Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek informacyjny – korespondencja ogólna

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trybunał Konstytucyjny, al. Jana Christiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych – Pana Bartosza Kałduńskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@trybunal.gov.pl.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną korespondencję. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

5. Administrator planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłynęła Pani/Pana korespondencja. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od nadanej kategorii archiwalnej.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b RODO osoba, której dane dotyczą ma możliwość żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.