanej w punkcie 1, z art. 17 Konstytucji,
3) art. 1 pkt 12 ustawy z 22 marca 2018 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nowelizuje art. 33 ustawy z 13 października 1995 r. powołanej w punkcie 1, z art. 58 w związku z art. 2 Konstytucji,
4) art. 1 pkt 19 ustawy z 22 marca 2018 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim dodaje art. 42aa pkt 15 do ustawy z 13 października 1995 r. powołanej w punkcie 1, z art. 48 i z art. 72 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 47 Konstytucji,
5) art. 1 pkt 22 ustawy z 22 marca 2018 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nowelizuje art. 46 ustawy z 13 października 1995 r. powołanej w punkcie 1, z art. 167 Konstytucji,
6) art. 4 ustawy z 22 marca 2018 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nowelizuje art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839, ze zm.), z art. 31 ust. 1, art. 32 oraz art. 47 Konstytucji, „a także w zakresie błędów postępowania legislacyjnego” z art. 7, art. 118 ust. 1, art. 119 oraz art. 121 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Stanisław Piotrowicz
Krystyna Pawłowicz
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki