Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie z tajemnicy statystycznej K 33/08

Brak określenia przesłanek zwolnienia od obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej w postępowaniu karnym jest niezgodny z konstytucją.

13 grudnia 2011r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zwolnienia z tajemnicy statystycznej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 180 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim dotyczy zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej
- jest niezgodny z art. 47 oraz z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji, przez to że nie określa przesłanek zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej,

- nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 konstytucji,

- jest zgodny z zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.

Art. 180 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie wskazanym powyżej traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Wnioskodawca kwestionował zgodność z konstytucją regulacji przewidującej możliwość udostępniania na cele postępowania karnego informacji przekazanych na cele statystyczne przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarki narodowej.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, okoliczność, że jednostka, której dotyczą informacje objęte tajemnicą statystyczną, nie uczestniczy w procedurze określonej w art. 180 § 1 k.p.k. nie oznacza, iż przepis ten nie może podlegać kontroli z punktu widzenia ochrony prywatności jednostki. Zwolnienie z tajemnicy statystycznej oznacza bowiem udostępnienie organowi prowadzącemu postępowanie karne informacji dotyczących  jednostek i stanowi ingerencję w sferę ich prywatności.

Trybunał Konstytucyjny nie podziela poglądu wyrażonego we wniosku, że dobro statystyki publicznej dominuje nad dobrem wymiaru sprawiedliwości. Dobro wymiaru sprawiedliwości stanowi istotną wartość prawidłowo funkcjonującego państwa prawa. W wielu sytuacjach, udostępnienie informacji statystycznych na potrzeby postępowania karnego może okazać się konieczne dla jego prawidłowego przebiegu i wyniku.

Przy ocenie mechanizmu zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej istotne znaczenie ma okoliczność, że informacje uzyskane przez służby statystyki publicznej dotyczące określonej osoby przekazywane na cele postępowania karnego nie podlegają upublicznieniu. Przepisy postępowania karnego zawierają gwarancje ochrony poufnych informacji ujawnionych w toku postępowania.

Art. 180 § 1 k.p.k. nie określa warunków dopuszczalności zwolnienia przez sąd lub prokuratora od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej osoby obowiązanej do jej przestrzegania. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ani wynik wykładni językowej i systemowej art. 180 § 1 k.p.k., ani dotychczasowa praktyka stosowania tego przepisu nie zapewniają, iż zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej będzie następować tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla postępowania karnego, tj.  nie  istnieje możliwość pozyskania informacji z innych źródeł. Ponadto brak procedury kontrolnej wobec postanowień o zwolnieniu od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej uniemożliwia weryfikację trafności decyzji o zwolnieniu z tajemnicy statystycznej co do określonych informacji. Z tych przyczyn Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 180 § 1 k.p.k. nie spełnia przesłanki konieczności ograniczeń prawa do prywatności i autonomii informacyjnej w odniesieniu do informacji objętych tajemnicą statystyczną.

Utrata mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu we wskazanym zakresie została odroczona o 12 miesięcy w celu pozostawienia parlamentowi czasu do dokonania stosownych zmian ustawowych.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Stanisław Biernat.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Dziennik Gazeta Prawna, 14.12.2011 r.
Należy określić przesłanki zwalniania z tajemnicy. AK.
Rzeczpospolita, 14.12.2011 r.
Dane statystyczne trzeba chronić. ał.