Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej K 18/04

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski w sprawie zgodności:

- Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach z Konstytucją RP w całości, a w szczególności z: preambułą, art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, art. 10, art. 13, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 23, art. 25 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 83, art. 87, art. 91 ust. 3, art. 95, art. 101 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 188 pkt 1, art. 193, art. 227 ust. 1, art. 235 Konstytucji RP;

- Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach z art. art. 8 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 1 ust. 1 i ust. 3 Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz art. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, będącego integralną częścią Traktatu podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach

z Preambułą Konstytucji RP w części dotyczącej suwerenności Narodu Polskiego oraz art. 8 ust. 1, art. 91 ust. 3, art. 188 i art. 235 Konstytucji RP;

- art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w części, w której nakłada obowiązek na sądy ostatniej instancji i trybunały przedstawiania pytań w sprawie ważności i interpretacji przepisów wspólnotowych także wtedy, gdy przepisy te są niezgodne z Konstytucją RP, oraz ustanawia związanie polskich sądów i trybunałów stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości WE wtedy, gdy stanowisko to wymaga wydania orzeczenia niezgodnego z Konstytucją RP

z art. 8 ust. 1, art. 174, art. 178 ust. 1, art. 188 i art. 195 ust. 1 Konstytucji RP;