Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek informacyjny – system monitoringu wizyjnego

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego jest Trybunał Konstytucyjny z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych – Pana Bartosza Kałduńskiego, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@trybunal.gov.pl.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne  do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i  ochrony mienia państwowego, a jego podstawę prawną stanowi art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302, ze zm.)  oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.  z 2019, poz. 1040, ze zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt b) i g) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i innych osób przebywających w siedzibie administratora oraz ochrony mienia państwowego.

4. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące liczone od dnia nagrania. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, administrator przechowuje Pana/Pani dane osobowe dłużej niż przez 3 miesiące.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom,
w tym do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

6. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą  ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.