Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 27/08

Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych  jest niezgodny z konstytucją.

29 marca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący braku zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku wobec alimentów ustalonych w ugodach sądowych, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

Kwestionowany przepis został zmieniony ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób  prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca uwzględniła powstałe w związku z tym przepisem wątpliwości. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego utrata mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania, gdyż na jego podstawie mogą być podejmowane indywidualne akty stosowania prawa.

Zawarcie ugody będącej efektem polubownego załatwienia sprawy dotyczącej alimentów, może przesądzać o lepszej ściągalności tych zobowiązań. Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis jest sprzeczny z celem przepisów o alimentach. Prowadzi bowiem do dyskryminacji zobowiązań alimentacyjnych, których obowiązek wynika z ugody sądowej, czyli polubownego załatwienia sprawy. Zgodnie z konstytucją państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej powinno uwzględniać dobro rodziny. W związku z tym celem przepisów podatkowych musi być wzmacnianie obowiązku alimentacyjnego miesięcznie na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, dzieci bez względu na wiek otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, w wyniku obowiązywania  innych przepisów oraz na rzecz innych osób do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Zdaniem Trybunału nie ma podstaw do zróżnicowania osób otrzymujących alimenty w zależności od tego, czy alimenty są wynikiem wyroku sądu czy ugody sądowej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą był sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw

Prasa:
Rzeczpospolita,  30. 3. 2012 r.
PIT na alimenty niezgodny z konstytucją. mpa.
Dziennik Gazeta Prawna, 30. 3. 2012 r.
Przemysław Molik: Wszystkie alimenty z ulgą w PIT